Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3203. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, stran 8646.

Na podlagi 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 29. redni seji dne 1. julija 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok prvega starostnega obdobja, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva za katere občina subvencionira varstvo predšolskih otrok, določa upravičence, višino subvencije in postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencije so upravičeni starši predšolskih otrok, ko le-ti dopolnijo starost 1. leta do izpolnitve 3. leta starost ter hkrati niso vključeni v programe predšolske vzgoje za katere občina subvencionira varstvo predšolskih otrok.
Pravica do subvencije je vezana na otroka. Pravica po tem pravilniku preneha, ali z vključitvijo otroka v programe predšolske vzgoje, za katere občina subvencionira varstvo predšolskih otrok, ali s smrtjo otroka in ali s preselitvijo otroka v drugo občino.
Pravico do subvencije lahko v imenu obeh staršev uveljavlja le eden od staršev (v nadaljevanju: vlagatelj) pod pogojem, da sta vlagatelj in otrok državljana Republike Slovenije in da imata vlagatelj in otrok stalno prebivališče v Občini Škofja Loka.
Če je starš otroka za katerega se uveljavlja subvencija na podaljšanem porodniškem dopustu, vlagatelju za čas podaljšanega porodniškega dopusta subvencija ne pripada.
Če živi otrok z enim od staršev, uveljavlja pravico do subvencije tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka samo tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata tako otrok kot ta starš - vlagatelj, stalno prebivališče v Občini Škofja Loka.
Kolikor otrok ne živi pri enem od staršev, pravica do subvencije po tem členu pripada zakonitemu zastopniku oziroma skrbniku otroka, pri katerem otrok prebiva, na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
Pravica do subvencije se prizna za dobo enega leta, pri čemer se vloga za subvencijo presoja in odobrava za vsako leto ponovno. Vlagatelj je dolžan v roku 15 dni po vključitvi otroka v programe predšolske vzgoje, za katere občina subvencionira varstvo predšolskih otrok, ali o smrti otroka o tem obvestiti občinsko upravo.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 100,00 EUR neto mesečno za enega otroka, ki izpolnjuje pogoje, kot so navedeni v prejšnjem členu.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Pravico do subvencije uveljavlja upravičenec s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu za čas, ko so izpolnjeni v tem pravilniku določeni pogoji za prejemanje te pravice.
Upravičencem je vloga za uveljavljanje subvencioniranega varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca na voljo v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka in na spletni strani Občine Škofja Loka (http://www.skofjaloka.si).
Upravičenec predpisan izpolnjeni obrazec z dodanimi zahtevanimi prilogami posreduje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka.
Pismeni vlogi mora biti priloženo:
- izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
- potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopijo osebnega dokumenta vlagatelja (osebna izkaznica ali potni list),
- potrdilo o stalnem prebivališču otroka,
- fotokopija dokumenta iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.
5. člen
O pravici do subvencije odloča na prvi stopnji občinska uprava v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pritožbo.
Pritožbo se vloži v pismeni obliki ali ustno na zapisnik in mora biti obrazložena.
O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, odloča župan.
7. člen
Subvencija se izplača za vsak polni mesec. Kot prvo mesečno subvencijo štejemo prvi dopolnjeni mesec od dneva popolne vloge.
Občinska uprava odobrene subvencije izplačuje do 20. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vlagatelja.
8. člen
Kadar obstaja velika verjetnost, da vlagatelj subvencije ne bo namenil za koristi otroka in bo zato ogrožena socialnoekonomska varnost otroka, lahko občinska uprava na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo odloči, da se subvencija ali posamezen prejemek subvencije ne izplača v denarju, ampak v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.
Občinska uprava odloči v skladu s prejšnjim odstavkom, če tako zahtevajo koristi otroka, kadar njeno domnevo o nenamenski porabi subvencije potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: zanemarjanje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti in podobno.
9. člen
Subvencija po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti jo ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE IN OBVEZNOST SPOROČANJA SPREMEMB
10. člen
Pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja te pravice.
Staršem otroka preneha pravica do subvencije po tem pravilniku z dnem vključitve otroka v programe predšolske vzgoje za katere občina subvencionira varstvo predšolskih otrok, s smrtjo otroka in s preselitvijo otroka v drugo občino.
Starši otroka, ki prejemajo subvencijo so dolžni v roku 15 dni obvestiti občinsko upravo, kolikor pride do naslednjih sprememb statusa otroka oziroma vlagatelja:
- v primeru vključitve otroka v programe predšolske vzgoje za katere občina subvencionira varstvo predšolskih otrok,
- s smrtjo otroka,
- s spremembo stalnega prebivališča.
Starši morajo sporočiti občinski upravi dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na priznano pravico do subvencije, v 15 dneh od dne, ko je taka sprememba nastala oziroma so zanjo izvedeli.
Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi priznanja pravice iz tega pravilnika, občinska uprava začne postopek po uradni dolžnosti.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
11. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in priloži k vlogi.
Če pristojni organ ugotovi, da so bili posredovani neresnični podatki ob vložitvi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice po tem pravilniku ali, da pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku niso več izpolnjeni, občinska uprava izda odločbo o prenehanju te pravice oziroma o njeni spremembi. V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka na transakcijski račun Občine Škofja Loka vrniti sredstva za celotno neupravičeno obdobje prejemanja subvencije, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
12. člen
Občina Škofja Loka lahko podatke, ki jih dobi od vlagateljev, uporabi samo za potrebe postopka odločanja in za vodenje evidenc po tem pravilniku.
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi področnimi predpisi.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja in otroka, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Sredstva za izplačilo subvencij po tem pravilniku zagotovi Občina Škofja Loka iz proračuna.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2010 naprej.
Št. 600-0001/2009
Škofja Loka, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost