Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2000 z dne 26. 7. 2000

Kazalo

3054. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C), stran 8202.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (ZDen-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2000.
Št. 001-22-121/00
Ljubljana, dne 21. julija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DENACIONALIZACIJI (ZDen-C)
1. člen
V zakonu o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US, 23/97 – odločba US, 65/98, 76/98 – odločba US) se v 17. členu v tretjem odstavku besede: “se vrne lastninska pravica.“ nadomestijo z besedami: “se, po izbiri upravičenca, vrne lastninska pravica, ali zanje plača odškodnina.“
2. člen
V 54. členu se v 3. točki prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “kadar so te stvari zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine;“
V 54. členu se v prvem odstavku doda nova 4. točka, ki se glasi:
“4. ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, o denacionalizaciji stvari iz prvega in drugega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 18. člena tega zakona, kadar so te stvari zavarovane po predpisih o ohranjanju narave.“
3. člen
Sodni in upravni postopki, ki do uveljavitve tega zakona še niso pravnomočno končani, se končajo po določbah tega zakona. Procesna dejanja, ki so že bila opravljena, se ne ponavljajo.
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-01/91-3/252
Ljubljana, dne 13. julija 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost