Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3576. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij, stran 9859.

Na podlagi tretje alineje 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij
1. člen
V Sklepu o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij (Uradni list RS, št. 135/06) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(Prenos direktiv EU)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2010/16/EU z dne 9. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja določene institucije iz področja uporabe (UL L št. 60 z dne 10. marca 2010, str. 15).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se v napovednem stavku pred besedilom », kot na primer« doda besedilo, ki se glasi: »in Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L št. 302 z dne 17. novembra 2009, str. 1; v nadaljevanju: Uredba o bonitetnih agencijah)«.
V točkah (a) do (i) se pred vejico doda kratico »ZBan-1«.
Za točko (j) se piko nadomesti z besedilom »ZBan-1,« ter se doda štiri nove točke, ki se glasijo:
»(k) bonitetna ocena v točki (a) prvega odstavka 3. člena Uredbe o bonitetnih agencijah,
(l) bonitetna agencija v točki (b) prvega odstavka 3. člena Uredbe o bonitetnih agencijah,
(m) skupina bonitetnih agencij v točki (m) prvega odstavka 3. člena Uredbe o bonitetnih agencijah,
(n) pristojni organ v 22. členu Uredbe o bonitetnih agencijah.«.
3. člen
V 3., 4., 6., 8., 22., 28. do 30., 32., 33. in 36. členu ter v prilogi IV se beseda »vlagatelj« v različnih sklonih nadomesti z besedo »vložnik« v ustreznem sklonu.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 3. člena se doda besedilo, ki se glasi: »Zahtevo za priznanje primernosti skupine ECAI lahko vloži tudi bonitetna agencija, ki je pooblaščena v skladu z drugim odstavkom 15. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.«.
V drugem odstavku se v točki (b) pred podpičjem doda besedilo, ki se glasi: », ki je sestavljena samo iz ECAI s sedeži v tretjih državah ali iz ECAI, ki izdajajo le bonitetne ocene iz drugega odstavka 2. člena Uredbe o bonitetnih agencijah«.
Točka (c) se spremeni tako, da se glasi:
»(c) izpolnjen enotni osnovni prijavni paket iz Priloge V tega sklepa, ki mora vključevati dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali metodologija izpolnjuje standarde objektivnosti, neodvisnosti, neprekinjenega preverjanja in preglednosti, ter dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bonitetne ocene izpolnjujejo standarda verodostojnosti in preglednosti. Ne glede na prejšnji stavek lahko vložnik, ki je registrirana ali certificirana bonitetna agencija v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah, predloži:
– bodisi fotokopijo odločbe o registraciji iz drugega odstavka 14. člena Uredbe o bonitetnih agencijah in kopijo vloge za registracijo, ki jo je vložil pri Odboru evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (v nadaljevanju: CESR) v skladu s 15. členom Uredbe o bonitetnih agencijah, bodisi fotokopijo odločitve o certificiranju iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe o bonitetnih agencijah in kopijo vloge za certificiranje, ki jo je vložil pri CESR v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe o bonitetnih agencijah, ter
– izpolnjen enotni osnovni prijavni paket iz Priloge V tega sklepa, razen pododdelkov B.I do B.IV.«.
V točki (e) se pika nadomesti s podpičjem ter se doda nova točka (f), ki se glasi:
»(f) ustrezno dokazilo, da ECAI ni potrebno zaprositi za registracijo v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o bonitetnih agencijah, če se zahteva nanaša na ECAI:
– ki ima sedež v državi članici,
– ki ni navedena na seznamu centralnih bank iz četrtega odstavka 2. člena Uredbe o bonitetnih agencijah in
– za katero pristojni organ ni izdal odločbe o registraciji iz drugega odstavka 14. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.
Kot ustrezno dokazilo velja mnenje pristojnega organa, da zadevna ECAI izdaja le bonitetne ocene iz drugega odstavka 2. člena Uredbe o bonitetnih agencijah. Banka Slovenije lahko od vložnika zahteva, da ji naknadno predloži overjene slovenske prevode posameznih mnenj iz prejšnjega stavka, če presodi, da jih potrebuje.«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se za točko (c) pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka (d), ki se glasi:
»(d) je na podlagi 20. člena in osmega odstavka 5. člena Uredbe o bonitetnih agencijah zadevni ECAI ali skupini ECAI razveljavljena registracija ali certifikacija.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(Razlogi za razveljavitev priznanja primernosti bonitetnih ocen posamezne ECAI iz skupine ECAI)
Ne glede na določbe 10. do 12. člena tega sklepa lahko Banka Slovenije razveljavi le tisti del priznanja primernosti skupine ECAI, ki se nanaša na bonitetne ocene posamezne ECAI:
(a) ki ne uporablja več enake metodologije in postopkov pri izdelavi, pregledu in umiku bonitetnih ocen, kot jih uporablja primerna nadrejena ECAI iz skupine ECAI, ki je sestavljena samo iz ECAI s sedeži v tretjih državah ali iz ECAI, ki izdajajo le bonitetne ocene iz drugega odstavka 2. člena Uredbe o bonitetnih agencijah,
(b) ki uporablja priznanje primernosti v ekonomsko propagandne namene ali
(c) ki uporablja svoje nepooblaščene bonitetne ocene kot orodje za izsiljevanje ocenjevanih subjektov, ki si pri njej za plačilo ne dajo izdelati pooblaščenih bonitetnih ocen,
(d) ki ji je na podlagi 20. člena in osmega odstavka 5. člena Uredbe o bonitetnih agencijah razveljavljena registracija ali certifikacija.«.
7. člen
V 16. členu se točka (a) spremeni tako, da se glasi:
»(a) obstoj kvantitativnih listinskih dokazov, ki kažejo na razločevalno moč metodologije, uporabljene pri izdelavi bonitetnih ocen v določenem časovnem obdobju, in potrjujejo veljavnost metodologije, kot so na primer matrike prehodov;«.
8. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(Ovrednotenje standardov metodologije ECAI, ki je registrirana ali certificirana bonitetna agencija v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah)
(1) Kadar je ECAI registrirana v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah, se ne glede na določbe 15. do 22. člena tega sklepa šteje, da metodologija te ECAI izpolnjuje standarde objektivnosti, neodvisnosti, neprekinjenega preverjanja in preglednosti.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporabi tudi, kadar je ECAI certificirana v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.«.
9. člen
V prvem odstavku 24. člena se v točki (d) črta besedilo »ali nameravata uporabljati«, pika se nadomesti s podpičjem ter se doda nova točka (e), ki se glasi:
»(e) informacija, da ECAI izdeluje bonitetne ocene posameznega tržnega segmenta vsaj že pet let, ali informacija, da ECAI razpolaga z zadosti obsežno podatkovno bazo, na podlagi katere lahko tržni udeleženci ocenijo verodostojnost in zanesljivost njenih bonitetnih ocen, izdelanih ob uporabi podatkov iz te podatkovne baze.«.
10. člen
V drugem odstavku 26. člena se na koncu točke (b) doda besedilo, ki se glasi:
»Za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega stavka mora ECAI na zahtevo kadarkoli omogočiti Banki Slovenije enak dostop do bonitetnih ocen, kot ga nudi bankam za namen ocenjevanja kreditnega tveganja ali za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje.«.
11. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(Ovrednotenje bonitetnih ocen ECAI, ki je registrirana ali certificirana bonitetna agencija v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah, z vidika standarda preglednosti)
(1) Kadar je ECAI registrirana v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah, se ne glede na določbe 25. in 26. člena tega sklepa šteje, da bonitetne ocene te ECAI izpolnjujejo standard preglednosti bonitetnih ocen.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporabi tudi, kadar je ECAI certificirana v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena se bonitetne ocene finančnih instrumentov v listinjenju ovrednotijo kot pregledne le, če so dostopne javnosti in če so vključene v matrike prehodov.«.
12. člen
V 35. členu se za točko (f) pika nadomesti s podpičjem in se doda štiri nove točke, ki se glasijo:
»(g) navedba, ali gre za ECAI oziroma skupino ECAI, ki je registrirana ali certificirana po Uredbi o bonitetnih agencijah;
(h) navedba, ali gre za ECAI oziroma skupino ECAI s sedeži v državah članicah, ki izdelujejo le bonitetne ocene iz točke (b) drugega odstavka 2. člena Uredbe o bonitetnih agencijah;
(i) navedba, ali gre za centralno banko, ki izdeluje bonitetne ocene iz točke (d) drugega odstavka 2. člena Uredbe o bonitetnih agencijah;
(j) navedba, ali gre za ECAI oziroma skupino ECAI s sedeži v tretjih državah, katere bonitetne ocene so odobrene v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.«.
13. člen
Priloga I se nadomesti s Prilogo I tega sklepa.
V Prilogi III in IV se:
– besedilo »Ime in priimek vlagateljevega zakonitega zastopnika/First name and surname of the legal representative of the applicant:« nadomesti z besedilom »Ime in priimek vložnikovega zakonitega zastopnika, direktorja za varovanje zakonitosti poslovanja ali pooblaščenca/First name and surname of the applicant's legal representative, of the chief compliance officer or of the attorney-in-fact:«;
– besedilo »Žig vlagatelja/Stamp of the applicant:« črta;
– besedilo »Podpis vlagateljevega zakonitega zastopnika/Signature of the legal representative of the applicant:« nadomesti z besedilom »Podpis vložnikovega zakonitega zastopnika, direktorja za varovanje zakonitosti poslovanja ali pooblaščenca/Signature of the applicant's legal representative, of the chief compliance officer or of the attorney-in-fact:«.
V Prilogi 5 se besedilo opombe 2 k naslovu oddelka B spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vložnik naj ne navaja podvojenih odgovorov in podatkov, vendar pa mora pri vsakem merilu nedvoumno navesti razlike med tržnimi segmenti, na katere se nanaša zahteva za priznanje primernosti.
Vložniku, ki je vložil vlogo za registracijo ali certificiranje pri CESR, ni potrebno posredovati informacij iz pododdelkov B.I do B.IV.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Do 31. decembra 2010 lahko vložnik namesto izpolnjenega enotnega osnovnega prijavnega paketa, ki vključuje celotno dokumentacijo, navedeno v prvem stavku točke (c) drugega odstavka 3. člena sklepa, predloži:
– fotokopijo obvestila o popolnosti vloge za registracijo ali certificiranje, izdanega v skladu s petim odstavkom 15. člena Uredbe o bonitetnih agencijah, ter kopijo te vloge in
– izpolnjen enotni osnovni prijavni paket iz Priloge V sklepa, razen informacij iz pododdelkov B.I do B.IV.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbe novega 22.a člena sklepa se začnejo uporabljati 31. decembra 2010.
Ljubljana, dne 3. avgusta 2010
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije