Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1996 z dne 11. 10. 1996

Kazalo

3240. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, stran 4646.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije na 214. seji 26. septembra 1996 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
1
Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja (v nadaljnjem besedilu: svet).
2
Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja študentske problematike.
3
Svet opravlja naslednje naloge:
– spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj študentov in problematiko zagotavljanja pogojev za njihovo življenje in delo,
– obravnava in daje mnenje h gradivom, ki se nanašajo na določitev in izvajanje politike v zvezi s študentsko problematiko,
– daje predloge, pobude in priporočila za hitrejše uresničevanje sprejete politike v zvezi s študentsko problematiko,
– daje strokovna mnenja k poročilom o izvajanju nalog in drugih gradivih s področij, ki se nanašajo na študentsko problematiko,
– obravnava vprašanja socialnega položaja študentov,
– obravnava zakone, druge predpise in splošne akte, ki se nanašajo na problematiko dela in socialnega položaja študentov.
4
Svet ima 9 članov in ga sestavljajo predstavniki:
– Ministrstva za šolstvo in šport,
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstva za kulturo,
– Ministrstva za okolje in prostor,
– Ministrstva za znanost in tehnologijo,
– Urada Republike Slovenije za mladino,
– Študentske organizacije Univerze v Ljubljani,
– Študentske organizacije Univerze v Mariboru,
– študentov visokošolskega središča v Kopru.
5
Člani sveta delujejo nepoklicno in jih imenuje Vlada Republike Slovenije.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
6
Svet vodi predsednik, ki ga za dobo enega leta izmed članov, ki so ministri, imenuje Vlada Republike Slovenije.
7
Svet dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik.
Svet deluje na podlagi poslovnika, ki ga sprejme svet.
Svet lahko za obravnavo posameznih vprašanj ustanovi delovne skupine.
8
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za svet opravlja Urad Republike Slovenije za mladino.
9
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-02/96-31/1-8
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost