Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

361. Odlok o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFŠ), stran 535.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 – popr., 28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. januarja 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFŠ)
1. člen
S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor).
2. člen
Ime fundacije: Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: fundacija).
Skrajšano ime fundacije je Fundacija za šport.
Sedež fundacije je v prostorih Delniške družbe Loterije Slovenije.
3. člen
Fundacija ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z grbom Republike Slovenije v sredini, na obodu sta izpisana ime in sedež fundacije.
Fundacija ima pečat premera 20 mm z enakim besedilom.
Fundacija ima znak, ki se ga določi s pravili fundacije, in je sestavni del imena fundacije.
4. člen
Fundacija je pravna oseba javnega prava.
V pravnem prometu nastopa samostojno, v okviru svoje dejavnosti, in sicer v svojem imenu in za svoj račun v okviru, ki je določen s tem odlokom na podlagi določb zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97).
5. člen
Fundacija je ustanovljena za upravljanje s sredstvi, pridobljenimi iz dajatev na podlagi določb 19., 46. in 48. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), ki so namenjena za financiranje dejavnosti športnih organizacij v Republiki Sloveniji zaradi uresničevanja javnega interesa na področju športa.
Namen fundacije je trajen in splošno koristen. Fundacija je nepridobitna, njeno delo je javno.
6. člen
Ustanovitveno premoženje fundacije je vrednost 10% navadnih imenskih delnic osnovnega kapitala Loterije Slovenije, ki jih Loterija Slovenija, p.o. na podlagi 1. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije po preoblikovanju v delniško družbo prenese v last in posest fundacije.
Nominalna vrednost ustanovitvenega premoženja na dan 1. 1. 1993 znaša 74,280.000 tolarjev.
Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi 7. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.
7. člen
Fundacija upravlja z ustanovitvenim premoženjem, tako da se njegova vrednost ne zmanjša, razen če tako zaradi izjemnega položaja odloči svet fundacije in k tej odločitvi da soglasje Državni zbor.
8. člen
Fundacija pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti iz dajatev prirediteljev iger na srečo po določbah zakona o igrah na srečo, in sicer:
– s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo,
– s plačili koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo,
– s plačili dajatev za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.
9. člen
Fundacija lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, in sicer z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili, z drugimi naklonitvami, s prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge načine.
V fundacijo lahko naklonijo premoženje domače in tuje fizične in pravne osebe (donatorji).
Fundacija ne sme najemati kreditov in izdajati dolžniških vrednostnih papirjev.
10. člen
Prihodki fundacije se uporabljajo le za izvajanje namena fundacije in za poslovanje fundacije.
Fundacija odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, ki jih dobi za izvajanje svojih dejavnosti na glede na njihov vir.
11. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti fundacije, ki so opredeljene v nacionalnem programu športa in na njegovi podlagi sprejetimi izvedbenimi akti do višine sredstev, ki jih zagotavlja fundaciji v skladu z določbo 8. člena tega odloka.
12. člen
Osnovna dejavnost fundacije, s katero bo uresničevala svoj namen, je financiranje oziroma sofinanciranje:
– športne dejavnosti,
– gradnje športnih objektov,
– raziskovanja in razvoja športa,
– založništva v športu.
Fundacija odloča o delitvi sredstev, namenjenih njeni dejavnosti, na podlagi letnega programa dela oziroma finančnega načrta in pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije.
13. člen
Izvajalci dejavnosti, ki se financirajo po tem odloku, so vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava (zavodi, društva, ustanove, zveze in združenja, gospodarske družbe) in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
Izvajalce letnega programa fundacije izbere svet fundacije na podlagi javnega razpisa.
Izjemoma lahko določi izvajalca letnega programa brez javnega razpisa, v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97), če gre za program, ki ga je treba nujno izvesti.
14. člen
Merila, pogoje, način in postopek izbire izvajalcev določi svet fundacije s pravilnikom.
15. člen
Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.
Fundacija vodi ločene knjigovodske evidence o sredstvih, pridobljenih iz javnih in drugih virov.
Fundacija ima en žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet oziroma pri poslovni banki.
16. člen
Fundacija je dolžna letno, do konca marca, predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu ministrstvu, pristojnemu za šport.
Za finančni nadzor nad poslovanjem fundacije se smiselno uporabljajo določila zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 48/94), ki veljajo za sklade, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.
17. člen
Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet) ima 13 članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor, in sicer:
– pet članov na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez;
– enega člana na predlog Planinske zveze Slovenije;
– enega člana na predlog Zveze za šport otrok in mladine;
– enega člana na predlog Slovenske univerzitetne študentske športne zveze;
– dva člana na predlog občin;
– dva člana na predlog Zveze društev učiteljev in profesorjev športne vzgoje Slovenije;
– in enega člana na predlog Inštituta za šport.
Predsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na konstitutivni seji, ki se opravi najkasneje v 30 dneh od imenovanja članov sveta.
18. člen
Člani sveta ne morejo biti osebe:
– ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne,
– zaposlene v fundaciji,
– ki opravljajo nadzor nad fundacijo.
Pred iztekom mandata članov sveta imenuje Državni zbor nove člane sveta. Člani sveta so lahko ponovno imenovani.
19. člen
Če svet ali posamezni član sveta ne izpolnjuje nalog, določenih s tem odlokom oziroma s pravili, ga ustanovitelj lahko predčasno razreši.
20. člen
Svet sprejema pravila in druge splošne akte fundacije, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike, upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, gospodari z nepremičninami in drugo lastnino fundacije, imenuje direktorja fundacije, daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge, z zakonom ali s tem odlokom oziroma s pravili fundacije določene naloge.
Svet je sklepčen, če se seje udeleži večina članov in sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen če je s pravili predpisano drugače.
21. člen
Poslovodni organ fundacije je direktor, ki ga imenuje svet za dobo petih let. K njegovemu imenovanju daje soglasje Državni zbor.
Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in zastopa fundacijo in je odgovoren za zakonitost dela fundacije.
Pogoje in postopek imenovanja direktorja fundacije določajo pravila.
22. člen
Člani sveta in direktor opravljajo delo nepoklicno in imajo pravico do povračila potnih stroškov, dnevnic in sejnine.
Za povračilo stroškov se uporabljajo zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, ki jih določa ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Merila in pogoji za izplačevanje sejnine in povračila drugih stroškov ter druga izplačila za člane organov fundacije se določijo s pravili fundacije.
23. člen
V pravilih fundacije se uredijo zlasti: organizacija fundacije, način dela organov in strokovnih teles fundacije, pravila postopka sprejemanja odločitev pri izvajanju dejavnosti, pravila o upravljanju, poslovodenju in zastopanju fundacije ter druge zadeve, pomembne za delovanje fundacije.
Pravila sprejme svet.
Pravila se po pridobitvi soglasja Državnega zbora objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Pravilnik iz 14. člena tega odloka sprejme svet in ga po pridobitvi soglasja Državnega zbora objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena fundacije in v drugih primerih, ko ustanovitelj ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj fundacije.
O prenehanju fundacije odloči ustanovitelj.
26. člen
Do pridobitve soglasja Državnega zbora k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o razporejanju sredstev za socialno humanitarne in športne dejavnosti na posamezne organizacije, ki ga je sprejel Loterijski svet na svoji 5. seji dne 23. 7. 1991, na 17. seji dne 18. 9. 1992, na 19. seji dne 25. 10. 1995 in na 9. seji dne 18. 12. 1996, kolikor s tem odlokom ni drugače določeno, razen določb II. poglavja pravilnika.
27. člen
Do pridobitve soglasja Državnega zbora k pravilom fundacije Loterija Slovenije zagotovi opravljanje strokovnih in tehnično-administrativnih nalog fundacije na enak način, kot ga je zagotavljala za Loterijski svet.
28. člen
Konstitutivno sejo sveta skliče dosedanji predsednik Loterijskega sveta.
Konstitutivna seja sveta mora biti sklicana v roku 30 dni po imenovanju članov sveta.
29. člen
Denarna sredstva za financiranje dejavnosti na področju športa, ki so bila od sprejetja zakona o igrah na srečo zadržana na računu št. 50100-699-000-0990700 Ministrstva za šolstvo in šport oziroma vplačana na žiro račun št. 50100-840-061-62296 in še neprenešena na žiro račun št. 50100-699-000-0990700, ter vsa naknadno prispela sredstva, ki pripadajo tej fundaciji in se nakažejo na enega od navedenih žiro računov, se v osmih dneh po uveljavitvi tega odloka oziroma odprtju žiro računa nakažejo na žiro račun fundacije.
30. člen
Dajatve iz tretje alinee prvega odstavka 8. člena tega odloka se do sprejetja posebnega predpisa na podlagi 19. člena zakona o igrah na srečo vplačujejo v rokih in na način, kot jih določi minister za finance, v dovoljenju za prireditev posamezne klasične igre na srečo.
31. člen
Svet mora pravila in pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije sprejeti najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-20/1
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost