Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1997 z dne 17. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1997 z dne 17. 1. 1997

Kazalo

93. Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka, stran 93.

Na podlagi 82. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/92 in 71/93) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka
1. člen
S tem pravilnikom se določa način izvajanja pravice do dopusta za nego in varstvo otroka in daljšega dopusta za nego in varstvo otroka.
DOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA
2. člen
Mati-delavka ima med nosečnostjo in po porodu pravico do porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka v skupnem trajanju 365 dni.
Porodniški dopust mora mati-delavka nastopiti 28 dni pred predvidenim datumom poroda, na podlagi izvida pristojnega zdravnika-ginekologa pa ga lahko nastopi 45 dni pred predvidenim datumom poroda.
Pravico do porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja mati-delavka pri delodajalcu s potrdilom o predvidenem datumu poroda, ki ga brezplačno izda izbrani zdravnik-ginekolog.
3. člen
Če mati-delavka ne nastopi porodniškega dopusta v roku iz prejšnjega člena, neizrabljenega dela porodniškega dopusta ni upravičena uveljavljati po otrokovem rojstvu.
Izjemoma lahko mati-delavka izrabi ta del porodniškega dopusta tudi po otrokovem rojstvu, če je porod nastopil pred predvidenim datumom.
4. člen
V primerih, ko se mati-delavka odloči, da bo dopust za nego in varstvo otroka izrabila tako, da bo delala polovico delovnega časa na dan do 17. meseca otrokove starosti, mora svojo odločitev o tem sporočiti delodajalcu pisno najkasneje 30 dni pred potekom porodniškega dopusta.
Mati-delavka lahko izbrani način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka spremeni le s pisnim soglasjem delodajalca.
V primerih, ko mati-delavka spremeni izbrani način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka med trajanjem tega dopusta, ima pravico do dela s polovičnim delovnim časom v sorazmernem deležu. Sorazmerni delež dni, ko mati-delavka dela s polovičnim delovnim časom, se določi na ta način, da se najprej izračuna odstotni delež že izrabljenega dopusta za nego in varstvo otroka, nato se ugotovi število dni med nastopom dopusta za nego in varstvo otroka in starostjo otroka 17. mesecev ter dobljeno število dni pomnoži z odstotkom ostanka dopusta za nego in varstvo otroka. Datum izteka pravice do dela s polovičnim delovnim časom se določi tako, da se dobljeno število dni prišteje datumu nastopa dela s polovičnim delovnim časom.
5. člen
O načinu izrabe dopusta za nego in varstvo otroka mora mati-delavka v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena pisno obvestiti tudi center za socialno delo, pri katerem uveljavlja pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta.
DALJŠI DOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA
6. člen
Pravico do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka mati-delavka uveljavlja pri delodajalcu s predložitvijo ustreznih dokazil.
7. člen
Dokazilo za odobritev daljšega dopusta za nego in varstvo v primeru nege in varstva dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok je rojstni list otrok.
Daljši dopust za nego in varstvo otroka zaradi nege in varstva dvojčkov traja pri polni odsotnosti z dela do dopolnjenih 15. mesecev starosti otrok, za nego in varstvo več hkrati živorojenih otrok pa ima mati-delavka pravico do dodatnih treh mesecev daljšega dopusta za nego in varstvo za vsakega nadaljnjega otroka.
Če je mati-delavka izrabila pravico do dopusta za nego in varstvo otrok tako, da je delala polovico delovnega časa na dan, ima pravico izrabiti daljši dopust za nego in varstvo otroka tako, da dela polovico delovnega časa na dan do dopolnjenih 23. mesecev starosti otrok. Za vsakega nadaljnjega hkrati živorojenega otroka ima pravico dodatnih pet mesecev delati polovico polnega delovnega časa na dan.
8. člen
Dokazilo za odobritev daljšega dopusta za nego in varstvo v primeru nege in varstva težje telesno ali duševno prizadetega otroka je mnenje zdravniške komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije I. stopnje.
Daljši dopust za nego in varstvo otroka zaradi nege in varstva težje telesno ali duševno prizadetega otroka traja do dopolnjenega 15. meseca starosti otroka.
Če mati-delavka izrablja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka tako, da dela polovico delovnega časa na dan, ima pravico izrabiti daljši dopust za nego in varstvo otroka tako, da dela polovico delovnega časa na dan do dopolnjenih 23. mesecev starosti otroka.
9. člen
Dokazilo za odobritev daljšega dopusta za nego in varstvo v primeru nege in varstva nedonošenčka je potrdilo zdravstvenega zavoda, kjer se je otrok rodil, da je bil otrok rojen kot nedonošenček.
Daljši dopust za nego in varstvo nedonošenčka traja toliko tednov, kolikor je bila nosečnost krajša od 37 tednov.
Če mati-delavka izrablja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka tako, da dela polovico delovnega časa na dan, ima pravico izrabiti daljši dopust za nego in varstvo nedonošenčka tako, da dela polovico delovnega časa na dan še dvakrat toliko tednov, kolikor je bila nosečnost krajša od 37 tednov.
10. člen
Zdravniške komisije iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika odločajo na podlagi doktrinarnih stališč, ki jih izdela razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo.
11. člen
Če se mati-delavka, delodajalec ali center za socialno delo, pri katerem mati-delavka uveljavlja pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, ne strinjajo z mnenjem zdravniške komisije iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, lahko v treh dneh od dne, ko jim je bilo mnenje sporočeno, zahtevajo presojo zdravniške komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije II. stopnje.
Če se mati-delavka, delodajalec ali center za socialno delo, pri katerem delavka-mati uveljavlja pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta, ne strinjajo s presojo zdravniške komisije II. stopnje, lahko v osmih dneh po vročitvi mnenja zdravniške komisije II. stopnje zahtevajo strokovno presojo strokovnega kolegija Pediatrične klinike v Ljubljani.
Strokovna presoja strokovnega kolegija Pediatrične klinike v Ljubljani je dokončna.
12. člen
Delodajalec je dolžan o pravici do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka odločiti v roku 3 dni po prejemu popolne vloge.
Če delodajalec odloči o pravici do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka v nasprotju s predloženim mnenjem oziroma strokovno presojo iz 8. oziroma 11. člena tega pravilnika, lahko mati-delavka uveljavlja varstvo pravice do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka v skladu s predpisi o delovnih razmerjih.
13. člen
O pridobitvi pravice do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka iz 8. oziroma 11. člena tega pravilnika in o načinu izrabe daljšega dopusta za nego in varstvo otroka iz 7., 8.ali 9. člena tega pravilnika mora mati-delavka takoj pisno obvestiti tudi center za socialno delo, pri katerem uveljavlja pravico do denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta.
14. člen
Medsebojne obveznosti pri izvajanju tega pravilnika se med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Zavodom za zdravstevno zavarovanje Slovenije in Pediatrično kliniko v Ljubljani uredijo s pogodbo.
15. člen
Pravica do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka se lahko uveljavlja samo zaradi enega od razlogov, naštetih v 7., 8. ali 9. členu tega pravilnika.
16. člen
Če je težja telesna ali duševna prizadetost otroka ugotovljena potem, ko se je mati-delavka po izrabljenem dopustu za nego in varstvo otroka že vrnila na delo, otrok pa še ni dopolnil 15 mesecev starosti, lahko mati-delavka ob predložitvi dokazil iz 8. oziroma 11. člena tega pravilnika uveljavi preostanek daljšega dopusta za nego in varstvo otroka.
17. člen
Če mati-delavka med trajanjem dopusta za nego in varstvo otroka ali daljšega dopusta za nego in varstvo otroka svojo odločitev o načinu izrabe tega dopusta s soglasjem delodajalca spremeni, se za izračun časa, v katerem ima pravico delati polovico delovnega časa na dan, smiselno uporabi določilo tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika.
PRENEHANJE PRAVICE
18. člen
Pravica do dopusta za nego in varstvo otroka in daljšega dopusta za nego in varstvo otroka preneha s smrtjo otroka.
19. člen
Če mati-delavka rodi mrtvega otroka ali če otrok umre pred potekom porodniškega dopusta, ima mati-delavka pravico ostati na porodniškem dopustu najmanj 45 dni po smrti otroka.
Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za toliko, kolikor je po mnenju materinega izbranega zdravnika potrebno, da mati okreva po porodu in duševnem stanju, ki ga je povzročila izguba otroka, vendar ne dalj kot do konca porodniškega dopusta.
20. člen
V primerih, ko je razlog za pravico do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka rojstvo dvojčkov ali več hkrati rojenih otrok, pa eden od otrok umre, materi-delavki preneha pravica do sorazmernega dela daljšega dopusta za nego in varstvo otroka.
21. člen
Če mati-delavka zapusti otroka, ji preneha pravica do porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ali daljšega dopusta za nego in varstvo otroka.
Zapustitev otroka ugotavlja center za socialno delo, pristojen glede na materino stalno prebivališče.
PRENOS PRAVICE NA OČETA ALI DRUGO OSEBO
22. člen
V primerih, ko mati umre, zapusti otroka ali je na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravstvene organizacije trajno oziroma začasno nesposobna za samostojno življenje in delo, sta do porodniškega dopusta v obsegu, zmanjšanem za toliko, kolikor je mati to pravico že izrabila, najmanj pa za 28 dni, dopusta za nego in varstvo otroka in daljšega dopusta za nego in varstvo otroka, pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, upravičena oče-delavec ali druga oseba-delavec.
Mati-delavka lahko pravico do dopusta za nego in varstvo otroka prenese na očeta-delavca.
23. člen
Oče-delavec uveljavlja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka pri svojem delodajalcu na podlagi pisnega sporazuma z materjo-delavko.
Pisni sporazum mora oče delodajalcu predložiti najmanj 30 dni pred predvidenem datumom nastopa svojega dopusta za nego in varstvo otroka.
24. člen
Oče-delavec ali druga oseba-delavec, ki pridobi pravico do porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka, uveljavlja pravico do dopusta za nego in varstvo otroka in daljšega dopusta za nego in varstvo otroka na način, kot ga določa ta pravilnik za mater-delavko.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Pogodba iz 14. člena tega pravilnika se sklene najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega pravilnika.
S pogodbo se uredijo tudi že zapadle obveznosti iz naslova izdajanja mnenj in strokovnih presoj.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati samoupravni sporazum o porodniškem dopustu (Uradni list SRS, št. 36/87, 36/88 in 24/89).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-027/96
Ljubljana, dne 30. decembra 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

AAA Zlata odličnost