Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3296. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d., in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (ZSTAMA-A), stran 5524.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d., in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (ZSTAMA-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d., in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS, d.o.o., Ljubljana (ZSTAMA-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. novembra 1995.
Št. 012-01/95-111
Ljubljana, dne 8. decembra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UKREPIH ZA SANACIJO GOSPODARSKEGA POLOŽAJA TAM MARIBOR, D.D. IN NJEGOVIH ODVISNIH DRUŽB TER AVTOMONTAŽE AM BUS D.O.O., LJUBLJANA (ZSTAMA-A)
1. člen
V zakonu o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95) se druga alinea prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“– da se od dneva uveljavitve tega zakona uporablja obrestna mera, ki velja za prvovrstne komitente bank, ki jo kvartalno ugotavlja Banka Slovenija za dolgoročne kredite, vendar ne več kot znaša temeljna obrestna mera, povečana za 9 odstotnih točk letno;”.
Sedma alinea prvega odstavka se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Republika Slovenija bo poravnala obveznosti kreditojemalca iz kreditne pogodbe, če jih ta na poziv banke ne bo izpolnil.”
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Banke – podpisnice sporazuma in banke upnice morajo 50 % od zneska terjatev do družb iz 1. člena tega zakona v višini 2.825,405.500 tolarjev s pripadajočimi obrestmi:
– 50 % zneska preoblikovati v kapitalski delež oziroma delnice dolžnikov;
– 50 % pobotati z odkupom poslovno nepotrebnega premoženja pod pogoji, določenimi v sporazumu iz 2. člena tega zakona.”
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vlada lahko odloča o dajanju poroštev Republike Slovenije za vse obveznosti TAM Maribor, d.d. in Avtomontaža AM BUS d.o.o., Ljubljana iz posojil, najetih za obratna sredstva za proizvodnjo, katerih skupna višina glavnic ne sme presegati 8.000,000.000 tolarjev.”
4. člen
Prva alinea prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– da se od dneva uveljavitve tega zakona uporablja obrestna mera, ki velja za prvovrstne komitente bank, ki jo ugotavlja Banka Slovenija za dolgoročne kredite, vendar ne več kot znaša temeljna obrestna mera, povečana za 9 odstotnih točk letno;”.
Peta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– da se kot solidarni dolžniki po kreditni pogodbi zavežejo vse od kreditojemalca odvisne družbe in v razmerju do njega obvladujoča družba, razen v primeru, da solidarni dolžniki samostojno prevzamejo glede na svoj kapital sorazmerni delež obveznosti;”.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/95-5/7
Ljubljana, dne 30. novembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost