Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995

Kazalo

1990. Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu, stran 3229.

Na podlagi 19. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in 29/86) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu
1. člen
S to uredbo se določajo kriteriji za omejevanje obtežb in porabe električne energije in ukrepi za njihovo izvajanje.
Z omejitvami po tej uredbi so mišljene omejitve, ki so potrebne zaradi:
– preprečitve razpada elektroenergetskega sistema,
– izpada večjih proizvodnjih zmogljivosti ali zaradi znižanja proizvodnje električne energije iz ekoloških razlogov,
– zaradi pomanjkanja električne energije.
2. člen
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo izrabiti vse razpoložljive možnosti za zagotovitev manjkajoče električne energije (havarijska pomoč, dobava iz drugih elektroenergetskih sistemov in obratovanje vseh možnih rezervnih virov ob zagotavljanju potrebne obratovalne rezerve), predno začnejo izvajati ukrepe po tej uredbi.
3. člen
Omejitve za preprečitev razpada elektroenergetskega sistema se izvedejo na sledeče načine:
a) avtomatsko s podfrekvenčno zaščito;
b) ročno, po predhodni depeši, z odklopi vodov na katere deluje podfrekvenčna zaščita in sicer:
I. stopnja (49,2 Hz) – čas trajanja izklopa največ dve uri,
II. stopnja (48,8 Hz) – čas trajanja izklopa največ ena ura in pol,
III. stopnja (48,4 Hz) – čas trajanja odklopa največ ena ura,
IV. stopnja (48,0 Hz) – čas trajanja izklopa največ trideset minut.
V primeru omejitev po tem členu, javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije niso dolžna predhodno obvestiti uporabnikov o odklopih vodov.
4. člen
Omejitve ob izpadu večjih proizvodnih zmogljivosti ali zaradi znižanja proizvodnje električne energije iz ekoloških razlogov se izvajajo z zmanjševanjem porabe za proizvodnjo karbida in ferosilicija, industrijske elektrolize in industrijskih peči ter z odklopom predvsem uporabnikov na nizki napetosti in to po naslednjem obsegu in stopnjah:
--------------------------------------------------------------------------------
STOPNJA OMEJEVANJA
--------------------------------------------------------------------------------
                    1   2   3    4   5   6
--------------------------------------------------------------------------------
1. Zmanjšanje porabe električne 
energije v TALUM Kidričevo z 
odklapljanjem elektrolize v hali B
do 60 minut v presledku ne krajšem 
od 100 ur               po potrebi EES
2. Zmanjšanje porabe električne 
energije za proizvodnjo karbida 
in ferosilicija
  do 50 %               X
  do 100 %                  X   X    X   X   X
3. Zmanjšanje porabe električne 
energije za industrijske peči nad 
250 kVA ali s skupno instalirano 
močjo nad 500 kVA
  do 25 %               X
  do 50 %                  X
  do 100 %                     X    X   X   X
4. Zmanjšanje porabe električne 
energije industrijskim elektrolizam 
nad 500 kVA razen TALUM Kidričevo
  do 25 %               X
  do 50 %                  X   X    X   X
5. Zmanjšanje porabe z odklopi 
pri polovici, predvsem uporabnikov
na nizki napetosti
  – 2 uri/dnevno                  X
  – 2 x 2 uri/dnevno                    X
  – 2 x 4 ure/dnevno                        X
-------------------------------------------------------------------------------
Uporabniki, ki se jim omejuje dobava električne energije za industrijske peči, lahko tako omejitev izvedejo z manjšo porabo drugih naprav, vendar v obsegu, ki jo določa posamezna stopnja za industrijske peči.
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije lahko izvajajo omejitve po tem členu le v trajanju do 36 ur s tem, da morajo o omejitvah obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja vsaj dve uri pred pričetkom njihovega izvajanja. Izjemoma, ko ni mogoče ravnati drugače, je čas za obvestilo lahko tudi krajši.
Če se elektroenergetske razmere ne izboljšajo, se lahko čas omejitev iz prejšnjega odstavka podaljša še za največ 12 ur oziroma se lahko preide na izvajanje omejitev po drugem odstavku 5. člena.
5. člen
Omejitve zaradi pomanjkanja električne energije se uvedejo v primeru pomanjkanja primarne energije ali izpada večjih proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar ni dovolj električne energije za pokrivanje potreb vseh uporabnikov v času daljšem od 36 ur.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo z varčevanjem in omejevanjem porabe samih uporabnikov. Če te omejitve ne zadoščajo se prične z odklapljanjem posameznih območij do največ 8 ur dnevno in to po naslednjem obsegu in stopnjah:
--------------------------------------------------------------------------------
                               STOPNJA OMEJEVANJA
--------------------------------------------------------------------------------
                     1   2   3   4   5   6   7
--------------------------------------------------------------------------------
1. Zmanjšanje porabe električne 
energije v TALUM Kidričevo
  do 1 %                X
  do 2,5 %                  X   X   X   X   X
  – če so omejitve predvidene 
za več kot 50 dni
  do 50 %                                  X
  – za odklaplanjem elektrolize 
v hali B do 60 minut v presledku 
ne krajšem
  od 100 ur                  X   X
2. Zmanjšanje porabe električne 
energije za proizvodnjo karbida 
in ferosilicija
  do 25 %                X
  do 50 %                   X   X   X
  do 100 %                           X   X   X
3. Zmanjšanje porabe električne 
energije za industrijske peči nad 
250 kVA ali s skupno instalirano 
močjo nad 500 kVA
  do 10 %                X
  do 25 %                   X
  do 50 %                      X
  do 75 %                         X
  do 100 %                           X   X   X
4. Zmanjšanje porabe električne 
energije za preostali del odjema 
pogodbenih uporabnikov
  do 5 %                X
  do 10 %                   X
  do 15 %                      X
  do 20 %                         X
  do 25 %                            X
  do 30 %                               X   X
5. Zmanšanje porabe električne 
energije industrijskim 
elektrolizam nad 500 kVA razen 
TALUM Kidričevo
  do 25 %                X   X   X
  do 50 %                         X   X   X   X
6. Zmanjšanje porabe električne 
energije uporabnikov na nizki
napetosti
  do 5 %                X
  do 10 %                   X   X
  do 15 %                         X   X
  do 20 %                               X   X
------------------------------------------------------------------------------
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo o uvedbi omejitev iz tega člena te uredbe, najmanj osemnajst ur pred pričetkom njihovega izvajanja, obvestiti pogodbene uporabnike neposredno, uporabnike na nizki napetosti pa preko sredstev javnega obveščanja.
6. člen
V primeru omejitev, se ne glede na določbe 4. in 5. člena te uredbe, najprej omeji dobava električne energije uporabnikom, ki neredno plačujejo porabljeno električno energijo.
7. člen
Organi upravljanja javnih podjetij za distribucijo električne energije sprejmejo v šestdesetih dneh po uveljavitvi te uredbe seznam podjetij, organizacij in objektov, ki so zaradi javnopravnega oziroma drugega specifičnega pomena dejavnosti (bolnice, železniški promet, itd.), ki jo opravljajo, izvzeti iz omejitev po tej uredbi.
Dobava električne energije uporabnikom iz prejšnjega odstavka se lahko omeji, če zaradi izklopov celotnih območij napajanje teh uporabnikov ni mogoče.
8. člen
Uporabniki električne energije, ki zaradi kateregakoli razloga na njihovi strani, ne prenesejo omejitev porabe električne energije po tej uredbi, si morajo preskrbeti lasten, od elektroenergetskega sistema neodvisen vir električne energije.
9. člen
Za izvajanje omejitev v skladu s to uredbo so odgovorni tako uporabniki električne energije, kot javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije, kot dobavitelji.
Glede na razpoložljivo količino električne energije določi javno podjetje za prenos električne energije vrsto in stopnjo omejitve dobave električne energije.
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije uporabniku, ki ne omeji porabe električne energije v skladu s to uredbo, po predhodnem pisnem opozorilu, ustavijo dobavo električne energije.
10. člen
Vsi pogodbeni uporabniki so dolžni izdelati letne načrte za varčevanje in omejevanje porabe električne energije za posamezne stopnje omejitev.
Pri ugotavljanju dovoljenega odjema po tej uredbi, se za uporabnike iz prejšnjega odstavka, upošteva pogodbeni odjem, korigiran za odstotek odstopanja od dejanskih potreb po električni energiji, v zadnjem enomesečnem obdobju z normalnim obratovanjem.
Med trajanjem omejitev morajo uporabniki iz prejšnjih odstavkov voditi evidenco o odjemu vsak dan in dnevno sporočati podatke dobavitelju.
11. člen
Pri ugotavljanju obsega omejitev za posamezno distribucijsko javno podjetje se upošteva odjem, ki je določen s pogodbo med njim in javnim podjetjem za prenos električne energije. Za odstopanja od dovoljene porabe je potrebno soglasje slednjega.
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo, v sodelovanju s pogodbenimi uporabniki, izdelati operativne plane za izvajanje omejitev po tej uredbi.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojna elektroenergetska inšpekcija Ministrstva za gospodarske dejavnosti.
13. člen
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti spremlja učinke ukrepov za omejevanje obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije in predlaga spremembe te uredbe.
14. člen
Z uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati kriteriji za omejevanje obtežb in porabe električne energije v EES in ukrepi za njihovo izvajanje (Uradni list SRS, št. 31/84, 36/87 in 2/89).
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-06/95-4/1-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost