Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3075. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009, stran 8274.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 33. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2009 izkazuje:
                             v €
------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki              4.441.303,97
II.  Skupaj odhodki              4.629.774,20
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-  –188.470,23
   II)
------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja   20.743,47
   kapitalskih deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih    21.576,30
   deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba    –832,83
   kapit. delež. (IV-V)
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)       189.303,06
------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
------------------------------------------------------------
VIII. Zadolževanje proračuna              0,00
IX.  Odplačila dolga                  0,00
X.  Neto zadolževanje (VIII.-IX.)           0,00
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na     –189.303,06
   računih (III.+VI.+X.)
   Stanje sredstev na računih 31. 12. 2009   78.871,43
   Stanje sredstev na računih 31. 12. 2008   376.498,86
------------------------------------------------------------
3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 78.871,43 € se prenese v proračun leta 2010 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2009 ter za investicije in za kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2010.
4. člen
Na dan 31. 12. 2009 znašajo sredstva rezervnega sklada 47.553,65 €.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2010-1
Miren, dne 1. marca 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost