Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3904. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik, stran 10568.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik
1. člen
(Vsebina in uporaba sklepa)
(1) Ta sklep ureja pogoje, ki jih mora za opravljanje kreditnega posredovanja pri sklepanju kreditnih pogodb iz prvega odstavka 1. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, v nadaljevanju ZPotK-1) izpolnjevati kreditni posrednik banke in hranilnice (v nadaljevanju banke).
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za banko države članice in podružnico banke tretje države, ki na območju Republike Slovenije opravlja storitve iz prvega odstavka tega člena, ter njenega kreditnega posrednika.
Kot država članica se šteje država članica Evropske unije ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3).
Kot tretja država se šteje država, ki ni država članica.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZPotK-1, kot na primer:
(a) dajalec kredita v 1. točki 2. člena,
(b) kreditni posrednik v pomožni funkciji v 7. točki 2. člena,
(c) potrošnik v 9. točki 2. člena,
(d) potrošniška kreditna pogodba v 10. točki 2. člena,
(e) potrošniška hipotekarna kreditna pogodba v 11. točki 2. člena.
3. člen
(Opredelitev bančnega kreditnega posrednika)
(1) Kreditni posrednik banke (v nadaljevanju bančni kreditni posrednik) je fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica in na podlagi pooblastila banke potrošnikom predstavlja ali ponuja kredite, jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe ali v imenu banke s potrošniki sklepa kreditne pogodbe.
(2) Kot bančni kreditni posrednik se šteje tudi kreditni posrednik v pomožni funkciji, ki opravlja storitve kreditnega posredovanja za banko.
(3) Kot bančni kreditni posrednik se ne šteje oseba, ki posreduje za banko, pri kateri je zaposlena.
4. člen
(Pridobitev statusa bančnega kreditnega posrednika)
Bančni kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega posredovanja le na podlagi pogodbe o posredovanju, ki jo je sklenil z banko, ki je upravičena dajati potrošniške kredite na območju Republike Slovenije.
5. člen
(Izkazovanje statusa bančnega kreditnega posrednika)
(1) Banka izda bančnemu kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere je razviden njegov status in obseg njegovih pooblastil iz 6. člena tega sklepa.
(2) Pred začetkom opravljanja posameznega posla kreditnega posredovanja se mora bančni kreditni posrednik potrošniku izkazati s pisno izjavo banke iz prvega odstavka tega člena.
(3) V poslovnih prostorih bančnega kreditnega posrednika morajo biti na vidnem mestu objavljene izjave bank, za katere posreduje.
(4) Bančni kreditni posrednik mora pri oglaševanju in v dokumentaciji, ki je namenjena potrošniku, navesti obseg svojih pooblastil z navedbo, ali sodeluje z enim ali več dajalci kreditov.
6. člen
(Pooblastila bančnega kreditnega posrednika)
(1) Banka in njen kreditni posrednik v pogodbi iz 4. člena tega sklepa uredita pooblastila bančnega kreditnega posrednika, pri čemer opredelita zlasti, ali ta:
- le predstavlja in ponuja kredite potrošnikom in jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer kreditne pogodbe s potrošniki sklepa banka, ali
- v imenu banke s potrošniki tudi sklepa kreditne pogodbe.
(2) Poleg pooblastil iz prvega odstavka tega člena banka in njen kreditni posrednik v pogodbi iz 4. člena tega sklepa opredelita tudi obveznosti, ki jih v zvezi z dajanjem potrošniških kreditov banka lahko prenese na bančnega kreditnega posrednika, in dogovorita način komunikacije v primeru izmenjave informacij, ki so nujne za sklenitev kreditne pogodbe.
(3) Bančni kreditni posrednik ne sme zahtevati in ne sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun banke, za katero posreduje.
(4) Bančni kreditni posrednik ne sme od potrošnika zahtevati plačila storitve kreditnega posredovanja ali nadomestila stroškov, ki jih je imel s svojim posredovanjem.
7. člen
(Odgovornost)
(1) Če bančni kreditni posrednik prekorači svoja pooblastila, ki so določena v pogodbi med njim in banko, in pri opravljanju storitev kreditnega posredovanja povzroči škodo potrošniku, sta banka in bančni kreditni posrednik za škodo odgovorna solidarno.
(2) Klavzula o solidarni odgovornosti mora biti sestavni del pogodbe iz 4. člena tega sklepa.
8. člen
(Evidence bančnega kreditnega posrednika)
Bančni kreditni posrednik mora voditi evidenco o vrsti in številu kreditnih pogodb, sklenjenih s svojim posredovanjem, ter o znesku odobrenih kreditov po teh pogodbah, za vsako banko, za katero posreduje.
9. člen
(Evidence banke)
(1) Banka mora voditi evidence o vseh sklenjenih pogodbah z bančnimi kreditnimi posredniki, njihovih spremembah ali prenehanju veljavnosti.
(2) Banka mora na svoji spletni strani objaviti in redno posodabljati seznam svojih kreditnih posrednikov, ki obsega najmanj matično številko, firmo ali ime in priimek ter naslov posameznega kreditnega posrednika.
(3) Banka mora voditi evidence o vrsti in številu kreditnih pogodb, sklenjenih s posredovanjem svojih kreditnih posrednikov, ter o znesku odobrenih kreditov po teh pogodbah.
(4) Banka mora hraniti evidence iz prvega in tretjega odstavka tega člena najmanj pet let po preteku poslovnega leta, na katerega se nanašajo.
10. člen
(Poročanje Banki Slovenije)
(1) Banka mora poročati Banki Slovenije o svojem poslovanju z bančnimi kreditnimi posredniki in poslih, sklenjenih z njihovim posredovanjem.
(2) Banka mora za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena Banki Slovenije predložiti poročilo o poslovanju s kreditnimi posredniki (v nadaljevanju KP-poročilo), ki je sestavni del tega sklepa, in sicer do 31. januarja tekočega leta za preteklo poslovno leto.
(3) V primeru posebne zahteve Banke Slovenije mora banka poročilo iz drugega odstavka tega člena izdelati tudi po stanju na dan in v roku, ki ju določi Banka Slovenije.
(4) V primeru banke države članice, ki na območju Republike Slovenije storitve potrošniškega kreditiranja opravlja neposredno, poročilo iz drugega odstavka tega člena izdela bančni kreditni posrednik sam, vendar le v delu, ki se nanaša na podatke o sklenjenih poslih. Dodatno mora takoj oziroma najkasneje v treh delovnih dneh po sklenitvi pogodbe o kreditnem posredovanju z banko države članice Banki Slovenije predložiti kopijo sklenjene pogodbe.
11. člen
(Prehodna določba)
(1) Ne glede na drugi odstavek 10. člena tega sklepa banka izpolni KP-poročilo za poslovno leto 2010 le s podatki, ki se nanašajo na stanje na dan 31. december 2010.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za poročilo iz četrtega odstavka 10. člena tega sklepa.
12. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, se preneha uporabljati Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 28/07).
13. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. septembra 2010
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti