Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995

Kazalo

1989. Uredba o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d. o. o., stran 3227.

Na podlagi 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 71/94), 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93) in 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o.
1. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o, se kot javno podjetje z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: podjetje) ustanovi iz delovnih enot Rudnik rjavega premoga Trbovlje, Rudnik rjavega premoga Hrastnik, Separacije Trbovlje in dela Strokovnih služb, ki so doslej delovale v sklopu Rudnikov rjavega premoga Slovenije, p.o..
Ustanovitelj podjetja je Republika Slovenija.
2. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma podjetja je:
Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12.
Skrajšana firma je: RTH d.o.o. Trbovlje.
Sedež podjetja je v Trbovljah, Trg revolucije 12.
3. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Dejavnosti podjetja so:
– CA/10.20 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
– DJ/28.11 Proizvodnja konstrukcij in njihovih delov
– G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
– F/45.11 Rušenje objektov in zemeljska dela
– F/45.30 Instalacije pri gradnjah
– F/45.31 Elektroinstalacijska dela
– K/45.30 Tehnični preizkusi in analize
– I/63.12 Skladiščenje
– K/74.20 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, izdelava tehnične dokumentacije za rudarstvo in separacijo, izmera in kartiranje zemljišč, geodetska in druga katastrska dela na področju rudarstva
– F/45.30 Poskusno vrtanje in rondiranje
– K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
– K/72.30 Obdelovanje podatkov
– K/72.60 Druge računalniške dejavnosti
– A/02.01 Gozdarstvo
– A/02.02 Gozdarske storitve
– K/74.12 Računalniške, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja, vrtanje, izdelava rovov in drugih rudarskih del
– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
– L/75.252 Poklicno in prostovoljno gasilstvo
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
– G/51.70 Druga trgovina na debelo
– DJ/28.52 Splošno mehanična dela
– F/45.12 Raziskovalno vrtanje in sondiranje
– G/51.57 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– CB/14.21 Gradnja in sanacija objektov nizke gradnje (minerska dela, eksplozijsko vrtanje in gradnja eksploatacijskih objektov).
4. člen
Podjetje poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja tudi dopolnilne dejavnosti, ki pripomorejo k uresničevanju osnovnih dejavnosti.
5. člen
Osnovni kapital podjetja, ki ga ustanovitelj vloži kot ustanovitveni vložek v podjetje, znaša po delitveni bilanci po stanju 31. 12. 1994 22.900,113.000 SIT in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva.
6. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Republika Slovenija, ki ji pripada poslovni delež iz 5. člena te uredbe.
Republiko Slovenijo zastopa Vlada Republike Slovenije.
4. FINANCIRANJE
7. člen
Prihodek pridobiva podjetje s trženjem svojih proizvodov in storitev.
Ugotavljanje dobička poteka skladno s predpisi, družbenopolitičnimi usmeritami ter splošnimi in planskimi akti.
O delitvi dobička, ki ostane v podjetju, odloča ustanovitelj.
5. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
8. člen
Premoženje podjetja, razen premoženja, ki predstavlja infrastrukturo po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah, je v pravnem prometu.
Premoženje podjetja, ki predstavlja infrastrukturo, ni v stečajni masi.
9. člen
Direktor mora za posle, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin in drugih sredstev, izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 10% osnovnega kapitala podjetja, kakor tudi dajanje takih posojil in poroštev, podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil, pridobiti soglasje ustanovitelja.
6. ORGANI PODJETJA
10. člen
Organi podjetja so: ustanovitelj, nadzorni svet in direktor.
11. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah ter o drugih vprašanjih določenih s tem zakonom in statutom podjetja kakor tudi:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti,
– sprejme statut podjetja in njegove spremembe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja.
12. člen
Direktorja podjetja in njegovega namestnika imenuje in razrešuje ustanovitelj podjetja za dobo 4 let.
Direktor izvaja poslovno politiko podjetja, predstavlja in zastopa podjetje z omejitvami, navedenimi v 9. členu te uredbe.
Za posamezne posle lahko direktor pisno pooblasti tudi druge delavce podjetja.
13. člen
Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja 8 članov, od katerih so:
4 člani predstavniki ustanovitelja in 4 člani predstavniki delavcev podjetja.
Člane nadzornega sveta se imenuje za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet izmed svojih članov imenuje predsednika in najmanj enega njegovega namestnika.
Nadzorni svet odloča z večino vseh glasov.
V primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika.
14. člen
Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe; skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost podjetja, njegova gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča ustanovitelja.
S statutom podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
7. SPLOŠNI AKTI
15. člen
Ustanovitelj podjetja z internimi akti podrobneje uredi zlasti organizacijo in delovanje podjetja, delovanje nadzornega sveta in druga vprašanja v zvezi s poslovanjem podjetja.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ustanovitelj sprejme statut podjetja v 90 dneh po uveljavitvi te uredbe.
17. člen
V podjetju nadaljujejo z delom delavci Rudnika rjavega premoga Slovenije, p.o., ki bodo z razporeditveno odločbo razporejeni v to podjetje.
Vsi delavci javnega podjetja Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o., ki bodo postali presežni delavci zaradi izvajanja zakona o zagotavljnaju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica, se bodo reševali v okviru rudnikov v zapiranju z oblikami in sredstvi, ki bodo v proračunu Republike Slovenije zagotovljena za izvajanje kadrovsko socialnega programa za delavce rudnikov v zapiranju.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/95-8/1-8
Ljubljana, dne 6. julija 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost