Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

3995. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna Peč, stran 10744.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D in 105/08 Odl. US: U-I-295/07-8) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 30. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna Peč
I.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna Peč.
II.
Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane občinskega sveta znaša 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev.
Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za člane občinskega sveta pripada le organizatorjem volilne kampanje, ki jim je pripadel vsaj en mandat v Občinskem svetu Občine Mirna Peč.
III.
Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za župana znaša 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev.
Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje za župana pripada le kandidatom, ki so dosegli vsaj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride na volitvah za župana Občine Mirna Peč do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
IV.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se iz proračuna Občine Mirna Peč na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
V.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-07/2010-9
Mirna Peč, dne 10. septembra 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost