Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

430. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU-A), stran 648.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (ZDMPNU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. januarja 1998.
Št. 001-22-6/98
Ljubljana, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE IN O NAČINU USKLAJEVANJA PLAČ (ZDMPNU-A)
1. člen
V zakonu o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (Uradni list RS, št. 40/97) se za 4. členom dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita:
“4.a člen
Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka 1. točke in določbe drugega odstavka 2. točke 3. člena tega zakona, se izhodiščne plače zaposlenih pri delodajalcih, za katere velja zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) in izhodiščne plače zaposlenih v agencijah, skladih, bankah, ki so v večinski lasti države ter v Banki Slovenije, Slovenski razvojni družbi, Slovenski izvozni družbi, veljavne za december 1997 uskladijo pri izplačilih plač za mesec december 1998.
Izhodiščne plače, veljavne za december 1997, se pri izplačilih plač za december 1998 uskladijo za 0,5%, na račun povečanja cen življenjskih potrebščin v mesecu decembru 1997.
V primeru, če rast cen življenjskih potrebščin v letu 1998 v primerjavi z decembrom 1997 preseže 6,5%, se opravi uskladitev izhodiščnih plač za mesec december 1998 in sicer za 85% ugotovljene rasti cen, od začetka leta 1998 do konca meseca v katerem je bilo ugotovljeno preseganje.
V primeru iz prejšnjega odstavka se izhodiščne plače za mesec januar 1998 uskladijo za 85% rasti cen od meseca v katerem je bilo ugotovljeno preseganje za 6,5%.
4.b člen
Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka 1. točke in določbe drugega odstavka 2. točke 3. člena tega zakona, se na način iz prejšnjega člena usklajujejo tudi izhodiščne plače, na podlagi katerih se določajo plače direktorjev in funkcionarjev, zaposlenih pri delodajalcih, za katere velja zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti.
Na način iz prejšnjega člena se usklajujejo tudi osnove za določanje plač poslancev, funkcionarjev v državnih organih, sodnikov in sodnikov za prekrške, državnih tožilcev, državnih pravobranilcev in njihovih pomočnikov ter družbenega pravobranilca in njegovih namestnikov, ki so veljale za mesec december 1997.”
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Plače zaposlenih, za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb, se ne smejo povečevati hitreje kot za izhodiščne plače pri posameznem delodajalcu določa ta zakon.
Plače zaposlenih, pri delodajalcih, za katere velja zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, zaposlenih v javnih zavodih, javnih podjetjih, agencijah, skladih, ki so v večinski lasti države, zaposlenih v Slovenski razvojni družbi in drugih osebah javnega prava, za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb, morajo biti usklajene z merili, ki jih za določanje plač teh zaposlenih, sprejme Vlada Republike Slovenije.
Plače zaposlenih iz prejšnjega odstavka so javne.”
3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Minister, pristojen za delo, ugotovi in objavi tudi odstotek uskladitve izhodiščnih plač in osnov za določanje plač iz 4.a in 4.b člena tega zakona.”
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
“8.a člen
Nadzor nad uresničevanjem tega zakona izvaja Davčna uprava Republike Slovenije, nadzor nad izplačevanjem minimalne plače pa Inšpektorat Republike Slovenije za delo.”
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku za besedami “se kaznuje za prekršek delodajalec” doda besedilo “, razen državnega organa ali organa lokalne skupnosti”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju prekrška tudi odgovorna oseba pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za izplačila plač za čas od 1. februarja 1998 dalje.
Št. 430-03/97-14/3
Ljubljana, dne 27. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost