Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2010 z dne 9. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2010 z dne 9. 8. 2010

Kazalo

3634. Sklep o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov, stran 9936.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS, 105/08 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je občinski svet na 27. seji dne 12. 7. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi pogojev in plakatnih mest v Občini Brežice ob izvedbi volitev in referendumov
1.
S tem sklepom se v Občini Brežice v pripravah in izvedbi volitev in referendumov določajo pogoji in lokacije za nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo.
2.
(1) V Občini Brežice je nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo mogoče na brezplačnih lokacijah, ki so določene s tem sklepom.
(2) Na plakatnih mestih, določenih v tem sklepu, je mogoče plakate namestiti na začasne objekte za oglaševanje – obojestranske ali enostranske prenosljive panoje, površine min. 0,7 m2 do max. 2 m2, ki morajo biti izdelani na takšen način in iz takšnega materiala, da ne poškodujejo površine, na katero so postavljeni, in ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi.
(3) Na vsaki od lokacij, ki so določene s tem sklepom, lahko posamezni organizator volilne ali referendumske kampanje (v nadaljevanju organizator) postavi en začasni objekt za oglaševanje.
3.
(1) Namestitev in odstranitev začasnega objekta za oglaševanje in plakatov opravi organizator sam v rokih, ki jih določa zakon, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
(2) Začasni objekt za oglaševanje in njegova okolica ter plakat morajo biti ves čas trajanja oglaševanja brezhibni in urejeni.
(3) Na začasnem objektu za oglaševanje ali plakatu mora biti ves čas trajanja oglaševanja izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
4.
V mestu Brežice je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa, ne glede na določbo 7. člena Odloka o oglaševanju v Občini Brežice, možno na naslednjih površinah:
1. ob Bizeljski cesti ob pločniku proti Srednji ekonomski šoli na parc. št. 265/2, 264/5, 262/2, 260/3 in 250/1, vse k.o. Zakot,
2. ob Bizeljski cesti na parc. št. 432 in 431, obe k.o. Brežice – zelenica pred križiščem z Vodnikovo,
3. ob Bizeljski cesti na parc. št. 437 k.o. Brežice– park pred Tržnico,
4. ob Bizeljski cesti na parc. št. 489 in 490, obe k.o. Brežice – park » Pri kosah«,
5. pred zgradbo Občine Brežice na Cesti prvih borcev 18, parc. št. 727, k.o. Brežice,
6. pred zgradbo Trg izgnancev 1 pri spomeniku izgnancem, parc. št. 1498, k.o. Brežice,
7. na zelenici, ki na trgu izgnancev razmejuje cesto in avtobusno postajo oziroma parc. št. 1498 in parc. št. 1499/1, k.o. Brežice,
8. na Trgu izgnancev pri Prosvetnem domu na parc. št. 129, 236 in 1499/1, k.o. Brežice,
9. na Černelčevi cesti na zelenici in neprometnih površinah pred Zdravstvenim domom Brežice na parc. št. 271/2 in 272, k.o. Brežice,
10. na Černelčevi cesti na južnem robu parc. št. 270/1, k.o. Brežice,
11. na zelenici pri dovozu na železniško postajo parc. št. 218/1, k.o. Brezina.
5.
V naselju Artiče je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno v bližini stavbe Artiče 38 (Krajevna skupnost), na parc. št. 41/1, k.o. Artiče.
6.
V naselju Bizeljsko je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno ob stavbi Bizeljska cesta 49, Bizeljsko (Zdravstveni dom), na parc. št. 746/2, k.o. Bizeljsko, in sicer v bližini spomenika.
7.
V naselju Čatež ob Savi je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno na Topliški cesti, ob lokalni cesti LC 024141, na parc. št. 57 in parc. št. 58, obe k.o. Čatež.
8.
V naselju Dobova je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno na Ulici bratov Gerjovičev, pri igrišču, ter na zelenici pred stavbo KS Dobova, oboje na parc. št. 225/10, k.o. Mihalovec.
9.
V naselju Gor. Skopice je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno v bližini stavbe Gor. Skopice 1, pri križišču lokalne ceste LC 024032 – Dolenje Skopice – H1 in javne poti JP 524351 – D. Skopice – za vasjo izven vozišča, na zelenici pri kapelici in zelenici nasproti kapelice, na parc. št. 3465/15 in 3466/1, obe k.o. Krška vas.
10.
V naselju Kapele je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno:
1. na parc. št. 634/4, k.o. Kapele, v bližini igrišča, ob lokalni cesti 024271 – Kapele–Dobova,
2. na parc. št. 28/1, k.o. Kapele, ob lokalni cesti 024271 – Kapele–Dobova
3. izven vozne površine na parc. št. 744/11, k.o. Kapele.
11.
V naselju Krška vas je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno izven vozne površine na parc. št. 3473/6, k.o. Krška vas, v bližini stavbe Krška vas 2 – pri spomeniku.
12.
V naselju Mali Obrež je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno:
1. ob lokalni cesti LC 024271 – Kapele–Dobova, na parc. št. 198, 278/1 in 279/3, vse k.o. Gabrje,
2. na neprometni površini v bližini Gasilskega doma Mali Obrež, parc. št. 279/1 in 279/6, k.o. Gabrje
13.
V naselju Mrzlava vas je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno ob križišču lokalne ceste LC 024111 – Mrzlava vas–Žejno in javne poti JP 524571 – Mrzlava vas–kozolec, na neprometnem delu parc. št. 1890/1, k.o. Čatež (nasproti stavbe Mrzlava vas 14).
14.
V naselju Nova vas je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno ob križišču lokalne ceste LC 024191 – Nova vas–V. Dolina in lokalne ceste LC 024202 – Nova vas–Slovenska vas, na parc. št 702/16, k.o. Nova vas.
15.
V naselju Pečice je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno ob lokalni cesti 024432 – Zg. Šapole–grad Podsreda na parc. št. 1656 in 213/1 S., obe k.o. Križe
16.
V naselju Pišece je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno na parc. št. 1062, k.o. Pišece, na delu med starim mlinom in parkiriščem, ki leži na parc. št. 458/2, k.o. Pišece.
17.
V naselju Velike Malence je nameščanje začasnih objektov in plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno ali referendumsko kampanjo ob izpolnitvi pogojev iz tega sklepa možno na parc. št. 1886/7 k.o. Krška vas, v bližini zgradbe velike Malence 18a, ob lokalni cesti LC 024061–Krška vas–V. Malence.
18.
(1) Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji začasne objekte in plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega sklepa. Pri postavitvi je potrebno paziti, da postavitev ne ovira in ne ogroža varnosti pešcev in drugih udeležencev v prometu, skladno z določili Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 54/10).
(2) Nepravilno nameščene ali poškodovane začasne objekte in plakate mora organizator prestaviti ali popraviti brez odlašanja, najpozneje pa v roku 48 ur od prejema poziva občine.
19.
Organizatorji morajo v zakonsko določenih rokih odstraniti vse svoje začasne objekte in plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega sklepa, sicer jih bo na stroške organizatorja odstranil izvajalec gospodarske javne službe čiščenja in vzdrževanja javnih površin.
20.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 042-3/2010
Brežice, dne 12. julija 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
Po pooblastilu
Podžupanja Občine Brežice
Patricia Čular l.r.