Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3907. Pravilnik o poročanju revizijskih družb, stran 10580.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena ter četrtega odstavka 77. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; v nadaljevanju: ZRev-2) je strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem na 16. seji dne 14. 6. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o poročanju revizijskih družb
1. člen
(uvodne določbe)
(1) S tem pravilnikom se določa vsebina poročil iz četrtega odstavka 77. člena ZRev-2 o številu revizorjevih poročil, ki jih je podpisal posamezni pooblaščeni revizor, zaposlen v revizijski družbi ali v pogodbenem razmerju z revizijsko družbo, v povezavi z opravljenimi revizijami posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, in o sestavinah v podpisanih pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov iz tretjega odstavka 47. člena ZRev-2.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot jih določa ZRev-2.
2. člen
(namen poročanja)
Poročila, ki jih ureja ta pravilnik, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) in Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljevanju: Inštitut) zbirata za namene preverjanja spoštovanja določb ZRev-2 in načrtovanja nadziranja kakovosti revidiranja.
3. člen
(vrste poročil)
Revizijska družba z mesečnimi poročili Agenciji in Inštitutu posreduje podatke o sklenjenih pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov ter o številu podpisanih revizorjevih poročil na enotnem obrazcu, ki ga podrobneje določata 5. in 6. člen tega pravilnika.
4. člen
(poročevalsko obdobje)
(1) Poročevalsko obdobje traja od 16. dne predhodnega meseca do 15. dne tekočega meseca.
(2) Mesečna poročevalska obdobja sestavljajo poročevalsko leto, ki traja od 16. maja predhodnega leta do 15. maja tekočega leta. Vsakoletno prvo poročevalsko obdobje je od 16. maja do 15. junija tekočega leta.
(3) Mesečno poročilo o sklenjenih pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov iz 7. člena tega pravilnika revizijska družba izpolni in posreduje Agenciji in Inštitutu najkasneje do zadnjega dne v mesecu za preteklo poročevalsko obdobje.
(4) Mesečno poročilo o sklenjenih pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov se mesečno dopolnjuje v enotnem obrazcu tako, da podatki iz preteklih poročevalskih obdobij ostajajo v obrazcu in se dopolnijo s podatki zadnjega poročevalskega obdobja.
(5) V prvo poročevalsko obdobje posameznega poročevalskega leta, ki se zaključi 15. junija tekočega leta, družbe vključijo tudi vse sklenjene pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov preteklega obdobja, za katere revizorjeva poročila niso bila podpisana do 15. maja tekočega leta.
5. člen
(način poročanja)
(1) Obrazec za mesečno poročanje in navodila za njegovo izpolnjevanje sta objavljena na spletnih straneh Agencije in Inštituta.
(2) Revizijska družba je dolžna obrazec za mesečno poročanje izpolnjevati skladno z navodili za izpolnjevanje ter poročati v pisni in elektronski obliki na določenem obrazcu v obliki in formatu, kot je objavljen na spletnih straneh Agencije in Inštituta.
(3) Vsa poročila iz tega pravilnika se Agenciji in Inštitutu posreduje elektronsko in s priporočeno pošiljko oziroma vloži na sedežu Agencije in Inštituta v času uradnih ur.
6. člen
(mesečno poročilo o sklenjenih pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov)
Revizijska družba mora v mesečnem poročilu za vsako v poročevalskem obdobju sklenjeno pogodbo, ki se nanaša na revidiranje računovodskih izkazov ali računovodskih izkazov, navesti naslednje podatke:
1. firmo naročnika revizije računovodskih izkazov;
2. matično številko naročnika;
3. sedež naročnika;
4. velikost po merilih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe;
5. datum pogodbe;
6. predmet pogodbe;
7. poslovno leto, ki je predmet revidiranja;
8. pogodbeno ceno (brez vračunanega DDV);
9. registrsko številko pooblaščenega revizorja (ključnega revizijskega partnerja), ki je predviden kot odgovoren za revizijsko poročilo;
10. ime in priimek ključnega revizijskega partnerja;
11. s pogodbo načrtovano skupno število ur za izvedbo revizije;
7. člen
(neustrezno poročanje)
Če revizijska družba ne poroča v skladu z določbami tega pravilnika, to pomeni kršitev četrtega odstavka 77. člena in je razlog za izdajo odredbe o odpravi kršitev skladno s četrto alinejo prvega odstavka 81. člena, lahko pa tudi povod za izvedbo izrednega nadzora v revizijski družbi.
8. člen
(končni določbi)
(1) Prvo poročevalsko obdobje, za katerega morajo revizijske družbe pripraviti poročilo skladno s tem pravilnikom, je konec drugega meseca po uveljavitvi tega pravilnika, vanj pa vključijo podatke o pogodbah, sklenjenih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10.00-23/2010
Ljubljana, dne 14. junija 2010
EVA 2010-1611-0129
mag. Mojca Majič l.r.
Predsednica
strokovnega sveta