Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28. 5. 1999

Kazalo

2000. Pravilnik o izvajanju 29. in 30. člena zakona o davku na dodano vrednost, stran 4802.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izvajanju 29. in 30. člena zakona o davku na dodano vrednost
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa kriterije in način uveljavljanja oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) v skladu z 2. do 22. točko 29. člena in v skladu s 30. členom zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98).
2. člen
(prepoved odtujitve)
(1) Blaga, oproščenega plačila DDV na podlagi 29. člena zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: zakon), ni dovoljeno pred potekom 3 let od dneva uvoza odtujiti, dati v uporabo drugemu ali kako drugače uporabiti za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, preden DDV ni plačan. Teh predmetov prav tako ni mogoče zastaviti, posoditi ali drugače izročiti kot zavarovanje druge obveznosti.
(2) Kolikor se blago pred potekom roka iz prejšnjega odstavka odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi za druge namene, ne pa za tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila DDV, se plača DDV , ki se obračuna po stopnji, ki velja na dan, ko se predmeti nenamensko uporabijo ter na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo ugotovi na ta dan pristojni carinski organ.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko blago, ki je predmet oprostitve DDV v skladu s zakonom in tem pravilnikom, s soglasjem pristojnega organa prenese brez obračuna DDV na drugo osebo, ki dokaže da izpolnjuje vse predpisane pogoje za uveljavljanje zadevne oprostitve.
3. člen
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev določenih z zakonom in tem pravilnikom za uveljavljanje oprostitve plačila DDV se smiselno uporabljajo carinski predpisi o dokazovanju pogojev za uveljavljanje oprostitve plačila carine v zadevnih primerih.
II. OSEBNO PREMOŽENJE
4. člen
(obseg oprostitve)
(1) Osebno premoženje v skladu z 2. točko 29. člena zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: zakon) je vsako premoženje, namenjeno za osebno rabo ali rabo v gospodinjstvu, ki:
– ga je fizična oseba uporabljala oziroma je bilo v njeni lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo, če gre za predmete trajnejše uporabne vrednosti;
– bo uporabljeno za enake namene, kot pred preselitvijo.
(2) Za osebno premoženje iz prejšnjega odstavka se šteje predvsem naslednje blago:
– predmeti za gospodinjstvo;
– kolesa in motorna kolesa, osebni avtomobili, avtomobilske prikolice, avtodomi, jahte in čolni, zasebna letala;
– domače živali, vključno z jahalnimi konji.
(3) Za osebno premoženje se v skladu s prvim odstavkom tega člena štejejo tudi instrumenti in naprave, namenjene za opravljanje svobodnega poklica osebe, ki jih uvaža.
5. člen
(priznavanje oprostitev)
(1) Oprostitve iz prejšnjega člena se priznajo v roku 12 mesecev od dneva, ko je fizična oseba pridobila dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji oziroma se je preselila v Slovenijo, in se lahko uvozi v več ločenih pošiljkah.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko upravičencu prizna oprostitev plačila DDV preden se preseli oziroma pridobi dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji, če se obveže, da se bo v roku šestih mesecev dejansko preselil in če položi ustrezen instrument zavarovanja za plačilo morebitnega davčnega dolga.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šestmesečni rok iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika ugotavlja glede na dan, ko je osebno premoženje dejansko uvoženo v Slovenijo.
III. PREDMETI UVOŽENI OB SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE
6. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 3. točko 29. člena zakona se nanaša na:
– predmete za gospodinjstvo, stare ali nove;
– običajna poročna darila, ki jih osebi iz 3. točke 29. člena zakona, pošlje oseba s stalnim prebivališčem v tuji državi, če vrednost posameznega darila ne presega 40.000 tolarjev.
(2) Za pridobitev pravice do oprostitve iz prejšnjega odstavka mora upravičenec carinskemu organu predložiti dokaz o sklenjeni zakonski zvezi.
7. člen
(priznavanje oprostitev)
(1) Oprostitev plačila DDV se nanaša na blago, ki je uvoženo:
– ne prej kot dva meseca pred datumom, ki je določen za sklenitev zakonske zveze, če upravičenec predloži ustrezni instrument zavarovanja plačila davčnega dolga;
– ne pozneje kot 4 mesece od dneva sklenitve zakonske zveze.
(2) Blago iz 6. člena tega pravilnika se lahko, v rokih iz prejšnjega odstavka, uvozi v večih ločenih pošiljkah.
IV. PREMOŽENJE, PRIDOBLJENO Z DEDOVANJEM
8. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 4. točko 29. člena zakona se nanaša na osebno premoženje, ki ga državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, podedujejo v tujini.
(2) Za transportna sredstva iz 4. točke 29. člena zakona se štejejo motorna vozila, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
(3) Za opremo iz 4. točke 29. člena zakona se ne štejejo instrumenti in naprave, ki jih je zapustnik uporabljal v svojem poklicu.
9. člen
(priznavanje oprostitev)
(1) Oprostitve plačila DDV se nanašajo na osebno premoženje, ki je bilo deklarirano za sprostitev v prost promet najpozneje v 2 letih od dneva pridobitve dediščine.
(2) Podedovano blago se lahko uvozi v več ločenih pošiljkah v roku, določenem v prejšnjem odstavku.
V. UČNI PRIPOMOČKI
10. člen
(obseg oprostitve)
Učni pripomočki iz 5. točke 29. člena zakona so predmeti in inštrumenti (vključno z računalniki in pisalnimi stroji), ki jih dijaki in študentje uporabljajo pri svojem šolanju.
VI. OPREMA, UVOŽENA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
11. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 7. točko 29. člena zakona se nanaša na opremo, ki:
– jo je imetnik uporabljal vsaj 12 mesecev pred prenehanjem opravljanja svoje dejavnosti v državi odhoda;
– jo bo imetnik uporabljal za enako dejavnost kot pred prenosom dejavnosti;
– se ne bo uporabljala za dejavnosti iz 26. in 27. člena zakona;
– po naravi in velikosti ustreza dejavnosti konkretnega imetnika;
– je uvožena v roku 12 mesecev od dneva, ko je imetnik v državi odhoda prenehal opravljati svojo dejavnost.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za opremo, ki jo v Slovenijo uvažajo dobrodelne in človekoljubne organizacije zaradi prenosa sedeža dejavnosti v Slovenijo, če je bil od te opreme v državi izvoza plačan DDV.
(3) Oprostitev plačila DDV po tem členu se ne more uveljaviti, če se s preselitvijo ne vzpostavi neke nove dejavnosti, temveč se v Sloveniji oprema vloži v že ustanovljeno podjetje.
(4) Za transportna sredstva iz 7. točke 29. člena zakona se štejejo motorna vozila, ki po svoji naravi ne predstavljajo sredstva za proizvodno oziroma storitveno dejavnost.
VII. ŽIVINA IN KMETIJSKI TER GOZDARSKI PRIDELKI, KI JIH SLOVENSKI DRŽAVLJANI PRIDELAJO NA SVOJIH POSESTVIH V OBMEJNEM OBMOČJU SOSEDNJE DRŽAVE
12. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 8. točko 29. člena zakona se nanaša na poljedelske, živinorejske, čebelarske, vrtnarske in gozdarske pridelke, ki jih uvozijo slovenski državljani, ki opravljajo osnovno dejavnost v Sloveniji, te proizvode pa pridelajo na svojih posestvih v obmejnem območju sosednje države. Oprostitev plačila DDV se nanaša samo na živino in pridelke, ki jih uvažajo kmetijski proizvajalci oziroma so uvoženi za njihov račun.
(2) Oprostitve iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na živinorejo, se uporabljajo le za živinorejske izdelke tistih živali, ki izvirajo iz Slovenije ali živali, ki so bile v Sloveniji sproščene v prost promet.
(3) Oprostitev plačila DDV velja za tiste predelane proizvode, ki niso bili predelani ali obdelani bolj, kot je to običajno po pridelovanju ali žetvi.
VIII. TERAPEVTSKE SUBSTANCE ČLOVEŠKEGA IZVORA IN REAGENTI ZA DOLOČANJE KRVNIH SKUPIN IN TIPOV TKIV TER FARMACEVTSKI IZDELKI, KI SE UPORABLJAJO NA MEDNARODNIH ŠPORTNIH PRIREDITVAH
1. Terapevtske substance človeškega izvora in reagenti za določanje krvnih skupin in tipov tkiv
13. člen
(obseg oprostitve)
V skladu z 9. točko 29. člena zakona so:
– terapevtske substance človeškega izvora: človeška kri in njeni derivati;
– reagenti za določanje krvnih skupin: vsi reagenti človeškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se uporabljajo za določanje krvnih skupin in za zaznavanje krvnih nepravilnosti,
– reagenti za določanje tipov tkiv: vsi reagenti človeškega, živalskega, rastlinskega ali drugega izvora, ki se uporabljajo za določanje tipov človeških tkiv.
14. člen
(pogoji)
(1) Od izdelkov iz prejšnjega člena se ne plačuje DDV, če:
– so namenjeni za ustanove ali laboratorije, izključno v uporabo za nekomercialne medicinske ali znanstvene namene;
– so opremljeni s certifikatom, ki ga izda pristojni organ v državi odhoda;
– je embalaža opremljena s posebno nalepko, ki označuje te izdelke.
(2) Oprostitev plačila DDV vključuje tudi posebno embaliranje, pomembno za transport izdelkov iz tega poglavja, vključno z raztopili in pripomočke, ki so potrebni za uporabo in so vključeni v pošiljkah.
2. Farmacevtski izdelki, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih prireditvah
15. člen
(obseg oprostitev)
Oprostitev plačila DDV se nanaša na farmacevtske izdelke, ki so namenjeni športnikom ali živalim, ki sodelujejo na mednarodnih športnih prireditvah v Sloveniji, in sicer v količinah, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih potreb v času bivanja v Sloveniji.
IX. BLAGO, KI GA UVAŽAJO DRŽAVNI ORGANI TER DOBRODELNE IN ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJE
16. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 10. točko 29. člena zakona se nanaša na:
– osnovne življenjske potrebščine, ki jih brezplačno pridobijo in uvozijo državni organi ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, če so namenjene za brezplačno razdelitev osebam, potrebnih pomoči;
– vsakovrstno blago, ki ga organom in organizacijam iz prejšnje alinee pošlje tuja oseba brezplačno in brez komercialnih namenov, zaradi zbiranja prispevkov na priložnostnih dobrodelnih ali človekoljubnih prireditvah, in je namenjeno osebam, potrebnih pomoči;
– opremo, ki jo organom in organizacijam iz prve alinee tega člena pošlje tuja oseba brezplačno in brez komercialnih namenov, izključno za namene njihove dejavnosti oziroma doseganje dobrodelnih oziroma človekoljubnih ciljev.
(2) Osnovne življenjske potrebščine iz prve alinee prejšnjega odstavka zajemajo tisto blago, ki je namenjeno zadovoljevanju nujnih življenjskih potreb, kot npr.: hrana, zdravila, oblačila, posteljnina, šotori in bivalni kontejnerji.
X. PREDMETI, UVOŽENI ZA POTREBE FIZIČNO IN DUŠEVNO PRIZADETIH OSEB
17. člen
(obseg oprostitve)
Oprostitev plačila DDV v skladu z 11. točko 29. člena zakona se nanaša tudi na sestavne in nadomestne dele ter orodje, namenjeno vzdrževanju predmetov oziroma njihovemu popravilu pod pogojem, da so uvoženi istočasno kot predmeti, na katere se nanaša oprostitev. Če so uvoženi ločeno, mora upravičenec dokazati, da so namenjeni za predmete, ki so bili predhodno uvoženi brez plačila DDV oziroma bi bili oproščeni plačila DDV, če bi se uvozili hkrati s temi deli oziroma orodji.
XI. ČASTNA ODLIKOVANJA IN NAGRADE, DARILA PREJETA V OKVIRU MEDNARODNIH ODNOSOV IN PREDMETI, NAMENJENI ŠEFOM TUJIH DRŽAV
1. Častna odlikovanja in nagrade
18. člen
(obseg oprostitve)
Za častna odlikovanja in nagrade iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– odlikovanja, ki so jih osebam s stalnim prebivališčem v Sloveniji, podelile tuje vlade ali mednarodne organizacije;
– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki so bili podeljeni v drugi državi osebam, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji kot darilo oziroma izraz spoštovanja za njihovo delovanje na področjih, kot so umetnost, znanost, šport ali javna dela ali v znak priznanja za zasluge ob posebnih priložnostih;
– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki jih uvozijo tuji organi in tuje fizične osebe z namenom, da jih brezplačno podelijo v Sloveniji za enake namene, kot po prejšnji alinei,
– pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, namenjeni brezplačni podelitvi na poslovnih konferencah in podobnih dogodkih osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.
2. Darila prejeta v okviru mednarodnih odnosov
19. člen
(obseg oprostitve)
(1) V skladu z 12. točko 29. člena zakona se DDV ne plačuje od blaga:
– ki ga uvažajo osebe, ki so bile na uradnem obisku v državi, v kateri nimajo stalnega prebivališča in, ki so prejela te izdelke kot darilo organov države gostiteljice;
– ki ga uvažajo osebe, ki nameravajo uradno obiskati Slovenijo in te izdelke nameravajo podeliti organom države gostiteljice;
– poslano kot darilo, v znak prijateljstva ali dobre volje, s strani tujih organov ali skupin z dejavnostjo v javnem interesu, slovenskim uradnim organom ali skupini, ki deluje v javnem interesu, in je kot tako odobreno s strani pristojnih organov, da se prejme brez plačila DDV.
(2) Oprostitev plačila DDV iz prejšnjega odstavka se nanaša samo na:
– priložnostna darila;
– darila, ki po naravi, vrednosti in količini ne odražajo nobenega komercialnega namena;
– darila, ki niso uporabljena za komercialne namene.
3. Predmeti, namenjeni šefom tujih držav
20. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitve po tem členu se nanašajo na:
– darila šefom držav;
– blago, ki ga bodo uporabljali oziroma potrošili tuji šefi države ali osebe, ki uradno predstavljajo te države v času uradnega obiska v Sloveniji, če obstoja vzajemnost.
(2) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na osebe, ki uživajo posebne pravice v skladu z mednarodnim javnim pravom, podobne tistim, ki jih uživajo šefi držav.
XII. VZORCI BLAGA NEZNATNE VREDNOSTI
21. člen
(obseg oprostitve)
(1) Za vzorce blaga iz 13. točke 29. člena zakona se šteje blago, ki je reprezentativno za določeno skupino blaga in ki je glede izgleda ter količine neuporabno za kakršnekoli druge namene, razen za pospeševanje prodaje blaga iste vrste in kvalitete.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da se določeni vzorci napravijo trajno neuporabni za trgovske namene (s tem, da se žigosajo, preluknjajo ali na drug način napravijo neuporabni), vendar tako, da ne izgubijo lastnost vzorca.
XIII. TISKOVINE IN REKLAMNI MATERIAL
22. člen
(obseg oprostitve)
V skladu s 14. točko 29. člena zakona so plačila DDV oproščeni:
1. tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo, brošure, če se nanašajo na:
– blago za prodajo ali najem;
– prometne storitve, storitve zavarovanja ali bančne storitve, ki jih ponujajo osebe, s sedežem poslovanja izven Slovenije;
2. predmeti za reklamne namene, ki so brez komercialne vrednosti, ki jih dobavitelj brezplačno pošilja svojim strankam in ki jih je mogoče uporabiti le v reklamne namene.
23. člen
(pogoji)
Oprostitev iz 1. točke prejšnjega člena velja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– iz tiskovine mora biti jasno razvidno ime podjetja, ki proizvaja, prodaja ali oddaja v najem ustrezno blago, ali ki nudi ustrezne storitve;
– vsaka pošiljka lahko vsebuje največ eno tiskovino ali posamezen primerek vsake tiskovine, če pošiljko sestavlja več tiskovin. Pošiljka, ki jo sestavlja več izvodov istih tiskovin, je lahko kljub temu oproščena plačila DDV, če njena bruto teža ne presega enega kilograma;
– tiskovine ne smejo biti predmet zbirnih pošiljk istega pošiljatelja istemu naročniku.
XIV. BLAGO, NAMENJENO UPORABI NA SEJMU, RAZSTAVI ALI PODOBNI PRIREDITVI
24. člen
(obseg oprostitve)
(1) V skladu s 15. točko 29. člena zakona je plačila DDV oproščeno naslednje blago:
1. majhni vzorci blaga, proizvedeni izven carinskega območja, namenjeni za razstavljanje na sejmu ali podobni prireditvi;
2. blago, uvoženo izključno za to, da se na sejmu ali podobni prireditvi predstavi blago ali delovanje stroja ali aparata;
3. različni materiali manjše vrednosti kot so: barve, laki, tapete, ki se porabijo za postavitev, opremljanje in krasitev začasnih stojnic na sejmu ali podobni prireditvi in se popolnoma potrošijo;
4. reklamne tiskovine kot so: katalogi, prospekti, ceniki, plakati, koledarji (ilustrirani ali ne), neuokvirjene fotografije in ostali predmeti, ki se brezplačno razdelijo obiskovalcem kot propagandni material na sejmu ali podobni prireditvi.
(2) Za namene iz prejšnjega odstavka izraz “sejem ali podobna prireditev” pomeni:
– sejem, razstavo in podobno prireditev s področja trgovine, industrije, kmetijstva ali domače obrti;
– razstavo ali prireditev, organizirano v dobrodelne namene;
– razstavo ali prireditev, organizirano predvsem za pospeševanje znanosti, tehnike, domače obrti, umetnosti, kulturnega, izobraževalnega ali športnega sodelovanja, verskega sodelovanja, dela sindikatov, sodelovanja na področju turizma ali zaradi mednarodnega sporazumevanja;
– srečanja predstavnikov mednarodnih organizacij ali združenj;
– uradne slovesnosti in spominske shode;
razen razstav, prirejenih za zasebne namene v prodajalnah ali drugih poslovnih prostorih zaradi prodaje blaga.
(3) Oprostitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena je omejena na vzorce, ki:
– so brezplačno uvoženi ali so na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi pridobljeni iz nepakirane količine blaga, ki se uvozi zaradi predstavitve na sejmu;
– se delijo brezplačno izključno obiskovalcem med prireditvijo;
– imajo v primerjavi s ceno za mersko enoto istovrstnega blaga majhno vrednost;
– jih je v vzorčnih ovitkih očitno manj, kot jih je v standardnih ovitkih za prodajo na drobno;
– se v primeru živil in pijač, ki niso pakirane tako kot je določeno v prejšnji alinei potrošijo na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi;
– njihova skupna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali podobni prireditvi ter številu obiskovalcev, trajanju prireditve in času razstavljalčeve udeležbe.
(4) Oprostitev iz 2. točke prvega odstavka tega člena je omejena na blago, ki:
– je potrošeno ali uničeno na razstavi, in
– je primerno, po vrednosti in količini naravi sejma, razstave ali podobne prireditve, številu obiskovalcev, trajanju prireditve in času razstavljalčeve udeležbe.
(5) Oprostitev iz 4. točke prvega odstavka tega člena je omejena na tiskovine in reklamne materiale, ki so:
– izključno namenjeni brezplačnemu razdeljevanju javnosti na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi;
– po vrednosti in količini ustrezni naravi prireditve, številu obiskovalcev, trajanju prireditve in času razstavljalčeve udeležbe.
XV. BLAGO, UVOŽENO ZARADI PREIZKUŠANJA, PREISKOVANJA ALI TESTIRANJA
25. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu s 16. točko 29. člena zakona se nanaša na blago, ki je namenjeno preizkušanju, preiskovanju ali testiranju za potrebe zbiranja informacij ali za potrebe industrijskih ali komercialnih raziskav.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka velja le za količino blaga, ki je nujno potrebna za namene, zaradi katerih je blago uvoženo.
(3) Količino iz prejšnjega odstavka določi pristojni carinski organ, pri čemer upošteva omenjene namene.
(4) Carinski organ odobri oprostitev plačila DDV samo za blago, ki se med preizkušanjem, preizkovanjem ali testiranjem v celoti porabi ali uniči.
26. člen
(blago, ki ni v celoti porabljeno ali uničeno)
(1) Ne glede na četrti odstavek prejšnjega člena se oprostitev plačila DDV nanaša tudi na blago, ki med preizkušanjem, preiskovanjem ali testiranjem ni v celoti porabljeno ali uničeno, če se preostanek blaga s soglasjem in pod nadzorom pristojnega carinskega organa:
– na stroške uvoznika popolnoma uniči ali predela v blago brez komercialne vrednosti;
– brezplačno prepusti državi brez povzročitve stroškov;
– v utemeljenih primerih ponovno izvozi.
(2) Blago iz prejšnjega odstavka je blago, ki je rezultat preizkušanja, preiskovanja ali testiranja ali blago, ki dejansko ni bilo uporabljeno.
27. člen
(plačilo DDV od neporabljenega blaga)
(1) Razen v primerih iz prejšnjega člena se od blaga, ki ni v celoti porabljeno ali uničeno po končanem preizkušanju, preiskovanju ali testiranju, plača DDV. DDV se obračuna na podlagi podatkov, ki veljajo za neporabljeno blago po stopnji na dan zaključka preizkušanja, preiskovanja ali testiranja, na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo na ta dan ugotovi carinski organ.
(2) Če se neporabljeno blago predela v odpadek, lahko ne glede na prejšnji odstavek, carinski organ obračuna DDV po stopnji, ki v času predelave velja za tak odpadek.
28. člen
(rok)
Rok, v katerem mora biti zaključeno preizkušanje, preiskovanje ali testiranje ter pogoje za zagotovitev predpisane uporabe blaga, določi carinski organ.
XVI. PREDMETI IN SPREMLJAJOČI DOKUMENTI V ZVEZI S PRIDOBITVIJO ALI VARSTVOM BLAGOVNIH ZNAMK, PATENTOV IN MODELOV
29. člen
(obseg oprostitve)
Oprostitev plačila DDV v skladu s 17. točko 29. člena zakona se nanaša na blagovne znamke, vzorce, načrte in spremljajoče dokumente, ki se pošiljajo subjektom, ki se ukvarjajo z zavarovanjem avtorske in industrijske pravice.
XVII. TURISTIČNA INFORMATIVNA DOKUMENTACIJA
30. člen
(obseg oprostitve)
Plačila DDV je v skladu z 18. točko 29. člena zakona oproščena:
– turistična informativna dokumentacija (prospekti, brošure, knjige, revije, vodiči, uokvirjeni in neuokvirjeni posterji, neuokvirjene fotografije in fotografske povezave, ilustrirani in neilustrirani zemljevidi, diapozitivi in ilustrirani koledarji), ki je namenjena za brezplačno razdelitev in katere glavni namen je spodbujati obisk tujih držav, predvsem obiskovanje kulturnih, turističnih, športnih, verskih, gospodarskih ali strokovnih srečanj in prireditev. Takšna dokumentacija ne sme vsebovati več kot 25% zasebnih komercialnih reklam in mora biti razviden njen spodbujevalni namen;
– listi in letopisi tujih hotelov, ki jih izdajajo uradne turistične agencije ali se izdajajo po njihovem naročilu ter tuji vozni redi tujih prevoznikov, če so namenjeni za brezplačno razdelitev in če ne vsebujejo več kot 25% zasebnih komercialnih reklam;
– tehnični material, ki ga nacionalne turistične organizacije pošiljajo svojim pooblaščenim zastopnikom ali korespondentom, če ni namenjen za nadaljnjo razdelitev, kot npr. letopisi, seznami telefonskih številk in številk za telefaks, hotelski listi, sejemski katalogi, vzorci domače obrti majhne vrednosti ter prospekti muzejev, univerz, zdravilišč ali drugih podobnih ustanov.
XVIII. MATERIALI ZA NATOVARJANJE TER ZAVAROVANJE BLAGA MED TRANSPORTOM
31. člen
(obseg oprostitve)
(1) Material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje blaga med transportom iz 20. točke 29. člena zakona je material, ki se uporablja za natovarjanje oziroma zaščito (vključno s toplotno zaščito) blaga med transportom v Slovenijo, ki običajno ni ponovno uporaben (kot so vrvi, slama, papir, karton, les, plastika ipd.).
(2) Od materiala iz prejšnjega odstavka se ne plača DDV le, če je plačilo za njih vključeno v davčno osnovo v skladu z 22. členom zakona.
XIX. GORIVO IN MAZIVO V REZERVOARJIH MOTORNIH VOZIL
32. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 21. točko 29. člena zakona se nanaša na količine goriv, ki so:
– v tovarniško vdelanih rezervoarjih komercialnih motornih vozil do 200 litrov;
– v tovarniško vdelanih rezervoarjih zasebnih motornih vozil ter motornih koles;
– v prenosnih ročkah, ki se prevažajio v zasebnih motornih vozilih oziroma na motornih kolesih, vendar z maksimalnim volumnom 10 litrov/vozilo;
– v tovarniško vdelanih rezervoarjih specialnih kontejnerjev.
(2) Za tovarniško vdelane rezervoarje po prejšnjem odstavku se štejejo:
– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vsa motorna vozila in motorna kolesa istega tipa in ki omogočajo, da se goriva neposredno uporabljajo za pogon, kot tudi za delovanje hladilnih in drugih naprav med transportom;
– plinski rezervoarji, vgrajeni v motorna vozila, ki za pogon uporabljajo plin;
– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vse kontejnerje istega tipa in ki omogočajo, da se gorivo med transportom direktno uporablja za delovanje hladilnih in drugih naprav, s katerimi so specialni kontejnerji opremljeni.
(3) Komercialno motorno vozilo je vsako cestno motorno vozilo, ki po konstrukciji in opremi omogoča prevoz, bodisi za plačilo ali brezplačno:
– več kot devet oseb, vključno z voznikom;
– blaga;
– ter vsako cestno motorno vozilo za posebne namene razen prevoza samega.
(4) Zasebno motorno vozilo je vsako motorno vozilo, ki ni vozilo iz prejšnjega odstavka.
(5) Za specialne kontejnerje se štejejo vsi kontejnerji, ki so opremljeni s posebnimi napravami za hladilne sisteme, sisteme za dovajanje kisika, toplotno izolacijske ali druge sisteme.
XX. MATERIAL ZA POSTAVITEV, VZDRŽEVANJE ALI OKRASITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ, GROBOV ALI POKOPALIŠČ VOJNIH ŽRTEV, KRSTE, ŽARE IN DRUGI POGREBNI ARTIKLI
33. člen
(obseg oprostitve)
(1) Oprostitev plačila DDV v skladu z 22. točko 29. člena zakona se nanaša na blago, ki ga uvažajo pristojni organi in pooblaščene organizacije, in ki se uporablja za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav, ki so pokopane v Sloveniji.
(2) Oprostitev plačila DDV velja tudi za cvetje in druge okrasne predmete, ki jih prinese oseba, ki živi v tujini, in ki prisostvuje pogrebu ali prihaja okrasiti grobove v Slovenijo, če to blago niti po svoji naravi niti po količini ne odraža nobenih komercialnih namenov.
XXI. ZAČASNI UVOZ
34. člen
(pogoji za priznavanje oprostitve)
Oprostitev plačila DDV za začasno uvoženo blago v skladu s 30. členom zakona se lahko uveljavlja v skladu s pogoji in roki, ki so s carinskimi predpisi določeni za uveljavljanje popolne oprostitve plačila uvoznih dajatev pri začasnem uvozu blaga.
XXII. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. julija 1999.
Št. 415-24/99
Ljubljana, dne 14. maja 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost