Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000

Kazalo

3001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 8144.

Na podlagi 36., 37., 43., 52., 53. in 54. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 13. in 18. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
1. člen
V prvem odstavku 27. člena pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00) se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
“1. “Poraba deviznih sredstev donacij za plačilo izvajalcu v tujino/za prenos deviznih sredstev na račun rezidenta”, ki je v prilogi številka 2 in nadomesti staro prilogo št. 2 ter je sestavni del tega pravilnika, in/ali
2. “Poraba deviznih sredstev donacij za prodajo deviznih sredstev za plačilo izvajalcu v državi/za plačilo odlivne provizije ob plačilu izvajalcu v tujino”, ki je v prilogi številka 3 in nadomesti staro prilogo št. 3 ter je sestavni del tega pravilnika, ali
3. “Poraba deviznih sredstev donacij za dvig tuje gotovine”, ki je v prilogi številka 4 in nadomesti staro prilogo št. 4 ter je sestavni del tega pravilnika,
glede na to, ali se plačilo izvrši prejemniku v državi (v tolarjih) ali v tujini (v devizah).“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: “Obrazce, ki so potrebni za izplačilo, mora podpisati odredbodajalec neposrednega uporabnika, razen če je v tem pravilniku drugače določeno.“
2. člen
Črta se besedilo pred 29. členom, ki se glasi:
“a) Splošno
Določbe tega poglavja se uporabljajo za izvajanje vseh predpristopnih pomoči Evropske unije.
b) Posebne določbe za izvajanje decentraliziranih programov PHARE“
3. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Določbe tega poglavja se uporabljajo za izvajanje vseh predpristopnih pomoči Evropske unije, razen v primeru da Evropska komisija določi drugače.
Za izvajanje programov PHARE, ki se izvajajo po sistemu decentralizirane implementacije programov PHARE se uporabljajo določila tega pravilnika, Memoranduma o dogovoru o ustanovitvi Nacionalnega sklada, podpisanega med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo, z dne 23. 12. 1998 in Memoranduma o dogovoru o ustanovitvi Centralne finančne in pogodbene enote, podpisanega med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo, z dne 18. 2. 1997.“
4. člen
V drugem odstavku 31. člena se besedilo “Vloga za odprtje nove proračunske postavke PHARE CFCU- konto oziroma PHARE NF- konto oziroma vloga za povečanje pravic porabe na proračunski postavki PHARE CFCU- konto oziroma PHARE – NF konto“, ki je priloga 5 tega pravilnika“ nadomesti z besedilom “Decentralizirana implementacija programov PHARE: Vloga za odprtje nove proračunske postavke – konto/Vloga za povečanje veljavnega proračuna“”, ki je v prilogi številka 5 ter je sestavni del tega pravilnika. Stara priloga št. 5. postane priloga št. 1 iz 19. člena pravilnika.
5. člen
V 35. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je neposredni uporabnik dolžan zagotoviti, da je predplačilo davka na dodano vrednost vedno zavarovano z bančno garancijo ali drugim ustreznim instrumentom zavarovanja, s katerim izvajalec zavaruje izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih decentralizirane implementacije programa PHARE.“
6. člen
V drugem odstavku 36. člena se številka 26. nadomesti s številko 31.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Obrazec iz 27. člena tega pravilnika pripravi in podpiše Nacionalni sklad ali CFPE in ga skupaj s predpisano dokumentacijo za izplačilo iz proračuna predloži finančno-računovodski službi neposrednega uporabnika.“
7. člen
V 37. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pred pisno odobritvijo iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko Nacionalni sklad ali CFPE popravi neustrezno ali napačno navedene podatke na odredbi za plačilo-nakazilo, ki jo je podpisal odredbodajalec neposrednega uporabnika. Nacionalni sklad ali CFPE o popravkih odredbi za plačilo-nakazilo pisno obvesti odredbodajalca neposrednega uporabnika najkasneje naslednji dan po pisni odobritvi prvega ali drugega odstavka tega člena.“
8. člen
V 39. členu se na koncu tretjega odstavka doda stavek, ki se glasi:
“Nacionalni odredbodajalec za izvedbo programa (NAO) ali odredbodajalec za izvedbo programa (PAO), kot oseba v celoti odgovorna za upravljanje s sredstvi PHARE, lahko v imenu upravičenca v instrumentu zavarovanja iz prvega odstavka tega člena uveljavljata njegove pravice.“
9. člen
V četrtem odstavku 133. člena se besedilo: “ko ocenjeni oziroma predvideni stroški službenega potovanja presegajo vrednost petih dnevnic za posamezno državo oziroma območje potovanja“
nadomesti z besedilom: “če dolžina službenega potovanja presega dva polna dneva in to v primeru, da so obračuni predhodnih potnih nalogov predloženi v predpisanem roku“.
10. člen
V 144. členu se črta 2. točka.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-25/2000
Ljubljana, dne 3. julija 2000.
Zvonko Ivanušič l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost