Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998

Kazalo

1046. Zakon o dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-B), stran 1561.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-B)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. marca 1998.
Št. 001-22-38/98
Ljubljana, dne 25. marca 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-B)
1. člen
V 105. členu zakona o sodniški službi (Uradni list RS št. 19/94 in 8/96) se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Če se na razpis prostega sodniškega mesta na okrajnem sodišču ne prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 8. in 9. člena zakona, je do 31. 12. 1999 ne glede na pogoje iz 3. točke prvega odstavka 8. člena in 9. člena tega zakona, lahko za sodnika okrajnega sodišča izvoljena oseba, ki je dopolnila 27 let starosti in ima po opravljenem pravniškem državnem izpitu najmanj eno leto delovnih izkušenj na sodišču, ali najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Za sodnika, izvoljenega pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena se v prvih treh letih izdela ocena sodniške službe za vsako leto.“
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/93-24/18
Ljubljana, dne 17. marca 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost