Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1992 z dne 21. 9. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1992 z dne 21. 9. 1992

Kazalo

2111. Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ, stran 2706.

Na. podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ
Razglaša se zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 16. septembra 1992, na sejah Zbora občin in Zbora združenega dela dne 10. septembra 1992.
Št. 0100-96/92
Ljubljana, dne 16. septembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ
1. člen
Državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je uveljavil pravico do pokojnine v kateri od republik nekdanje SFRJ (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ima pravico do dodatka k pokojnini po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: dodatek).
2. člen
Dodatek se odmeri od osnove, ki se določi v znesku pokojnine, ki je upravičencu šla za september 1991 in proračuna v slovenske tolarje v razmerju 1:1.
Osnova iz prejšnjega odstavka se usklajuje enako kot pokojnine, uveljavljene pri nosilcu pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
3. člen
Dodatek se odmeri v višini razlike med usklajenim zneskom osnove in tolarsko protivrednostjo zneska pokojnine, ki jo je upravičencu dolžan izplačati nosilec zavarovanja iz katere od drugih republik nekdanje SFRJ za tekoči mesec.
4. člen
V primeru, da nosilec zavarovanja iz katere od republik nekdanje SFRJ upravičencu ne nakaže pokojnine za določen mesec, se mu dodatek odmeri v višini osnove.
V primeru iz prejšnjega odstavka je upravičenec v osmih dneh po prejemu dolžan zavodu povrniti znesek pokojnine, ki mu jo za navedeni mesec naknadno nakaže nosilec zavarovanja iz druge republike nekdanje SFRJ.
5. člen
Dodatek odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Pravica do dodatka se pridobi na podlagi zahtevka, ki ga upravičenec vloži pri zavodu.
Zahtevku mora upravičenec priložiti kopijo odločbe o priznanju pravice do pokojnine in dokazilo o državljanstvu.
Stalno prebivališče upravičenec dokazuje z osebno izkaznico.
6. člen
Pravica do dodatka gre upravičencu od 1. avgusta 1992 dalje, če vloži zahtevo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, sicer pa od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve.
7. člen
Sredstva za izplačevanje dodatkov se, zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije sklene z zavodom pogodbo o obračunavanju in plačevanju obveznosti iz tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/92-4/1-1
Ljubljana, dne 16. septembra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.

AAA Zlata odličnost