Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

383. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-A), stran 619.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996.
Št. 001-22-16/96
Ljubljana, dne 8. februarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-A)
1. člen
V zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
“Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), če ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.”
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju najmanj treh let ali ima najmanj šest let delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.”
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na višjem sodišču (višji sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju najmanj šest let ali ima najmanj devet let delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Za višjega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, če je izvoljen najmanj v naziv docenta.”
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju najmanj 15 let ali ima najmanj 20 let delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, če je izvoljen najmanj v naziv izrednega profesorja.”
5. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“S sodniško funkcijo je izenačeno opravljanje funkcije državnega tožilca, sodnika za prekrške in javnega pravobranilca ter poklic odvetnika in notarja.”
6. člen
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za osebo, ki prvič kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo, morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava, podatke in oceno kandidatovega usposabljanja v času pripravništva ter oceno kandidatovega dela, če je v okviru opravljanja svojega dotedanjega poklica ali dela nastopal pred sodišči, za katera je pristojen personalni svet. Sodni svet ima pravico zahtevati vpogled v osebni spis sodniškega pripravnika.”
Četrti odstavek se črta.
7. člen
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sodniški dodatek znaša 50%.”
8. člen
V 47. členu se alinee v drugem odstavku spremenijo tako, da se glasijo:
“– za predstojnika okrajnega sodišča 12%, razen za predstojnika okrajnega sodišča v Ljubljani in Mariboru, ki znaša 14%;
– za predsednika okrožnega sodišča 16%;
– za predsednika višjega sodišča 16%;
– za predsednika vrhovnega sodišča 20%.”
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Sodnikom, ki poleg rednega sojenja vodijo oddelke sodišč z najmanj tremi sodniki, se plača, določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša 5%.
Vodjem zunanjih oddelkov delovnih in socialnega sodišča se plača, določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša 8%.”
Dosedanji tretji odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“Podpredsedniku sodišča oziroma namestniku predstojnika se plača, določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša 50% dodatka, določenega za predsednika oziroma predstojnika sodišča.”
9. člen
V 49. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Višji ali vrhovni sodnik se ob izvolitvi uvrsti v prvi plačilni razred druge oziroma v prvi plačilni razred tretje plačilne skupine.”
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Okrajnega, okrožnega, višjega ali vrhovnega sodnika lahko sodni svet ob izvolitvi uvrsti iz posebej utemeljenih razlogov v višji plačilni razred.”
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo “odvetniški ali notarski poklic ali funkcijo državnega tožilca ali drugo.”
10. člen
V 50. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Sodnik lahko iz posebej utemeljenih razlogov napreduje v naslednji višji plačilni razred tudi izven plačilne skupine, v katero je razvrščen po 44. členu tega zakona, če sodni svet tako odloči.”
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
11. člen
V 55. členu se za 9. točko pika nadomesti z vejico in doda nova 10. točka, ki se glasi:
“10. solidarnostne pomoči.”
12. člen
Prvi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z opravljanjem sodniške službe po določbah tega zakona je izenačeno opravljanje sodniške funkcije po dosedanjih predpisih, opravljanje funkcije državnega tožilca, sodnika za prekrške in javnega pravobranilca, poklic odvetnika, delo pravnega strokovnjaka v državnem organu, pri pravni ali fizični osebi ter delo višjih strokovnih sodelavcev.”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pogoj iz 3. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona izpolnjuje tudi, kdor bo 30 let starosti dopolnil do 31. decembra 1997.”
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/93-24/10
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost