Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1999 z dne 13. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1999 z dne 13. 2. 1999

Kazalo

401. Pravilnik o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, stran 780.

Na podlagi šestega odstavka 230.a člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92, 5/94, 67/94 – odl US, 7/96, 1/97 – odl. US, 26/97, 7/98 – odl. US in 54/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za finance v soglasju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
P R A V I L N I K
o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in postopek za razvrščanje v zavarovalne osnove za zavarovance iz 11. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odmerna odločba) oziroma zadnjega obračuna davka iz dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: obračun davka) in glede na podatke o povprečni plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se uvrstitev v zavarovalno osnovo za zavarovance, katerim se osnova za davek od dohodkov iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, določi na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma tudi podatka o znesku prispevkov, plačanih s strani države, in glede na podatke o povprečni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine.
Zavarovalna osnova zavarovanca se določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odmerne odločbe oziroma obračuna davka brez upoštevanja obveznih prispevkov za socialno varnost, ki bi morali biti plačani (v nadaljnjem besedilu: prispevki) ter brez znižanj oziroma olajšav v skladu z zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – pop., 1/95 – odl. US, 2/95 – odl. US, 7/95, 14/96 – odl. US, 18/96, 44/96, 68/96 – odl. US, 82/97 – odl. US, 87/97, 13/98).
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se zavarovalna osnova zavarovanca, kateremu se osnova za davek od dohodkov iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, ki je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja prispevkov ter brez znižanj oziroma olajšav v skladu z zakonom o dohodnini.
3. člen
Doseženi dobiček zavarovanca iz določila tretjega odstavka prejšnjega člena se na podlagi odmerne odločbe določi tako, da se znesku davčne osnove I iz odmerne odločbe prišteje znesek prispevkov in znesek povečanja davčne osnove.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je v primeru, ko je vsota davčne osnove I iz odmerne odločbe in povečanja davčne osnove manjša ali enaka 0, doseženi dobiček zavarovanca enak znesku prispevkov.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se za zavarovanca, ki je začel z opravljanjem dejavnosti in mu davčni organ še ni izdal odmerne odločbe, šteje, da znaša doseženi dobiček zavarovanca 0.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se doseženi dobiček zavarovanca, katerega odmerna odločba se ne nanaša na celotno davčno leto, določi tako, da se doseženi dobiček, ugotovljen v skladu s prvim odstavkom tega člena, preračuna na letno raven. Preračun se opravi na naslednji način:
D(l)= (D(n)/n) x 12
D(l) – doseženi dobiček, preračunan na letno raven
D(n) – doseženi dobiček, določen na podlagi odmerne odločbe
n – število mesecev, na katerega se nanaša doseženi dobiček
Pri določanju števila mesecev, na katere se nanaša dobiček (n) iz prejšnjega odstavka, se upošteva število dni v začetnem mesecu, na katero se nanaša odmerna odločba, odvisno od tega ali se odločba nanaša na manj kot 15 dni oziroma več kot 15 dni začetnega meseca. V primeru, da se nanaša na več kot 15 dni se začetni mesec šteje, v nasprotnem primeru pa ne.
4. člen
Za določanje doseženega dobička na podlagi obračuna davka iz določila tretjega odstavka 2. člena se smiselno uporabljajo določbe 3. člena.
5. člen
Doseženi dobiček zavarovanca iz določila četrtega odstavka 2. člena se na podlagi odločbe o odmeri dohodnine določi tako, da se od bruto prejemka odštejejo normirani stroški oziroma dejanski stroški, če jih je zavarovanec uveljavljal in so bili v odločbi o odmeri dohodnine upoštevani.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za zavarovanca, kateremu plačuje prispevke država, doseženi dobiček določi tako, da se od bruto prejemka odštejejo normirani stroški oziroma dejanski stroški, če jih je uveljavljal in so bili v odločbi o odmeri dohodnine upoštevani ter prištejejo prispevki, plačani s strani države.
Določbe tretjega in četrtega odstavka 3. člena se smiselno uporabljajo tudi pri določitvi doseženega dobička zavarovanca iz četrtega odstavka 2. člena.
6. člen
Na podlagi doseženega dobička, določenega v skladu z 2., 3., 4. in 5. členom, se zavarovalna osnova določi glede na povprečno plačo v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša odmerna odločba, obračun davka oziroma odločba o odmeri dohodnine, in sicer:
----------------------------------------------------------------------------------
če znaša doseženi dobiček %       znaša zavarovalna osnova najmanj %
povprečne letne plače v RS        najnižje pokojninske osnove iz
(v nadaljnjem besedilu: PP)          231. člena zakona
 nad           do       (v nadaljnjem besedilu: NPO)
----------------------------------------------------------------------------------
            100% PP          100% NPO
100% PP         200% PP          150% NPO
200% PP         300% PP          200% NPO
300% PP                      300% NPO
----------------------------------------------------------------------------------
V skladu z določilom prejšnjega odstavka ugotovljena zavarovalna osnova je neto zavarovalna osnova. Neto zavarovalna osnova se poveča za davke in prispevke po stopnji iz 44. člena zakona.
Zavarovalna osnova ne more biti nižja od zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke po stopnji iz 44. člena zakona.
Za povprečno letno plačo v Republiki Sloveniji iz prvega odstavka tega člena se šteje povprečna letna plača v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
7. člen
Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje prejete odmerne odločbe oziroma odločbe o odmeri dohodnine za mesec, v katerem je bila odmerna odločba oziroma odločba o odmeri dohodnine vročena.
Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnjega obračuna davka za mesec, v katerem je bil obračun davka oddan.
8. člen
Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, ki presega znesek, ugotovljen v skladu s 6. členom, vendar največ do zneska v višini najvišje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke iz 44. člena zakona.
9. člen
Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu in bi plačevanje prispevkov od določene zavarovalne osnove ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, o čemer poda mnenje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v smislu zaposlitvenih možnosti zavarovanca, lahko enkrat v koledarskem letu pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar največ do zneska najnižje zavarovalne osnove iz 231. člena zakona.
10. člen
V zahtevi iz prejšnjega člena mora zavarovanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v pričakovanem poslovnem izidu in ogroženost njegovega nadaljnjega poslovanja, in sicer:
– davčni obračun oziroma davčno napoved za preteklo leto,
– enake podatke kot po prvi alinei tudi za obdobje tekočega leta pred vložitvijo zahteve skupaj s primerljivimi podatki za enako obdobje preteklega leta,
– oceno poslovnega izida za tekoče leto,
– zadnjo odmerno odločbo in zadnjo odločbo o odmeri dohodnine,
– zadnji obračun prispevkov, ki ga je potrdil davčni organ,
– mnenje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v smislu zaposlitvenih možnosti zavarovanca ter
– dokazila o ogroženosti njegovega nadaljnjega poslovanja zaradi plačevanja prispevkov od določene osnove.
11. člen
O zahtevi iz 9. člena odloči Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z odločbo.
Odločbo iz prejšnjega odstavka Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posreduje pristojnemu davčnemu organu.
12. člen
Dovoljena znižana zavarovalna osnova se lahko prvič uporabi za mesec, v katerem je bila odločba iz določila prvega odstavka 11. člena, s katero je ugodeno zahtevi za znižanje zavarovalne osnove, vročena.
Odločba iz prejšnjega odstavka je v veljavi do izdaje nove odmerne odločbe, novega davčnega obračuna, nove odločbe o odmeri dohodnine oziroma novega obračuna prispevkov, s katerim se je zavarovanec odločil za zvišanje zavarovalne osnove.
13. člen
Če davčni organ v skladu z zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in 87/97) ugotovi, da davčna obveznost na podlagi odmerne odločbe oziroma obračuna davka ni pravilna in ima za posledico spremembe postavk, ki vplivajo na višino doseženega dobička zavarovanca, kateri je podlaga za določanje zavarovalne osnove po tem pravilniku, se za obdobje pred izdajo odločbe zavarovalna osnova ne spremeni.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 193-7/98
Ljubljana, dne 4. decembra 1998.
Minister
za finance
Mitja Gaspari l. r.
Soglašam:
Po pooblastilu
generalnega direktorja
Boris Gačnik l. r.
direktor izvajanja zavarovanja