Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2199. Zakon o davku na izplačane plače (ZDIP), stran 2817.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o davku na izplačane plače (ZDIP)
Razglašam zakon o davku na izplačane plače (ZDIP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. junija 1996.
Št. 001-22-62/96
Ljubljana, dne 21. junija 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE (ZDIP)
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na izplačane plače (v nadaljnjem besedilu: davek).
2. člen
Davek plačujejo pravne in fizične osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, porodniško varstvo in za zaposlovanje.
3. člen
Davek se obračunava in plačuje od bruto plač.
4. člen
Stopnje davka so:
če znaša mesečna bruto plača zaposlenega znaša davek
do 90.000 tolarjev                      0%
od 90.001 do 95.000 tolarjev                 1%
od 95.001 do 105.000 tolarjev                 2%
od 105.001 do 115.000 tolarjev                3%
od 115.001 do 750.000 tolarjev                4%
nad 750.000 tolarjev                     10%
Če se plača izplača v več delih, se ob izplačilu zadnjega dela plače ugotovi mesečna višina plače in izvrši obračun davka ter poračun plačanega davka od posameznih delov plače.
5. člen
Davek se obračuna ob izplačilu plač, plača pa se v šestih dneh po izplačilu plač, vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila plač.
6. člen
Davek se obračunava pred ugotovitvijo dobička.
7. člen
Davčni zavezanci obračunavajo davek na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za finance. Obrazec predložijo davčnemu organu ob izplačilu plač.
8. člen
Davek je prihodek proračuna Republike Slovenije.
9. člen
Od davka, ki ni bil plačan v roku, se obračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti.
10. člen
Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davka ter prisilno izterjavo davka opravlja davčni organ po davčnih in posebnih predpisih.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje davčni zavezanec iz 2. člena tega zakona, če ne obračuna davka od osnove, na način in v roku, kot je določeno v 3., 4., 5., 6. in 7. členu tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
12. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1996.
Št. 435-03/96-3/1
Ljubljana, dne 14. junija 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.