Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4025. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kočevski mladinski center«, stran 10804.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda »Kočevski mladinski center«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S ciljem motivirati mlade v Občini Kočevje in jim nuditi pogoje za ustvarjalno delo ter zagotoviti organizirano izvajanje dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja ter s ciljem sistematičnega razvijanja mobilnosti ter ustvarjalnosti mladih z možnostjo razvoja podjetništva in lastnih podjetniških idej Občina Kočevje ustanavlja javni zavod Kočevski mladinski center.
2. člen
Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Kočevje, s sedežem Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski svet Občine Kočevje.
II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime, ki ga zavod uporablja v pravnem prometu je:
Kočevski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport. Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
Skrajšano ime zavoda glasi: Zavod KMC.
4. člen
Sedež zavoda je v Kočevju, Trg zbora odposlancev 72.
5. člen
Zavod je pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja statusnopravno ureditev in položaj javnih zavodov.
Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim premoženjem.
Pravno sposobnost pridobi javni zavod z vpisom v sodni register.
6. člen
V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem ustanovitelja lahko javni zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo, kadar gre za izvajanje dejavnosti v okviru zavoda in je ustanovitev novega pravnega subjekta smiselna in racionalna.
Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Javni zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod, obseg upravičenja za zastopanje pa mu določi svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Omejitev pooblastila se vpiše v sodni register. Med začasno odsotnostjo direktorja nadomešča od direktorja pooblaščen delavec zavoda, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja. Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
Pod pogoji, določenimi v zakonu, se lahko imenuje tudi vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
8. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
22.210 Tiskanje časopisov
22.220 Drugo tiskarstvo
22.230 Knjigoveštvo in dodelava
22.240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
22.250 Druge s tiskarstvom povezane storitve
22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320 Razmnoževanje videozapisov
22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
55.10 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400 Točenje pijač
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
55.900 Dejavnost dijaških domov in študentskih domov ter druge nastanitve
63.300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
63.400 Dejavnosti drugih prometnih agencij
68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.401 Izposojanje športne opreme
72.300 Obdelava podatkov
72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.400 Ekonomsko propagiranje
74.500 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
74.810 Fotografska dejavnost
74.831 Prevajanje
74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.833 Druga splošna tajniška opravila
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
80.410 Dejavnost vozniških šol
80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
91.120 Dejavnost strokovnih združenj
91.330 Dejavnost drugih organizacij
92.110 Snemanje filmov in videofilmov
92.120 Distribucija filmov in videofilmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
92.511 Dejavnost knjižnic
92.512 Dejavnost arhivov
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
93.050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
9. člen
Zavod opravlja registrirane gostinske dejavnosti z namenom servisiranja organiziranega izvajanja dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega, socialnega in športnega značaja mladih.
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
10. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organa zavoda sta:
- svet zavoda,
- direktor.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi svet zavoda s statutom.
Svet zavoda
12. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki mladine - uporabnikov.
Svet zavoda šteje sedem članov, ki jih sestavljajo:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- en predstavnik delavcev zavoda,
- trije predstavniki zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Kočevje.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda v skladu s statutom, ki ga sprejme svet zavoda.
Dva predstavnika zainteresirane javnosti imenuje dijaški parlament srednjih šol v Občini Kočevje, enega pa imenuje Klub kočevskih študentov.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko ponovno izvoljena ali imenovana.
13. člen
Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje direktorja,
- sprejema program dela in razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- sprejema sistemizacijo delovnih mest zavoda,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta pogodba ali drug splošni akt zavoda,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
- predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
- odloča o najemanju kreditov,
- imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
- opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
Direktor
14. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- pripravlja program dela in razvoja zavoda ter enkrat letno svetu zavoda poda poročilo o realizaciji programa dela in razvoja,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
- skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
- obvešča uporabnike in ustanovitelja o delu zavoda,
- svetu zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
- enkrat letno svetu zavoda poroča o svojem delu,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor:
- ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe in
- ima najmanj 3 leta izkušenj.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, da je lahko imenovana za direktorja, se podrobno določijo s statutom zavoda. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s predhodnim pisnim soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri leta.
16. člen
Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa v skladu z Zakonom o zavodih in tem odlokom.
17. člen
Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.
18. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
- če direktor sam zahteva razrešitev,
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali
- če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet zavoda lahko v primeru razrešitve direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za obdobje enega leta. V primeru, da je direktorju zavoda mandat prenehal, svet zavoda pa ni imenoval novega direktorja ali vršilca dolžnosti direktorja, lahko vršilca dolžnosti direktorja, v skladu z zakonom in tem odlokom, imenuje pristojni organ ustanovitelja.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
19. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakoni in drugimi splošnimi predpisi s področja delovnega prava.
Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest. Sistemizacijo sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
20. člen
Ustanovitelj zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda. Za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delo in delovanje zavoda, ustanovitelj - Občina Kočevje javnemu zavodu Kočevski mladinski center izroči v upravljanje prostore v skupni velikosti 53,33 m², ki se nahajajo v zgradbi na Trgu zbora odposlancev 72.
Ustanovitelj zagotovlja denarna sredstva za delovanje zavoda in sofinanciranje programov zavoda.
21. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana za začetek poslovanja in za poslovanje v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja, le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače zmanjšati vrednost ustanovnega deleža brez soglasja ustanovitelja.
22. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo tudi iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja za med njima dogovorjen program, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj v okviru svojih odgovornosti in v skladu s pogodbo o pravicah in obveznosti iz naslova ustanoviteljskega razmerja do zavoda.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
23. člen
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja, razen do višine ustanoviteljskih sredstev, ki jih je prenesel v last zavoda ter sredstev iz naslova ustanoviteljskih obveznosti do zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Občina Kočevje, kot ustanoviteljica, in javni zavod Kočevski mladinski center uredita vsa medsebojna razmerja, ki niso urejena s tem odlokom, s posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:
- financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja za tekoče proračunsko obdobje,
- izvajanje letnega programa dela zavoda,
- način izvrševanja drugih ustanoviteljskih pravic in obveznosti, ki so določene s tem odlokom, statutom zavoda in drugimi predpisi.
25. člen
Pri izvajanju svojih ustanoviteljskih pravic bo ustanovitelj centra zlasti:
- imenoval svoje predstavnike v svet zavoda in preko njih sodeloval in soodločal o uresničevanju nalog in ciljev zavoda, o razvojnih in letnih programih, pogojih za pridobivanje dohodka in poslovanja ter o drugih vprašanjih, povezanih z dejavnostjo zavoda,
- dajal soglasje k imenovanju direktorja zavoda,
- dajal soglasje k statutu zavoda,
- dajal soglasje k razpolaganju z nepremičninami centra,
- dajal soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
- dajal soglasje na letni program dela v delu, ki se bo financiral iz sredstev ustanovitelja v skladu s pogodbo iz 22. člena tega odloka,
- opravljal druge ustanoviteljske pravice in obveznosti, določene z zakonom in statutom zavoda.
Zavod je dolžan ustanovitelju občasno, najmanj pa enkrat letno, pošiljati poročila o poslovanju centra (predvsem zaključni račun in vsebinsko poročilo o delovanju) in ga obveščati o vseh vprašanjih, potrebnih za delovanje zavoda in izvrševanje pravic in obveznosti ustanovitelja.
IX. NADZOR
26. člen
Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičninami in premoženjem, ki ga je vložila kot ustanoviteljica Občina Kočevje, nadzira ustanoviteljica prek svojih organov.
X. JAVNOST DELA
27. člen
Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti. Javnost obvešča o delu zavoda direktor zavoda ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu zavoda, ki ga sprejme svet zavoda z večino glasov vseh članov.
Spremembe in dopolnitve statuta so veljavne, če z njimi soglaša ustanovitelj.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte. Splošni akti zavoda ne smejo biti v neskladju s tem odlokom ali zakonom.
29. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda v skladu z 11. členom Zakona o zavodih imenuje ustanovitelj s posebnim sklepom za čas do imenovanja direktorja z rednim mandatom. V.d. direktorja mora opraviti vse potrebno za začetek dela zavoda, zlasti poskrbeti za vpis zavoda v sodni register, zagotoviti izvolitev oziroma imenovanje članov sveta zavoda ter organizirati delo oziroma poslovanje zavoda, vse pa pod nadzorstvom ustanovitelja.
V.d. direktorja ob zaključku svojega mandata poda poročilu svetu zavoda.
31. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in konstituirati organe zavoda v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
Splošne akte zavoda sprejmejo pristojni organi v roku 3 mesecev po konstituiranju.
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010-0002
Kočevje, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti