Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2346. Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO), stran 3765.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO)
Razglašam zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO), ki ga je sprejel Državni zbor na seji 10. julija 1998.
Št. 001-22-68/98
Ljubljana, dne 18. julija 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O NAJETJU POSOJILA PRI SKLADU SVETA EVROPE ZA SOCIALNI RAZVOJ IN IZVEDBI PROJEKTA INVESTIRANJA V ŠOLSKI PROSTOR IN OPREMO V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZNPSPO)
1. člen
Zaradi zagotovitve dela sredstev za izvedbo Projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji v obdobju 1997–1999 s pomočjo posojila Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadaljnjem besedilu: Projekt), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 217. seji dne 18. oktobra 1996 s sklepom številka 430-03/93-13/3-8, lahko Republika Slovenija najame pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj (v nadaljnjem besedilu: Sklad) posojilo v skupnem znesku 9.203,490.200 tolarjev.
Vlada Republike Slovenije sme kot dopolnitev predloženega Projekta s Skladom skleniti dodatek k pogodbi o posojilu, oziroma predložiti nov program, vendar znesek dodatnega posojila ne sme presegati 2.000,000.000 tolarjev po cenah na dan uveljavitve tega zakona.
2. člen
Čas, način črpanja in porabe sredstev iz prvega odstavka prvega člena tega zakona, se določijo s posojilno pogodbo, upoštevajoč projekt, ki ga je predlagala Vlada Republike Slovenije in potrdil Administrativni svet Sklada 20. januarja 1997.
Sredstva iz prvega člena tega zakona se uporabi samo za investicije, določene v Projektu in dodatku k Projektu.
O podrobnejših pogojih najetja posojila iz prvega odstavka prvega člena tega zakona, odloči Vlada Republike Slovenije, pogodbo o posojilu pa sklene v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za finance ali druga oseba po njegovem pooblastilu.
Čas, način črpanja in porabe sredstev iz drugega odstavka prvega člena tega zakona se določijo s posojilno pogodbo, upoštevajoč dodatek k Projektu, ki ga bo predlagala Vlada Republike Slovenije in potrdil Administrativni svet Sklada.
V skladu s pogodbo bo Republika Slovenija zagotovila pogoje za črpanje kredita v letih 1998 do vključno 2002.
3. člen
Znesek porabljenih sredstev iz prvega in drugega odstavka prvega člena tega zakona se knjiži med odhodke proračuna, ne glede na višino zneska odhodkov, ki so v proračunu predvideni za investicije pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo in šport.
4. člen
S tem zakonom se določi program investicij v šolski prostor za obdobje 1998–2002, ki je sestavni del tega zakona in se z njim tudi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Republika Slovenija bo za uresničitev programa iz prejšnjega odstavka, upoštevajoč posojilo Sklada Sveta Evrope za socialni razvoj, zagotovila letno, po cenah na dan 30. 5. 1998 (v 000 tolarjih):
v letu 1998        9,990.000 tolarjev
v letu 1999        9,444.000 tolarjev
v letu 2000        9,180.000 tolarjev
v letu 2001        9,530.000 tolarjev
v letu 2002        7,570.000 tolarjev
5. člen
Projekt investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji v obdobju 1997–1999 je sestavni del programa investicij v šolski prostor za obdobje 1998–2002.
Vlada Republike Slovenije je pooblaščena za sprejem sprememb programa, opredeljenega v prejšnjem členu. Spremembe programa sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za šolstvo in šport. O investiciji v Univerzitetno športno dvorano v Ljubljani bo Vlada Republike Slovenije dokončno odločila ob sprejemanju proračuna za leto 2000, po predhodni ponovni preveritvi upravičenosti investicije, zagotovitvi soinvestitorskih deležev in sprejetju finančnega načrta za komercialni program. Kolikor Vlada Republike Slovenije ne bo odobrila programa za Univerzitetno športno dvorano v Ljubljani se zneski, navedeni v 4. členu (v 000 tolarjev), zmanjšajo:
v letu 2000 za        150.000 tolarjev
v letu 2001 za        450.000 tolarjev
v letu 2002 za        432.000 tolarjev
6. člen
Vlada Republike Slovenije bo za povračilo kredita pridobila do 25% lastnih sredstev javnih zavodov, članic univerz in sredstev občin, v katerih se javni zavodi nahajajo.
Za lastna sredstva po prvem odstavku tega člena se štejejo sredstva, pridobljena iz neproračunskih virov.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/98-80/1
Ljubljana, dne 10. julija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost