Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000

Kazalo

132. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček, stran 286.

Na podlagi 4. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček
1. člen
Ta pravilnik ureja, na podlagi strokovnega elaborata “Elaborat za zaščito vina s priznanim tradiconalnim poimenovanjem – cviček PTP”, pridelavo in promet grozdja ter mošta namenjenega pridelavi v vino cviček s priznanim tradicionalnim poimenovanjem ter pridelavo in promet cvička s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (v nadaljnjem besedilu: vino cviček PTP).
2. člen
Grozdje za vino cviček PTP se prideluje le na absolutnih vinogradniških legah, znotraj vinorodnega okoliša Dolenjska. Vino cviček PTP se prideluje le na območju vinorodnega okoliša Dolenjska. Meje vinorodnega okoliša Dolenjska določa v predpis, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije.
Pridelava vina cviček PTP po tem pravilniku obsega pridelavo grozdja, vina in stekleničenje vina.
3. člen
Absolutne vinogradniške lege, na katerih se prideluje grozdje za vino cviček PTP, so tiste vinogradniške lege vinorodnega okoliša Dolenjska, ki nimajo severne ekspozicije in ki ležijo nad 210 metri nadmorske višine in izpolnjujejo druge pogoje, kot jih za absolutne vinogradniške lege določa predpis, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije.
V katastru vinogradov so absolutne vinogradniške lege, primerne za pridelavo grozdja za vino cviček PTP, posebej označene.
4. člen
Za pridelavo grozdja za vino cviček PTP mora biti število trsov na enoto površine, preračunano iz sadilne razdalje, večje od 4.000 trsov na hektar. Na terasiranih površinah, ki so nagnjene več kot 20%, pa je število trsov, zaradi brežin lahko ustrezno manjše, vendar ne manjše od 2.800 trsov na hektar.
5. člen
Sorte vinske trte, iz katerih se prideluje vino cviček PTP, so žametovka, modra frankinja, kraljevina, laški rizling, rumeni plavec, zeleni silvanec, bela žlahtnina, štajerska belina ali ranfol in rdeče sorte vinske trte, ki so v predpisu, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije, določene kot dovoljene in priporočnene sorte za vinorodni okoliš Dolenjska.
Za gojenje sort vinske trte iz prejšnjega odstavka se uporablja gojitvena oblika guyot in izpeljanke iz te gojitvene oblike, za sorti vinske trte žametovka in štajerska belina pa tudi zadarska pahljača ter izpeljanke iz te gojitvene oblike.
6. člen
Petletno povprečje pridelka grozdja na hektar pri posamezni sorti vinske trte iz prejšnjega člena tega pravilnika ne sme preseči navedenih količin, pri čemer je v posameznem letu količina pridelka lahko višja od navedene za največ 20%:
– žametovka 100 dt/ha;
– modra frankinja 70 dt/ha;
– kraljevina, laški rizling in ostale sorte 80 dt/ha;
– vinograd mešanih sort 90 dt/ha.
7. člen
Minimalna sladkorna stopnja oziroma minimalna vsebnost pričakovanega naravnega alkohola za sorte vinske trte iz 5. člena tega pravilnika je 64 °OE ali 8% naravnega alkohola, oziroma takšna, kot jo za posamezno leto, za posamezno sorto vinske trte določi pooblaščena organizacija, ki spremlja dozorevanje grozdja, v skladu s pravilnikom o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve (Uradni list RS, št. 68/99).
8. člen
Vino cviček PTP je pridelano iz rdečih in belih sort grozdja vinske trte iz 5. člena tega pravilnika.
Vino cviček PTP ima značaj rdečega vina, delež rdečih sort mora biti najmanj 65%, delež belih sort pa najmanj 25%.
Vino cviček PTP je suho, mirno vino svetlo rdeče – rubinaste barve, z aromo po jagodičju in blagim taninskim okusom, brez izraženih sortnih značilnosti.
9. člen
Sortni sestav vina cviček PTP je naslednji:
– od 40% do 50% žametovke (izjemoma do 60%);
– od 10 do 15% kraljevine;
– od 15 do 20% modre frankinje (izjemoma do 30%);
– do 10% laškega rizlinga;
– do 15% ostalih sort iz 5. člena tega pravilnika.
Izjemni sortni sestav se sme uporabiti le za tiste letine, za katere pooblaščena organizacija, ki spremlja dozorevanje grozdja, ugotovi, da so vremenske razmere za dozorevanje grozdja še posebej neugodne.
10. člen
Sorte vinske trte iz 5. člena tega pravilnika se lahko mešajo kot grozdje, mošt ali vino. Če se mešajo kot vino, se lahko mešajo najpozneje ob drugem pretoku vina, po končanem alkoholnem vrenju.
11. člen
V letinah, ko so vremenske razmere za dozorevanje grozdja neugodne in grozdje ne dozori, se sme mošt za pridelavo vina cviček PTP obogatiti največ za 2% vol alkohola.
Za obogatitev mošta je dovoljena le uporaba saharoze.
12. člen
Oprema in prostori za pridelavo vina cviček PTP morajo zagotoviti higiensko neoporečno pridelavo vina oziroma njegovo stekleničenje.
13. člen
Pri pridelavi vina cviček PTP se grozdje rdečih sort najprej peclja, potem macerira. Maceracija traja največ štiri dni. Temperatura maceracije ne sme biti višja od 22 °C.
Če se belo in rdeče grozdje stiskata skupaj, se uporablja postopek kot za grozdje rdečih sort.
Zagotoviti je treba, da je čvrsti del drozge (klobuk) v stiku z grozdnim moštom.
Pri tehnologiji pridelave vina cviček PTP ni dovoljeno pecljanje grozdja z vertikalnim pecljalnikom, prekinitev alkoholnega vrenja, obdelava grozdja s pektolitičnimi encimi, topla maceracija drozge, maceracija drozge z SO(2) postopkom, dodajanje kisline v mošt ali vino in slajenje vina cviček PTP, dodajanje sorbične kisline, izvajanje stabilizacije na tartrate z elektrolizo, obdelovanje s kationskimi izmenjevalci.
Vino cviček PTP mora biti stekleničeno hladno in sterilno, brez dodatka CO(2).
14. člen
Vsebnost različnih snovi vina cviček PTP je naslednja:
– dejanski alkohol: 8,5 do 10,0%;
– naravni alkohol: najmanj 8%;
– titracijske kisline: 6,0 do 9,5 g/l;
– ekstrakt brez sladkorja: najmanj 17 g/l;
– reducirajoči sladkor: do 2,5 g/l;
– pepel: najmanj 1,4 g/l;
– hlapne kisline: do 1,0 g/l;
– SO(2) skupni: do 120 mg/l;
– SO(2) prosti: do 25 mg/l.
15. člen
Vino cviček PTP se lahko nahaja v prometu le ustekleničeno.
Znotraj vinorodnega okoliša Dolenjska je lahko vino cviček PTP v prometu tudi neustekleničeno, in sicer se lahko na vinotočih in turističnih kmetijah vino cviček PTP iz lastne pridelave toči neposrednemu potrošniku. Neustekleničeno vino cviček PTP lahko znotraj vinorodnega okoliša Dolenjska točijo tudi za točenje neustekleničenega vina registrirani gostinski obrati.
16. člen
Vino cviček PTP se polni v steklenice ali v večjo embalažo.
Volumen steklenic, v katere se polni vino cviček PTP, je 0,75 litra. Steklenice morajo biti zamašene z navojnimi zamaški ali zamaški iz plute.
Volumen večje embalaže, v katero se polni vino cviček PTP, znaša od 20 do 50 litrov. Ta embalaža mora omogočati točenje preko točilne naprave s pomočjo povečanega tlaka ali ustrezne črpalke, ki preprečuje oksidacijo vina.
17. člen
Preden gre vino z oznako cviček PTP v promet, mora biti ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno vina.
Sestavni del ocene vina cviček PTP je povzorčenje vina. Povzorčenje opravi predstavnik pooblaščene organizacije za oceno vina.
Pri senzorični oceni mora vino cviček PTP doseči najmanj 15,0 točke. Pokuševalci vina morajo pred opravljanjem senzorične ocene dobiti podatek, da ocenjujejo vino, ki glede podatkov iz registra pridelovalcev grozdja in vina in fizikalno kemične analize izpoljnjuje pogoje, da bi ob ustrezni senzorični oceni lahko nosilo naziv cviček PTP.
Mikrobiološka analiza vina cviček PTP ni obvezna sestavina ocene vina cviček PTP.
18. člen
Vino cviček PTP ne sme biti dano v promet pred 8. novembrom v letu pridelave grozdja in je lahko v prometu največ dve leti in pol po trgatvi grozdja, iz katerega je pridelano.
Neustekleničeno vino cviček PTP, namenjeno neposredni potrošnji, je lahko v prometu največ leto in pol po trgatvi grozdja iz katerega je pridelano vino.
19. člen
Dovoljeni oznaki geografskega porekla in kakovosti vina cviček PTP sta:
– cviček – priznano tradicionalno poimenovanje, vinorodni okoliš Dolenjska;
– cviček – priznano tradicionalno poimenovanje, Dolenjska.
Za oznako priznano tradicionalno poimenovanje se lahko uporablja tudi okrajšava PTP.
Drugačne oznake geografskega porekla in kakovosti za vino cviček PTP niso dovoljene, razen v primeru iz 20. člena tega pravilnika.
Prepovedano je uporabljati oznako cviček brez oznake priznano tradicionalno poimenovanje.
20. člen
Če je vino cviček PTP pri organoleptični oceni ocenjeno s 16,0 ali več točkami, se lahko oznaki geografskega porekla iz 19. člena tega pravilnika doda tudi oznaka ožjega okoliša, kjer je bilo grozdje pridelano, v skladu s predpisom, ki ureja rajonizacijo vinogradniškega območja Republike Slovenije oziroma seznamom geografskih oznak za vino.
21. člen
Za postopke pridelave grozdja, mošta in vina, razen za določitev območja pridelave, ter za označevanje in promet vina cviček PTP, ki niso določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo oziroma veljajo določbe predpisov, ki se uporabljajo oziroma veljajo za kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom.
22. člen
Drugi odstavek 3. člena tega pravilnika se prične uporabljati za vino cviček PTP po izdelavi katastra za območje vinorodnega okoliša Dolenjska.
Določbe druge alinee prvega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 21. člena pravilnika o označevanju vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 18/77 in 10/78) se lahko uporabljajo za letnik 1999 in starejše letnike vina cviček, vendar največ do 8. novembra 2000.
Drugi odstavek 16. člena tega pravilnika se uporablja za vino cviček PTP z dnem uveljavitve tega pravilnika oziroma najpozneje za letnik 2003.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32103/0089/99
Ljubljana, dne 10. januarja 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost