Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1997 z dne 5. 6. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1997 z dne 5. 6. 1997

Kazalo

1812. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-A), stran 2845.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela (ZID-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 1997.
Št. 001-22-45/97
Ljubljana, dne 29. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA (ZID-A)
1. člen
V zakonu o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94) se v drugem odstavku 6. člena za besedo “pravne” doda vejica in beseda “ekonomske”.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta zadnji stavek.
3. člen
V drugem odstavku 14. člena se beseda “pošlje” nadomesti z besedo “vroči”.
4. člen
V drugem stavku drugega odstavka 15. člena se za besedo “mora” dodajo besede “v takem primeru”.
5. člen
Za 15. členom se dodajo novi 15.a, 15.b in 15.c člen, ki glasijo:
“15.a člen
Delodajalec mora inšpektorju poročati o izvršitvi odločbe v osmih dneh po poteku posameznega roka za njeno izvršitev.
15.b člen
Inšpektor za delo lahko zadrži izvršitev dokončnega sklepa, ki posega v obstoječe pravice, obveznosti in odgovornosti delavca do njegove pravnomočnosti, če ugotovi očitno kršitev pravice delavca.
Pisni sklep o zadržanju izda inšpektor za delo najpozneje v treh dneh od dneva, ko je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
Sklep iz prejšnjega odstavka je lahko usten, kadar obstaja možnost nastanka nenadomestljive škode. V tem primeru je inšpektor dolžan izdati pisni sklep najkasneje v treh dneh.
Inšpektor poda ovadbo pristojnemu državnemu tožilcu v primeru kaznivega dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavodu za zdravstveno zavarovanje pa pošlje inšpektor sklep o zadržanju, če ima dokončni sklep iz prvega odstavka tega člena za posledico prenehanje delovnega razmerja.
Zoper sklep inšpektorja je dovoljena pritožba v treh dneh od dneva vročitve sklepa. Pritožba zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve. Ministrstvo, pristojno za delo, je dolžno o pritožbi odločiti v osmih dneh.
15.c člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi kršitev v zadevi sklenitve, obstoja in prenehanja delovnega razmerja delavca, za katero je pristojno delovno sodišče opozori delavca, da lahko uveljavlja svoje pravice v sodnem postopku.”
6. člen
V 17. členu se doda nova 4. točka, ki glasi:
“4. da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev.”
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“V obrazložitvi odločbe je inšpektor dolžan opozoriti delodajalca na možnost izreka nadaljnjih ukrepov v primeru ponavljanja kršitev iz prejšnjega odstavka.”
7. člen
Doda se nov 17.a člen, ki glasi:
“17.a člen
Delodajalec odpravi nepravilnost iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena tako, da z delavcem v skladu s predpisi sklene pogodbo o zaposlitvi od dneva, ko je delavec začel opravljati delo in ga prijavil v zavarovanje, oziroma da z njim sklene pogodbo o delu in jo pošlje zavodu za zaposlovanje.
Delodajalec odpravi nepravilnost iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena tako, da delavca takoj prijavi v zavarovanje in začne plačevati predpisane prispevke, in sicer od dneva, ko je delavec začel opravljati delo pri delodajalcu.”
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se beseda “meni” nadomesti z besedama “verjetno izkaže”, beseda “večja” pa se črta.
9. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Če inšpektor pri istem delodajalcu več kot dvakrat v šestih mesecih ali večkrat v daljšem časovnem obdobju ugotovi kršitve iz 17. člena tega zakona, izda odločbo, s katero prepove delodajalcu opravljanje dejavnosti in poda pristojnemu organu predlog za začetek postopka za njegovo prenehanje, likvidacijo ali stečaj.”
10. člen
24. člen se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek delodajalec – pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. inšpektorju ne zagotovi nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva (drugi odstavek 12. člena);
2. ne ravna v skladu z odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka 15. člena;
3. kljub prepovedi inšpektorja nadaljuje z opravljanjem delovnega procesa oziroma uporablja sredstva za delo (16. in 17. člen);
4. odpečati sredstva za delo, delovne pogoje ter delovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost (prvi odstavek 20. člena);
5. poškoduje, odstrani ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi s pečatom oziroma z žigom inšpekcije na pečatu (drugi odstavek 20. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”
11. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki glasi:
“24.a člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje delodajalec – pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki v osmih dneh inšpektorju ne poroča o izvršitvi odločbe (15.a člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.”
12. člen
Do sprememb zakona o delovnih razmerjih in do sprememb zakona o zaposlovanju tujcev se ne glede na 25. člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 in 61/96 – odločba US) z denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje takoj na kraju prekrška delodajalec – pravna oseba ali posameznik, za vsak prekršek, iz 3. in 13. točke prvega odstavka 132. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/92 – odločba US, 71/93 in popravek v št. 2/94) in prvega odstavka 21. člena zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92).
Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju prekrška tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103-01/93-1/7
Ljubljana, dne 21. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti