Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3908. Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, stran 10581.

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09) direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, v soglasju z nadzornim svetom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, podanem na 7. redni seji dne 10. marca 2010 izdaja
T A R I F N I P R A V I L N I K
o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
1. člen
Ta tarifni pravilnik določa način določanja in obračunavanja nadomestil za storitve in povračil izdatkov Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: sklad) ter način objave tarife za storitve sklada v zvezi s kreditiranjem naložb varstva okolja.
2. člen
Tarifa za opravljanje storitev sklada je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika. Vsakokrat veljavna tarifa vsebuje tudi višine nadomestil, ki se skladno s tarifo določijo v posameznem javnem razpisu ali pozivu sklada, in se javno objavi v elektronski obliki na spletnih straneh sklada.
3. člen
Sklad oziroma pooblaščenec sklada za opravljene storitve zaračuna uporabniku storitev nadomestilo po veljavni tarifi oziroma povračilo izdatkov za druge stroške sklada v skladu s tem pravilnikom.
4. člen
Uporabnik storitev je dolžan plačati znesek, obračunan po vsakokrat veljavni tarifi sklada, najkasneje v roku osmih dni od izstavitve računa, oziroma v roku, določenem s tarifo.
Obveznosti po tem pravilniku se obračunajo na način in po postavkah, določenih s tarifo.
Zneski iz tarife ne vključujejo davka na dodano vrednost.
5. člen
Uporabnik storitev plača tudi stroške v zvezi z zavarovanjem terjatev sklada, predvsem notarske stroške za pripravo in podpis sporazuma o zavarovanju denarnih terjatev sklada, sodne in druge takse, stroške cenitev vrednosti zastavljenega premoženja oziroma premoženja, ponujenega v zavarovanje, in drugih potrebnih izvedenskih mnenj.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega tarifnega pravilnika preneha veljati Tarifni pravilnik o nadomestilih za opravljanje storitev Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 12/08).
7. člen
Ta tarifni pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-1/2010-3
Ljubljana, dne 30. avgusta 2010
EVA 2010-2511-0073
Direktor sklada
Franc Beravs l.r.