Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

826. Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje, stran 1603.

Na podlagi 8., 14., 18., 20. in 40. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje
I. SKUPINE NALEZLJIVIH BOLEZNI
1. člen
Nalezljive bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni ukrepi za njihovo preprečevanje in obvladovanje, se glede na naravo in potrebe razvrstijo v štiri skupine:
1. skupina:
DAVICA
GNOJNI MENINGITIS PO POVZROČITELJIH (BAKTERIJSKI)
HEMORAGIČNA MRZLICA PO POVZROČITELJIH (EBOLA, DENGA, LASSA, MARBURG)
KOLERA
KUGA
OŠPICE
OTROŠKA PARALIZA
RUMENA MRZLICA
STEKLINA
VRANIČNI PRISAD
2. skupina
AMEBIOZA
BORELIOZA LYME
BOTULIZEM
BRILL-ZINSERJEVA BOLEZEN
BRUCELOZA
CENTRALNOEVROPSKI MENIGOENCEFALITIS (klopni menigoencefalitis)
CREUTZFELDT JAKOBOVA BOLEZEN
ENTEROBIOZA
EHINOKOKOZA
GARJE
GOBAVOST
GRIPA
GRIŽA PO POVZROČITELJIH
ENTEROKOLITIS PO POVZROČITELJIH
HEMORAGIČNA MRZLICA Z RENALNIM SINDROMOM
INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA
KONGENITALNE RDEČKE
LAMBLIOZA
LEGIONELOZA
LEPTOSPIROZA
LISTERIOZA
LIŠMENIOZA
MALARIJA
MENINGOENCEFALITIS PO POVZROČITELJIH
MIKROSPORIJA PO LOKALIZACIJI
MRTVIČNI KRČ
MUMPS
NORICE
OKUŽBA S HRANO PO POVZROČITELJIH
OSLOVSKI KAŠELJ
PARATIFUS A, B, C
PASAVEC
PEGAVICA
PSITAKOZA
RDEČKE
SEPSA PO POVZROČITELJIH
SMRKAVOST (MALLEUS)
STREPTOKOKNA ANGINA
ŠEN
ŠKRLATINKA
TRAKULJAVOST
TOKSOKARIOZA
TOKSOPLAZMOZA
TRAHOM
TREBUŠNI TIFUS
TRIHINOZA
TRIHOFITIJA
TULAREMIJA
VIRUSNI HEPATITIS PO POVZROČITELJIH
VROČICA Q
3. skupina
AIDS
GONOREJA IN GONOKOKNE OKUŽBE
KLAMIDIJSKA OKUŽBA – PO LOKALIZACIJI IN PO POVZROČITELJIH
SIFILIS
SPOLNO PRENESENE BOLEZNI (DRUGE)
AKTIVNA TUBERKULOZA
4. skupina
AKUTNA INFEKCIJA DIHAL PO LOKALIZACIJI IN PO POVZROČITELJIH
II. PRIJAVLJANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI IN EPIDEMIJ
2. člen
Zdravnik mora ob sumu ali postavitvi diagnoze nalezljive bolezni oziroma smrti zaradi nalezljive bolezni iz 1. skupine to v treh do šestih urah prijaviti območnemu zavodu za zdravstveno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ZZV), ki o tem takoj obvesti Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ).
Zdravnik mora nalezljive bolezni oziroma smrti zaradi nalezljivih bolezni iz 2. in 3. skupine v treh dneh po postavitvi diagnoze prijaviti ZZV.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka mora zdravnik v treh dneh po postavljeni diagnozi prijaviti tuberkulozo Bolnišnici Golnik – Kliničnemu oddelku za pljučne bolezni in alergijo.
Zdravnik mora prijavljati nalezljive bolezni 4. skupine ZZV zbirno enkrat mesečno.
Prijave po tem členu se opravijo skladno s poimenovanjem po mednarodni klasifikaciji bolezni.
3. člen
Zdravnik mora v roku 24 ur od ugotovitve izločanja povzročiteljev trebušnega tifusa, drugih salmonel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije ter nosilstva povzročiteljev hepatitisa B in C, aidsa in malarije to sporočiti ZZV.
4. člen
Zdravnik mora v treh do šestih urah po ugotovitvi sporočiti ugriz ali stik s steklo živaljo ali na steklino sumljivo živaljo pristojni antirabični ambulanti na ZZV.
Vsako osebo, ki jo je poškodovala stekla ali na steklino sumljiva žival, mora zdravnik napotiti, da se v 24 urah zglasi v antirabični ambulanti ZZV.
5. člen
V primerih nalezljivih bolezni 1., 2. in 3. skupine se mora diagnoza potrditi z mikrobiološko diagnostiko v pooblaščenem oziroma referenčnem mikrobiološkem laboratoriju (v nadaljnjem besedilu: laboratorij).
Laboratorij mora v 24 urah po dobljenih končnih laboratorijskih izvidih nalezljivo bolezen prijaviti ZZV oziroma zavodu iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
V primerih nalezljive bolezni iz 1. skupine mora laboratorij sprotno poročati ZZV podatke o poteku laboratorijske preiskave.
V primerih, kjer je pri obvezni preiskavi krvodajalcev in dajalcev drugih tkiv in organov ugotovljena prisotnost povzročiteljev nalezljivih bolezni, mora zavod pristojen za preskrbo s krvjo, ki opravlja testiranje, v 24 urah po dobljenih laboratorijskih izvidih, sporočiti rezultate ZZV.
6. člen
Zdravnik mora v roku treh do šestih ur po ugotoviti suma na epidemijo oziroma epidemije nalezljive bolezni obvestiti ZZV in sodelovati pri obvladovanju epidemije. ZZV o epidemiji takoj obvesti IVZ.
ZZV določa ukrepe za obvladovanje epidemije nalezljive bolezni in sodeluje pri njihovem izvajanju.
V primeru epidemije nalezljive bolezni iz 1. skupine in epidemije, ki zajame dve ali več območij koordinira izvajanje ukrepov IVZ.
7. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena mora zdravnik v času epidemije akutnih infekcij dihal in gripe prijavljati ZZV vsakih sedem dni od dneva, ko je bila epidemija razglašena, podatke o številu zbolelih, starosti in spolu zbolelih ter območju, na katerem je epidemija. Obveznost traja do preklica epidemije.
8. člen
Prijava nalezljive bolezni, suma na nalezljivo bolezen, nosilstva oziroma izločanja povzročiteljev nalezljive bolezni, se lahko posreduje pisno ali v elektronski obliki.
Prijava nalezljive bolezni ali suma na nalezljivo bolezen, nosilstvo oziroma izločanje povzročiteljev nalezljive bolezni iz 1. in 2. skupine mora vsebovati naslednje podatke: EMŠO, ime in priimek, podatke o prebivališču, ime in naslov zaposlitve, področje dela, diagnozo, podatke o odvzetih vzorcih, povzročitelja, datum dogodka, kraj okužbe, način ugotovitve bolezni, način pojavljanja, identiteto kontaktov, podatke o cepljenju, podatke o hospitalizaciji, izolaciji, izvedenih ukrepih, datumu smrti, prijavitelju in datumu prijave.
Prijava nalezljivih bolezni iz 3. skupine mora vsebovati naslednje podatke: EMŠO, ime in priimek, prebivališče, država rojstva, državljanstvo, narodnostna pripadnost, poklic, zaposlitev, zakonski stan oziroma življenjska skupnost, diagnoze in datumi postavitve diagnoz, datum in vzrok smrti, bivanje v tujini, rezultati in datumi laboratorijskih preiskav, dejavniki tveganja oziroma izpostavljenosti, vrsti in trajanju zdravljenja oziroma profilakse, napotitvah, svetovanju, identiteti kontaktov in obveščanju kontaktov, prijavitelju in datumu prijave.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka mora prijava tuberkuloze vsebovati naslednje podatke: naslov zdravstvenega zavoda in osebe, ki bolezen prijavlja, ime in priimek bolnika, rojstni datum, spol, zavarovanje, podatke o prebivališču, predhodnih epizodah bolezni, lokalizaciji bolezni, rezultatih diagnostičnih laboratorijskih preiskav, kliničnih znakih bolezni, cepljenju in testiranju, dejavnikih tveganja in izpostavljenosti, spremljajočih boleznih, o začetku in režimu zdravljenja, o uspehu in prenehanju zdravljenja, spremljanju bolnika in resistenčnih testih ter datum dogodka.
Za nalezljive bolezni 4. skupine se opravi zbirna prijava, ki mora vsebovati naslednje podatke: število zbolelih, starostno skupino in spol zbolelih ter območje in občino pojava bolezni.
Prijava laboratorija iz 5. člena tega pravilnika mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek bolnika oziroma nosilca nalezljive bolezni, spol, starost, bivališče, napotna diagnoza, rezultat in datum laboratorijske preiskave, način pojavljanja bolezni, prijavitelj.
9. člen
ZZV prijavo in odjavo epidemije posreduje IVZ pisno ali v elektronski obliki. Vsebovati mora naslednje podatke: kraj epidemije, vir prijave, datum prijave, datum začetka in datum konca epidemije, vrsta epidemije, klinična slika, število izpostavljenih okužbi, število in starost zbolelih, število in starost sumljivih primerov, število in starost potrjenih primerov, število in starost hospitaliziranih, število in starost umrlih, povzročitelj, vir okužbe, poti širjenja, odvzeti vzorci, rezultati laboratorijskih analiz, izvedeni ukrepi.
10. člen
Prijave nalezljivih bolezni ZZV posreduje IVZ enkrat tedensko.
Podatke o tuberkulozi mora Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo posredovati IVZ enkrat mesečno, dokončne podatke o tuberkulozi pa najkasneje do 31. marca za predhodno koledarsko leto.
Pisno prijavo epidemije posreduje ZZV najkasneje tri dni od začetka epidemije IVZ. Odjavo epidemije ZZV pisno posreduje IVZ najkasneje v sedmih dneh po prenehanju epidemije.
III. DRUGI POSEBNI UKREPI ZA OBVLADOVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI
11. člen
Bolnika s kužno obliko tuberkuloze je treba osamiti, da se prepreči nadaljnje širjenje bolezni. Kadar osamitev ni mogoča na njegovem domu, se bolnika osami v zdravstvenem zavodu, določenem za zdravljenje te nalezljive bolezni. Osamitev traja do prenehanja kužnosti, ki se dokaže s klinično in laboratorijsko potrditveno metodo.
12. člen
Bolnike z nalezljivimi boleznimi, pri katerih je po zakonu obvezna popolna osamitev, se osami v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja. Obiski niso dovoljeni. Popolna osamitev traja do prenehanja kužnosti, ki se dokaže s klinično in laboratorijsko potrditveno metodo.
13. člen
Za bolnike s kužno obliko tuberkuloze je obvezno zdravljenje. V primeru bolnika s kužno tuberkulozo, pri katerem zdravnik oceni, da ni mogoče izvajati zdravljenja na domu, ker tam ni mogoče zagotoviti varnosti okolice, je obvezno zdravljenje v zdravstvenem zavodu, določenem za zdravljenje te bolezni.
14. člen
Zdravnik, ki postavi diagnozo okužbe z virusom HIV ali spolno prenesene bolezni mora pri teh osebah izvesti individualno svetovanje za varnejšo spolnost in obveščanje oseb, ki so bile izpostavljene možnosti okužbe (v nadaljnjem besedilu: kontaktov). Kontakte obvestijo bolniki sami, ali ob privolitvi bolnika zdravnik.
15. člen
Osebe, pri katerih se ugotovi prisotnost katerega od povzročiteljev sifilisa, hepatitisa, aidsa, malarije, Creutzfeldt Jakobove bolezni, rumene mrzlice, bruceloze, leptospiroze, listerioze, lišmenioze, toksoplazmoze in drugih bolezni, ki se prenašajo s človeškim materialom, niso primerne za krvodajalce in dajalce drugih tkiv in organov, dokler ne preneha nevarnost prenosa. Prenehanje kužnosti se dokaže s klinično in laboratorijsko potrditveno metodo.
IV. EVIDENCE
16. člen
Zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki so dolžni voditi evidenco prijavljenih nalezljivih bolezni, v katero vpišejo ime in priimek bolnika, diagnozo, povzročitelja, datum začetka obolenja, datum sporočanja ter prijavljanja nalezljive bolezni.
17. člen
Laboratoriji so dolžni voditi evidenco o pošiljatelju materiala in vrsti materiala, ki ga sprejmejo v laboratorijsko preiskavo, izvoru materiala, datumu sprejema materiala, vrsti in metodi opravljenih laboratorijskih preiskav ter rezultatih laboratorijskih preiskav.
O podatkih iz prejšnjega odstavka enkrat letno zbirno poročajo ZZV v pisni ali elektronski obliki, najkasneje do 15. februarja za predhodno leto. Poročilo mora vsebovati podatke o: številu in vrsti materiala ter o številu pozitivnih rezultatov preiskav.
18. člen
Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi in oddelki za transfuzijo krvi pri bolnišnicah vodijo evidenco o osebah, ki niso primerne za krvodajalce in dajalce drugih tkiv in organov zaradi možnosti prenosa nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s človeškim materialom.
Osebe iz prejšnjega odstavka ostanejo v evidenci do prenehanja kužnosti.
19. člen
Evidenco o ukrepanju v zvezi z varstvom pred steklino vodi ZZV.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
1. pravilnik o načinu prijavljanja nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85);
2. odredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnikov (Uradni list LRS, št. 16/56);
3. pravilnik o pogojih in načinu vodenja podatkov o laboratorijskih preiskavah ter o dajanju obvestil o povzročiteljih posameznih nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85);
4. odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindromom pridobljene zmanjšane odpornosti (Uradni list SFRJ, št. 36/86 in 53/87).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-32/98-99
Ljubljana, dne 17. februarja 1999.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost