Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1995 z dne 17. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1995 z dne 17. 3. 1995

Kazalo

800. Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, stran 1233.

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
1. člen
Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi.
Naravno okolje iz prejšnjega odstavka so vsa območja zunaj ureditvenih območij mest, vasi in drugih naselij, infrastrukturnih objektov republiškega ali lokalnega pomena in rudarskih operacij med izvajanjem rudarskih del, ki so določena v skladu s predpisi o urejanju prostora, in zunaj nekategoriziranih cest ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa.
2. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni pogon in koles v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.
3. člen
Prepoved iz 1. člena te uredbe ne velja za:
1. službene vožnje pri opravljanju lovske in ribiške čuvajske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, inšpekcijskem nadzoru, delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, vojske, policije ter gasilcev,
2. gospodarjenje z gozdovi,
3. opravljanje kmetijskih del,
4. opravljanje geodetskih del,
5. opravljanje geoloških del,
6. urejanje vodotokov in hudourniških območij,
7. vzdrževanje infrastrukturnih objektov,
8. pomoč pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč,
9. pripravo in vzdrževanje vseh vrst smučarskih prog na zasneženi površini.
4. člen
Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji za varstvo okolja in policija, na gozdnih in kmetijskih površinah tudi inšpektorji za gozdarstvo in kmetijstvo in na zavarovanih območjih tudi pooblaščeni nadzorniki za varstvo parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti.
6. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. organizira vožnje z vozili na motorni pogon ali s kolesi v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
2. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s 4. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
1. vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe,
2. uporablja vozilo na motorni pogon v nasprotju s 4. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju z 2. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki vozi, ustavlja ali parkira kolo v nasprotju s prvim odstavkom 1. člena te uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220-11/94-2/3-8
Ljubljana, dne 9. marca 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti