Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1995 z dne 4. 8. 1995

Kazalo

2162. Zakon o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke, stran 3506.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. julija 1995.
Št. 012-01/95-70
Ljubljana, dne 1. avgusta 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE
1. člen
V zakonu o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 in 22/94) se v 4. členu dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Davek se ne plačuje od izplačil za spravilo pridelkov v okviru sezonskih del na področju hmeljarstva, sadjarstva in vinogradništva, ki jih fizičnim osebam izplačujejo pravne osebe ali zasebniki, registrirani za opravljanje navedenih dejavnosti.
Mnenje o tem, ali gre za spravilo pridelkov v okviru sezonskih del na področju hmeljarstva, sadjarstva in vinogradništva, da minister, pristojen za kmetijstvo.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/90-5/12
Ljubljana, dne 24. julija 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.