Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2010 z dne 20. 8. 2010

Kazalo

3724. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., stran 10251.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) /ZGD-1-UPB3/ (Uradni list RS, št. 65/09), četrtega in petega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US in 51/10), Statuta Občine Apače (Prepih, št. 2/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Apače (Prepih, št. 16/08 in 20/09), Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 5/97 in 54/04), Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00 in 12/07), Statuta Občine Gornja Radgona /UPB-1/ (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 24/06 in 47/08) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 21/99), Statuta Občine Gornji Petrovci /UPB-1/ (Uradni list RS, št. 101/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 39/98), Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grad (Uradni list RS, št. 12/00), Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 47/99 in 31/01) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hodoš (Uradni list RS, št. 6/00), Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 94/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02 in 52/04), Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96), Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer (Uradni glasilo Občine Ljutomer, št. 5/2008, 11/2009 in 2/2010), Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 29/96, 52/97 in 19/07), Statuta Mestne občine Murska Sobota /UPB/ (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07), Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10), Statuta Občine Radenci (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 8/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/05, 9/05 – popr. in 26/07), Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01 in 134/03 – odl. US), Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09), Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 in 77/02) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 10/10), Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) in Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07), Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb (uradno prečiščeno besedilo) (OGJSOT – UPB1) (Uradni list RS, št. 100/07), Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 11/02, 41/04 in 44/04) so Občinski svet Občine Apače na 28. redni seji dne 23. 6. 2010, Občinski svet Občine Beltinci na 36. redni seji dne 22. 6. 2010, Občinski svet Občine Cankova na 30. redni seji dne 14. 7. 2010, Občinski svet Občine Gornja Radgona na 26. redni seji dne 28. 6. 2010, Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 26. redni seji dne 28. 5. 2010, Občinski svet Občine Grad na 30. redni seji dne 21. 5. 2010, Občinski svet Občine Hodoš na 23. redni seji dne 15. 7. 2010, Občinski svet Občine Križevci na 6. izredni seji dne 28. 7. 2010, Občinski svet Občine Kuzma na 23. redni seji dne 22. 6. 2010, Občinski svet Občine Ljutomer na 26. redni seji dne 7. 6. 2010, Občinski svet Občine Moravske Toplice na 29. seji dne 19. 7. 2010, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 30. seji dne 15. 7. 2010, Občinski svet Občine Puconci na 33. redni seji dne 10. 6. 2010, Občinski svet Občine Radenci na 27. redni seji dne 8. 6. 2010, Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 21. 6. 2010, Občinski svet Občine Rogašovci na 30. redni seji dne 24. 6. 2010, Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 33. redni seji dne 15. 7. 2010, Občinski svet Občine Šalovci na 27. redni seji dne 30. 6. 2010, Občinski svet Občine Tišina na 24. redni seji dne 4. 8. 2010 in Občinski svet Občine Veržej na 28. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08 in 54/09) se v 2. členu črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«
2. člen
V 4. členu odloka se skrajšano ime podjetja spremeni tako, da se na novo glasi:
»Skrajšano ime (skrajšana firma) je: CERO Puconci d.o.o.«
3. člen
V 6. členu odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov …«.
4. člen
Prvi odstavek 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08 in 54/09) se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Javno podjetje se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) registrira za opravljanje naslednjih dejavnosti:
08.910    Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.920    Pridobivanje šote
16.240    Proizvodnja lesene embalaže
16.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
       slame in protja
17.120    Proizvodnja papirja in kartona
17.210    Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
       papirne in kartonske embalaže
17.220    Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
       toaletnih potrebščin iz papirja
17.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
       kartona
20.150    Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
22.190    Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210    Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
       plastičnih mas
22.220    Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
32.400    Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in
       zabavo
32.990    Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
35.119    Druga proizvodnja elektrike
35.210    Proizvodnja plina
35.300    Oskrba s paro in vročo vodo
38.110    Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120    Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210    Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220    Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310    Demontaža odpadnih naprav
38.320    Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
       odpadkov
39.000    Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
43.110    Rušenje objektov
43.120    Zemeljska pripravljalna dela
43.130    Testno vrtanje in sondiranje
45.200    Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.770    Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic
49.410    Cestni tovorni promet
52.100    Skladiščenje
52.240    Pretovarjanje
58.190    Drugo založništvo
68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
70.220    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.200    Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       biotehnologije
72.190    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
       področjih naravoslovja in tehnologije
72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
81.220    Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
       opreme
81.290    Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
96.090    Druge storitvene dejavnosti, drugje
       nerazvrščene.
5. člen
V prvem odstavku prvega stavka 8. člena odloka se črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«, v drugem stavku prvega odstavka istega člena se na koncu prve alinee črta vejica in se doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,«, na koncu pete alinee pa se črta pika in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«
Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea z naslednjim besedilom:
»– izvajanje dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov,«.
Dosedanji četrta in peta alinea pa postaneta peta in šesta alinea.
V tretjem odstavku 8. člena odloka se na koncu prve alinee črta vejica in se doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov.«, vejica se črta tudi na koncu druge alinee in se doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,«.
6. člen
V drugi alineii prvega odstavka 13. člena odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelavo mešanih komunalnih odpadkov …«.
7. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se za besedo odpadkov doda besedilo: »… in obdelave mešanih komunalnih odpadkov …«.
V petem odstavku 14. člena odloka se besedilo »…okrogli pečat z vsebino »Svet ustanoviteljic JP CERO Puconci d.o.o.« spremeni tako, da se na novo glasi: »… uradni pečat podjetja z naslednjo vsebino: Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.«
8. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 15. člena odloka se za besedo »organa« postavi pika, besedilo v nadaljevanju se črta.
9. člen
V 20. člena odloka se besedilo »… občinska uprava Občine Puconci.« spremeni tako, da na novo glasi: »… uprava javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.«
10. člen
V drugem odstavku 28. člena odloka se za deveto alineo doda nova deseta alinea z naslednjim besedilom:
»– sprejema poslovni načrt podjetja,«.
Alinee v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo.
11. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti občin: Apače, Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina in Veržej.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008
Apače, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Apače
dr. Darko Anželj l.r.
Št. 032-01/2010-36-493/IV
Beltinci, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.
Št. 354-41/2010
Cankova, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.
Št. 007-22/2007-U10
Gornja Radgona, dne 29. junija 2010
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
Št. 354-0012/2010-12
Gornji Petrovci, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
Št. 032-793/10-OS
Grad, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.
Št. 252/2010-LS
Hodoš, dne 19. julija 2010
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.
Št. 032-02-6-izr./2010-194
Križevci, dne 28. julija 2010
Podžupan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.
Št. 900-0004/2010-17
Kuzma, dne 18. junija 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.
Št. 10/2010-430-951
Ljutomer, dne 7. junija 2010
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.
Št. 901-00004/2010-3
Moravske Toplice, dne 11. avgusta 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.
Št. 007-0025/2010-2
Murska Sobota, dne 16. julija 2010
Župan
Mestna občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.
Št. 007-0024/2010
Puconci, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.
Št. 354-6/2010
Radenci, dne 9. junija 2010
Župan
Občine Radenci
Mihael Petek l.r.
Št. 032-0011/2010/4
Razkrižje, dne 21. junija 2010
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
Št. 354-8/2009-19
Rogašovci, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
Št. 007-00001/2007
Sveti Jurij, dne 16. julija 2010
Župan
Občine Sveti Jurij
Anton Slana l.r.
Št. 354-4/2010
Šalovci, dne 30. junija 2010
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.
Št. 007-0033/2010
Tišina, dne 5. avgusta 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
Št. 0321-2/2010-32;
3541-3/2010-25
Veržej, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.