Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1997 z dne 3. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1997 z dne 3. 10. 1997

Kazalo

3027. Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku, stran 5033.

Na podlagi 99. člena zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, pop. 70/94, 25/96 – odl. US in 39/96 – odl. US) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Po tem pravilniku se odmerja povrnitev stroškov, ki gredo pričam, izvedencem, tolmačem, strokovnjakom in drugim osebam ob pogojih, ki so predpisani v zakonu o kazenskem postopku.
2. člen
Ta pravilnik ureja povrnitev:
1. stroškov za priče in za ogled ter nagrade in stroškov za izvedence, tolmače in strokovnjake;
2. nagrad in potrebnih izdatkov zagovornika, potrebnih izdatkov zasebnega tožilca, oškodovanca, oškodovanca kot tožilca in njihovih zastopnikov v kazenskem postopku ter nagrade in potrebnih izdatkov njihovih pooblaščencev;
3. voznih stroškov za obdolženca, izdatkov za privedbo obdolženca oziroma tistega, ki mu je vzeta prostost, stroškov za zdravljenje obdolženca, dokler je v priporu, in stroškov poroda obdolženke, dokler je v priporu;
4. voznih in potnih stroškov uradnih oseb.
3. člen
Povrnitev stroškov se odmerja na zahtevo tistega, ki ima pravico do povrnitve.
Sodišče mora tistega, ki ima pravico do povrnitve stroškov, opozoriti na to pravico, kot tudi na to, da jo izgubi, če zahtevka ne uveljavi v roku, določenem z zakonom. To opozorilo in izjava upravičenca v zvezi z zahtevkom za povrnitev stroškov se vpiše v zapisnik.
II. POVRNITEV STROŠKOV PRIČAM TER STROŠKOV IN NAGRADE IZVEDENCEM, TOLMAČEM IN STROKOVNJAKOM
4. člen
Pričam, izvedencem, tolmačem in strokovnjakom se povrnejo potni stroški, stroški za hrano in prenočišče ter nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka.
Poleg stroškov iz prejšnjega odstavka se izvedencem, tolmačem in strokovnjakom odmeri nagrada za izvedensko delo oziroma tolmačenje in povrnejo stroški v zvezi z opravljenim delom.
1. Potni stroški
5. člen
Potni stroški obsegajo stroške za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma stroške za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom.
Stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo izdatke za potovanje od stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer naj bo opravljeno zaslišanje, izvedensko delo ali tolmačenje, in za vrnitev.
Z javnimi prevoznimi sredstvi po tem pravilniku so mišljeni vlak, avtobus, ladja in letalo.
6. člen
Potni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši poti in z najcenejšim prevoznim sredstvom. Stroški za potovanje z dražjim prevoznim sredstvom se povrnejo, če bi stroški za prevoz s cenejšim prevoznim sredstvom, skupaj z drugimi stroški, ki bi nastali zaradi vožnje s cenejšim prevoznim sredstvom, presegli stroške za prevoz z dražjim prevoznim sredstvom.
7. člen
Potni stroški se povrnejo v višini dejanskih izdatkov za potovanje v II. razredu s potniškim vlakom ali ladjo ali za potovanje z avtobusom ali letalom. Za potovanje s hitrim vlakom gre upravičencu povrnitev stroškov za prevoz samo, če je potoval več kot 100 km v eno smer.
Vojnim invalidom od I. do IV. skupine, civilnim invalidom vojne in delovnim invalidom I. kategorije se povrnejo stroški za prevoz v I. razredu potniškega ali hitrega vlaka oziroma ladje.
Višina stroškov za prevoz se ugotavlja z vozovnico ali na drug primeren način.
8. člen
Priči, izvedencu, tolmaču ali strokovnjaku, ki ima stalno pravico do brezplačne vožnje, se stroški za prevoz ne povrnejo.
Priči, izvedencu, tolmaču ali strokovnjaku, ki je plačal vozovnico s popustom, se povrnejo dejanski izdatki.
9. člen
Stroški za prevožene kilometre se povrnejo samo za pot, na kateri ne vozi javno prevozno sredstvo.
Stroški za prevožene kilometre se povrnejo tudi, če javno prevozno sredstvo ne vozi ob primernem času, ali če je bilo potrebno iz kakšnega drugega opravičenega vzroka opustiti vožnjo z javnim prevoznim sredstvom.
Povrnitev stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena gre priči, izvedencu, tolmaču ali strokovnjaku le, če je od prebivališča osebe do kraja, kjer naj se opravi zaslišanje, izvedensko delo ali tolmačenje, oziroma do železniške ali avtobusne postaje, pristanišča ali letališča, v eno smer več kot en kilometer.
Povrnitev stroškov za prevožene kilometre se obračunava v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih.
Razdalja, za katero se povrnejo stroški za prevožene kilometre, se ugotovi po uradnih podatkih pristojnega organa.
2. Stroški za hrano in prenočišče
10. člen
Stroški za hrano in prenočišče obsegajo potrebne izdatke za hrano in prenočišče, ki jih ima priča, izvedenec, tolmač ali strokovnjak v času zunaj svojega stalnega ali začasnega prebivališča.
Priča, izvedence, tolmač ali strokovnjak ima pravico do povrnitve stroškov iz prejšnjega odstavka, če je moral zaradi vabila ostati zunaj svojega stalnega oziroma začasnega prebivališča več kot osem ur; v ta čas se všteva tudi čas, potreben za pot v kraj, kjer je bilo opravljeno pričevanje, izvedensko delo oziroma strokovno delo ali tolmačenje, in za vrnitev.
11. člen
Stroške za hrano in prenočišče odmeri sodišče. Višina teh stroškov se ugotovi na podlagi računa ali na drug primeren način, vendar ti stroški ne smejo znašati več kot je določeno z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih.
3. Povrnitev nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka
12. člen
Zaposleni imajo pravico do povrnitve nadomestila plače za odsotnost z dela zaradi vabila za pričo, izvedenca, tolmača ali strokovnjaka.
Samostojni podjetnik posameznik in fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic (v nadaljnjem besedilu: posameznik v samostojni dejavnosti), imata pravico do povrnitve izgubljenega zaslužka zaradi vabila za pričo, izvedenca, tolmača ali strokovnjaka.
13. člen
Zaposlenim izplača nadomestilo plače gospodarska družba, zavod, upravni in drug državni organ, samostojni podjetnik posameznik ali drug delodajalec, pri katerem je priča, izvedenec, tolmač ali strokovnjak v delovnem razmerju, ki nato zahteva povrnitev izplačanega nadomestila plače od sodišča, ki vodi postopek.
Sodišče povrne izplačano nadomestilo plače organom in organizacijam iz prejšnjega odstavka v postopku zaradi kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, iz sredstev sodišča v skladu s četrtim odstavkom 92. člena zakona o kazenskem postopku.
14. člen
Izgubljeni zaslužek samostojnega podjetnika posameznika in posameznika v samostojni dejavnosti se odmeri po prostem preudarku, upoštevajoč izgubljeni čas in poklic tistega, ki ima pravico do povrnitve, izplača pa ga sodišče v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
4. Nagrada in povrnitev stroškov
15. člen
Izvedencem in strokovnjakom se za opravljeno izvedensko delo odmeri nagrada v skladu s tarifo za plačevanje storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev.
Tolmačem se za opravljeno tolmačenje odmeri nagrada v skladu s pravilnikom o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 17/96).
Izvedenci, strokovnjaki in tolmači imajo pravico do povrnitve stroškov za porabljeni material in drugih dejanskih izdatkov v zvezi z opravljenim delom.
Če je izvedenec, strokovnjak ali tolmač uporabil naprave ali material svojega delodajalca gre pravica do povrnitve dejanskih izdatkov delodajalcu.
5. Skupni določbi
16. člen
Priči, izvedencu, tolmaču ali strokovnjaku, ki je istega dne ali v več zaporednih dneh opravljal svojo dolžnost v več različnih zadevah, gre enkratna povrnitev potnih stroškov, stroškov za hrano in prenočišče in nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka. Ti stroški se razdelijo na vse zadeve, v katerih je bil udeležen kot priča, izvedenec, tolmač ali strokovnjak, v razmerju s porabljenim časom v posamezni zadevi.
17. člen
Če je priči zaradi bolezni, telesnih hib ali starosti potreben spremljevalec, se povrnejo stroški iz 5. do 14. člena tega pravilnika tudi spremljevalcu.
Če je mladoletna priča, ki še ni stara šestnajst let, prišla na zaslišanje s katerim od staršev, sorodnikom ali kakšno drugo osebo, se stroški iz 5. do 14. člena tega pravilnika povrnejo tudi tej osebi.
III. POVRNITEV NAGRADE IN POTREBNIH IZDATKOV ZAGOVORNIKA, POTREBNIH IZDATKOV ZASEBNEGA TOŽILCA, OŠKODOVANCA, OŠKODOVANCA KOT TOŽILCA IN NJIHOVIH ZASTOPNIKOV V KAZENSKEM POSTOPKU TER NAGRADE IN POTREBNIH IZDATKOV NJIHOVIH POOBLAŠČENCEV
18. člen
Zagovornikom in pooblaščencem, ki so odvetniki, se odmeri nagrada in potrebni izdatki po odvetniški tarifi.
Pooblaščencem, ki niso odvetniki, se potrebni izdatki, ki obsegajo povrnitev potnih stroškov in stroškov za hrano in prenočišče, odmerijo v skladu z določbami 5. do 11. člena tega pravilnika.
Kadar imajo zasebni tožilec, oškodovanec in oškodovanec kot tožilec oziroma njihovi zastopniki pravico do povrnitve potrebnih izdatkov po zakonu o kazenskem postopku, obsega povrnitev potnih stroškov ter stroške za hrano in prenočišče, in se odmerja v skladu z določbami 5. do 11. člena tega pravilnika.
IV. POVRNITEV VOZNIH STROŠKOV ZA OBDOLŽENCA, IZDATKOV ZA PRIVEDBO OBDOLŽENCA OZIROMA TISTEGA, KI MU JE VZETA PROSTOST, STROŠKOV ZA ZDRAVLJENJE PRIPORNIKA IN STROŠKOV PORODA PRIPORNICE
19. člen
Obdolžencu se priznajo za prevoz dejanski izdatki za potovanje v drugem razredu potniškega vlaka ali ladje ali za potovanje z avtobusom od stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer naj bo zaslišan, in nazaj. Potni stroški se lahko pod pogoji 9. člena tega pravilnika odmerjajo tudi za prevožene kilometre.
Obdolženec nima pravice do povrnitve potnih stroškov, če ima pravico do brezplačne vožnje.
20. člen
Za privedbo obdolženca oziroma tistega, ki mu je vzeta prostost, se priznajo stroški za prevožene kilometre od kraja prebivališča obdolženca, ki se privede, oziroma od zavoda, kjer se nahaja tisti, ki mu je bila vzeta prostost, do kraja, kjer se vodi kazenski postopek.
Povrnitev stroškov iz prejšnjega odstavka se odmerja v skladu s četrtim odstavkom 9. člena tega pravilnika.
21. člen
Stroški za zdravljenje pripornika in stroški poroda pripornice, ki se povrnejo, obsegajo:
1. stroške zdravljenja v zdravstvenem zavodu, če pripornik ni zdravstveno zavarovan;
2. stroške za hrano in oskrbo pripornika, ki je na opazovanju v ustreznem zdravstvenem zavodu;
3. stroške poroda pripornice, če ni zdravstveno zavarovana;
4. stroške za prevoz pripornika v zdravstveni zavod in nazaj.
Stroški iz prve, druge in tretje točke prejšnjega odstavka se ugotavljajo po računu zdravstvenega zavoda, stroški iz četrte točke pa se odmerjajo po 19. členu tega pravilnika.
22. člen
Potne stroške in stroške za hrano in prenočišče pooblaščenim uradnim osebam organov za notranje zadeve in kazenskih poboljševalnih zavodov, ki privedejo obdolženca oziroma tistega, ki mu je vzeta prostost, ali spremljajo pripornika, ki je na zdravljenju, odmeri sodišče v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih.
V. VOZNI IN POTNI STROŠKI URADNIH OSEB
23. člen
Povrnitev stroškov za prevoz in dnevnice sodnikov za njihova službena potovanja se odmerja v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov.
Povrnitev stroškov za prevoz in dnevnice drugih uradnih oseb za njihova službena potovanja se odmerja v skladu z zadnjimi uradno objavljenimi zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih.
VI. IZPLAČEVANJE STROŠKOV
24. člen
V postopku zaradi kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, izplačuje stroške iz prve, tretje in četrte točke 2. člena tega pravilnika ter stroške ogleda in potrebne izdatke postavljenega zagovornika in pooblaščenca vnaprej sodišče, ki vodi postopek.
25. člen
V postopku zaradi kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja na zasebno tožbo, izplača vnaprej:
1. nagrado in stroške za tolmača obdolžencu (razen v primeru iz petega in šestega odstavka 92. člena zakona o kazenskem postopku) in izdatke za privedbo obdolženca oziroma stroške za njegov prevoz, če jih zahteva – zasebni tožilec;
2. stroške za priče in za ogled ter nagrado in stroške za izvedence, tolmače in strokovnjake ter vozne in potne stroške uradnih oseb – tisti, ki je predlagal izvedbo teh dokazov.
Kadar je v postopku zaradi kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja na zasebno tožbo, odrejeno kakšno dejanje po uradni dolžnosti, s katerim so zvezani stroški, sodišče naloži stranki, ki ji je dejanje v korist, da založi za stroške potreben znesek, če pa je dejanje v korist obema strankama, odredi, naj založi vsaka polovico zneska.
Če ena oziroma nobena stranka ne založi zneska, določenega po prejšnjem odstavku, izplača stroške za opravljeno dejanje iz svojih sredstev sodišče, ki vodi postopek, pozneje pa jih izterja od tistega, ki jih mora povrniti po določbah zakona o kazenskem postopku.
26. člen
Če gre za pričevanje, izvedensko delo oziroma strokovno delo, tolmačenje ali ogled pred zaprošenim sodiščem, odloča o povrnitvi stroškov postopka to sodišče.
Če sodišče, ki vodi postopek, zaprošenemu sodišču ni vnaprej poslalo potrebnega zneska, izplača zaprošeno sodišče stroške iz svojih sredstev, sodišče, ki vodi postopek, pa mu na zahtevo povrne izplačani znesek.
Osebam iz 13. člena tega pravilnika zaprošeno sodišče v potrdilu navede, katero sodišče vodi postopek, in da je treba zahtevo za povrnitev izplačanega nadomestila plače nasloviti nanj.
27. člen
Priče, izvedenci, tolmači in strokovnjaki lahko zahtevajo, naj se jim vnaprej izplača potreben znesek za potne stroške. Izvedenci, strokovnjaki in tolmači pa lahko zahtevajo, da se jim vnaprej izplača potrebni znesek tudi za druge stroške iz tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika.
VII. ROKI
28. člen
Priče, izvedenci, tolmači in strokovnjaki morajo zahtevati povrnitev stroškov oziroma stroškov in nagrade takoj po pričevanju, izvedenskem oziroma strokovnem delu ali tolmačenju. Osebe iz 13. člena tega pravilnika dobijo takoj po pričevanju, izvedenskem oziroma strokovnem delu ali tolmačenju potrdilo, koliko časa so se pri tem zamudile, da ga predložijo delodajalcu.
Uradne osebe morajo zahtevati povrnitev potnih stroškov v roku, ki je določen s posebnim predpisom.
Upravni in drugi državni organi ali zdravstveni zavodi, ki imajo pravico do povrnitve stroškov za izvedensko delo ali pravico do povrnitve stroškov za zdravljenje obdolženca, morajo to zahtevati v 15 dneh od dneva, ko je bilo opravljeno izvedensko delo oziroma ko je bil obdolženec odpuščen iz zdravstvenega zavoda; po potrebi morajo predložiti tudi dokazila, s katerimi dokazujejo svoje izdatke.
VIII. KONČNI DOLOČBI
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati določbe pravilnika o povračilu stroškov v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 1/81), ki se nanašajo na povrnitev stroškov v kazenskem postopku.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 714-01-5/96
Ljubljana, dne 26. septembra 1997.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost