Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2000 z dne 24. 3. 2000

Kazalo

1157. Odredba o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini, stran 3399.

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
o začasnem zavarovanju fosilnih vretenčarjev pri Kozini
1. člen
Z namenom ohranitve ostankov fosilnih vretenčarjev se začasno zavaruje območje nahajališča teh fosilnih vretenčarjev in iz narave že odvzetih vzorcev kamnin z ostanki fosilnih vretenčarjev.
2. člen
Ta odredba določa obseg zavarovanega območja, obvezna pravila ravnanja na zavarovanem območju ter pri varstvu iz narave že odvzetih vzorcev kamnin z ostanki fosilnih vretenčarjev.
3. člen
(1) Zavarovano območje se nahaja v katastrski občini Hrpelje na parceli številka 2657/3, ter obsega usek med profiloma P387 in P382 trase Avtocesta Kozina-Klanec.
(2) Meja zavarovanega območja je določena na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000, ki je priloga in sestavni del te odredbe.
(3) Karta iz prejšnjega odstavka je na vpogled na Upravi za varstvo narave Republike Slovenije.
4. člen
(1) Na zavarovanem območju se v obstoječem stanju varuje profil.
(2) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. odkopavati, odnašati ali gospodarsko izkoriščati kamnine, minerale ali fosile,
2. odkopavati ali zasipavati teren ali kako drugače spreminjati relief,
3. graditi ali postavljati objekte ali naprave,
4. minirati ali povzročati vibracije in
5. odmetavati ali odlagati odpadke.
(3) Minister, pristojen za ohranjanje narave, lahko dovoli izvajanje posegov iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z namenom učno-vzgojnega in znanstvenoraziskovalnega dela. V dovoljenju se določijo podrobnejši pogoji ter pravila ravnanja pri takih posegih.
(4) Na zavarovanem območju se lahko izvede fizična zaščita nahajališča ob upoštevanju predpisov, ki urejajo posege v prostor ter pogojev, določenih v naravovarstvenem soglasju.
5. člen
Vzorci kamnin z ostanki fosilnih vretenčarjev, ki so bili odnešeni iz narave, se nahajajo na Paleontološkemu inštitutu ZRC-SAZU, ki mora zagotoviti njihovo strokovno varstvo in hrambo ter omogočiti njihovo uporabo v učno-vzgojno, muzejski in znanstvenoraziskovalni dejavnosti.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te odredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzorniki.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti.
EVA: 2000-2511-0009
Št. 354-06-15/99
Ljubljana, dne 9. marca 2000.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost