Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

381. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-A), stran 618.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996.
Št. 001-22-14/96
Ljubljana, dne 8. februarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA (ZZVN-A)
1. člen
V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“Žrtev vojnega nasilja je tudi vojaški vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa vojnega veterana po posebnem zakonu in civilni invalid vojne s priznanim statusom po posebnem zakonu.”
2. člen
V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Žrtvi vojnega nasilja, ki je bila v času, prebitem v okoliščinah za priznanje statusa žrtev vojnega nasilja iz prvega in drugega odstavka tega člena mlajša od 15 let, se čas, prebit v teh okoliščinah, šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba.”
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Žrtev vojnega nasilja iz prvega odstavka 2. člena, 4. in 5. člena tega zakona ima pravico do povrnitve vojne škode po posebnem zakonu.”
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-07/93-4/10
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost