Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996

Kazalo

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP-C), stran 3.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. decembra 1995.
Št. 012-01/95-122
Ljubljana, dne 4. januarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (ZLPP-C)
1. člen
V zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 32/94 - odločba US) se v 5. členu drugi in tretji odstavek nadomestita z novima drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
“Podjetje lahko nadaljuje z uporabo in upravljanjem kmetijskih zemljišč in gozdov, če jih obdeluje oziroma izkorišča samo in za njih skrbi kot dober gospodar, do izdaje pravnomočne odločbe o denacionalizaciji oziroma do podelitve koncesije ali sklenitve zakupne oziroma druge ustrezne pogodbe v skladu z zakonom.
Glede postopka za podelitev koncesije, načina sklenitve pogodbe, vrste pogodbe, roka za njeno sklenitev, časa trajanja in obsega pogodbenega razmerja, pobota kupnine za kmetijska zemljišča oziroma gozdove z zakupnino oziroma odškodnino za koncesijo ali drugo obveznostjo, dokazil, ki jih mora podjetje predložiti, načina reševanja sporov in glede postopka za sklenitev pogodb po preteku pogodbenega razmerja za prvo pogodbeno obdobje se uporabljajo določbe 17. člena zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.”
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
“Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije sklene s podjetji oziroma gospodarskimi dru`bami iz prvega odstavka tega člena, v katerih se je zaradi prenosa zemljišč oziroma gozdov v last Republike Slovenije oziroma občin zmanjšala vrednost vlog tujih vlagateljev, pogodbo o izplačilu odškodnine za to zmanjšano vrednost vlog tujih vlagateljev, v primerih kadar in kolikor je Republika Slovenija k temu zavezana z mednarodnimi pogodbami. Podjetja oziroma gospodarske dru`be, ki so po tem zakonu upravičena do izplačila odškodnine, predlagajo sklenitev pogodbe najpozneje do 31. 3. 1996, sicer jim pravica do odškodnine ugasne. Predlogu morajo biti prilo`ena dokazila, s katerimi se dokazuje upravičenost do odškodnine po tem odstavku. Odškodnina se določi sporazumno. Če do sporazuma ne pride v dveh mesecih od vlo`itve predloga, odloči o tem na predlog katerekoli od pogodbenih strank pristojno sodišče v nepravdnem postopku.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/90-6/125
Ljubljana, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost