Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3064. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino, stran 8255.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06, 104/09) je Občinski svet Občine Idrija na 27. redni seji dne 1. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino
1. člen
(namen ustanovitve in ustanovitelj)
S tem odlokom Občina Idrija ustanavlja javni zavod – Center za idrijsko dediščino (v nadaljevanju: zavod), katerega ustanovni namen je zagotavljanje koordinacije sistema celovitega, usklajenega in trajnega upravljanja, zaščite, ohranjanja in vzdrževanja idrijske dediščine ter pogojev za njeno primerno promocijo in interpretacijo za zagotavljanje trajnostnega turističnega razvoja destinacije Idrija.
Ustanovitelj zavoda je Občina Idrija (v nadaljevanju: ustanovitelj).
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, brez omejitev, razen v primerih, ki so določeni z zakonom in s tem odlokom.
2. člen
(ime, sedež in žig)
Ime javnega zavoda je: Center za idrijsko dediščino. V mednarodni komunikaciji oziroma kjer je primerno, lahko zavod uporablja tudi angleško ime: Idrija Heritage Centre.
Sedež Centra za idrijsko dediščino je v Idriji, naslov zavoda se določi s sklepom sveta zavoda.
Zavod ima žig, ki ga uporablja v pravnem prometu. Žig vsebuje ime zavoda, podrobneje pa je določen s pravili zavoda. Z organizacijskim predpisom direktor določi tudi število, pooblastila za uporabo in način varovanja žigov.
3. člen
(temeljne naloge)
Za uresničevanje svojega ustanovnega poslanstva zavod izvaja predvsem naslednje naloge:
– koordinacija upravljavcev idrijske dediščine in zagotovitev sistema za celovito, usklajeno in trajno upravljanje idrijske dediščine,
– podpora pri vzpostavitvi upravljavcev idrijske dediščine na področjih, kjer je to najbolj potrebno oziroma začasno aktivno upravljanje teh področij do vzpostavitve novega samostojnega upravljavca,
– oblikovanje skupne turistične ponudbe destinacije Idrija,
– usklajena promocija in podpora trženju storitev ter produktov destinacije Idrija,
– izvajanje temeljnih nalog zagotavljanja skupne turistične infrastrukture v Idriji,
– vzdrževanje ključnih objektov in nepremičnin idrijske dediščine, ki so v lasti ustanovitelja oziroma drugih pravnih ali fizičnih oseb, če obstoja za to ustrezna pravna podlaga,
– izvajanje raziskovalne in s tem povezanih dejavnosti o idrijski dediščini,
– načrtovanje, vodenje in izvajanje razvojnih projektov na področju delovanja zavoda,
– druge vsebinsko sorodne in povezane naloge z ustanovnim poslanstvom zavoda.
4. člen
(področja delovanja)
Zavod programsko deluje na tistih področjih idrijske dediščine, ki so ključnega pomena za uspeh kandidature za vpis Idrijske dediščine na seznam svetovne dediščine pri UNESCO in zagotavljanja vzdržnega razvoja območja in deležnikov, neposredno povezanih z idrijsko dediščino.
Pri razvojnem delovanju zavod oblikuje krovni upravljavski načrt in izvaja iz njega izhajajoče naloge ter načrtuje skupno promocijo destinacije Idrija. Pri delovanju sledi sprejetim smernicam in normativom UNESCO ter drugim področnim predpisom.
5. člen
(sodelovanje z drugimi subjekti)
Zavod aktivno sodeluje pri dejavnostih Občine Idrija, povezanih s procesom vpisa idrijske dediščine v seznam svetovne dediščine pri UNESCO in v ta namen vzpostavlja in zagotavlja komunikacijo z vsemi pristojnimi ustanovami in organizacijami na državni in mednarodni ravni ter sodeluje pri pripravi gradiv.
Zavod pri svojem delu redno sodeluje s strokovnimi organizacijami in zavodi, znanstveno raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, zainteresirano javnostjo, zasebniki in posamezniki, ki opravljajo svojo dejavnost na področju delovanja zavoda in drugimi, ki lahko s svojim delom in dosežki aktivno prispevajo k uspehu pri delovanju zavoda.
Zavod se samostojno odloča o včlanitvi v domača in mednarodna združenja in zveze, ki so v svojih ciljih sorodna dejavnosti in namenu ustanovitve zavoda.
6. člen
(dejavnosti)
Naloge, ki jih pri svojem delovanju opravlja zavod, so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene:
09.900 Storitve za drugo rudarjenje
13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
18.121 Drugo tiskanje
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
33.120 Popravila strojev in naprav
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdaja knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško svetovanje
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Varstvo naravnih vrednot
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.
7. člen
(organi zavoda)
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
8. člen
(svet zavoda)
Svet zavoda šteje 5 članov, od katerih so trije predstavniki Občine Idrija in jih imenuje občinski svet, en predstavnik delavcev zavoda ter en predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje Mestni muzej Idrija.
Člana sveta, ki je predstavnik delavcev, volijo zaposleni v skladu s sprejetimi pravili zavoda.
Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče župan Občine Idrija oziroma njegov namestnik v roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega odloka.
Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti vodi svet zavoda namestnik predsednika. Člani sveta zavoda na konstitutivni seji izmed sebe z relativno večino izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Do imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja zastopa zavod predsednik sveta zavoda.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, in sicer če:
– sam odstopi,
– se neupravičeno ne udeleži dveh sej sveta zavoda v istem koledarskem letu oziroma ne opravlja nalog člana sveta,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z namenom ustanovitve zavoda oziroma v skladu s predpisi.
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana sveta zavoda, se novega člana sveta zavoda imenuje po enakem postopku kot je bil imenovan njegov predhodnik.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let od konstituiranja sveta zavoda. Člani sveta zavoda so lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan ustanovitelja obvestiti o prenehanju mandata članu sveta zavoda oziroma poteku mandata, in sicer 90 dni prek potekom mandata.
Svet zavoda veljavno odloča, če je na sejah prisotna večina članov sveta in sprejema odločitve z relativno večino prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti, odloči glas predsedujočega. Svet zavoda lahko po konstituiranju svoje delovanje podrobneje uredi s poslovnikom.
9. člen
(naloge sveta zavoda)
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejme pravila zavoda in njihove spremembe,
– sprejme poslovnik o svojem delovanju,
– sprejme strateški načrt,
– sprejme program dela s finančnim načrtom,
– sprejme načrt investicij in druge akte zavoda, ki ključno vplivajo na delovanje zavoda ter nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema letno poročilo o delu zavoda,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter ustanovitelju mnenja, predloge, pobude in smernice za njihova reševanja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda,
– nadzira zakonitost dela, poslovanje zavoda in delo direktorja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– daje soglasje k ceniku storitev zavoda,
– imenuje direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem (pogodbo z direktorjem sklene predsednik sveta zavoda v imenu sveta zavoda),
– izvaja druge naloge v skladu s predpisi in namenom ustanovitve zavoda.
10. člen
(direktor)
Direktor je poslovodni organ, ki zavod predstavlja in zastopa v pravnem prometu ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Pri svojem delu mora ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja, pri vodenju poslov z javnimi sredstvi pa s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Svet zavoda v roku treh mesecev po svojem konstituiranju opravi javni razpis za imenovanje direktorja zavoda. Kandidatke/i za direktorja morajo izpolnjevati vsaj naslednje pogoje:
– VII. stopnja izobrazbe,
– 4 leta delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– predložen načrt dela zavoda.
Direktorja na podlagi javnega razpisa in po pridobljenem soglasju občinskega sveta, imenuje svet zavoda. Pogodbo z direktorjem sklene predsednik sveta zavoda za določen čas in sicer za dobo mandata v trajanju pet let in je lahko ponovno imenovan.
Če na javnem razpisu direktor ni izbran oziroma se na javni razpis ne prijavi nihče, svet zavoda javni razpis ponovi, v vmesnem času, vendar najdlje za dobo enega leta, pa lahko imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda.
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata v skladu z razlogi, ki jih določa Zakon o zavodih. Svet zavoda mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi direktorja slednjega seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi ter predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja.
Do imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja zavoda opravlja posle občinska uprava Občine Idrija.
11. člen
(naloge in pooblastila direktorja)
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– pripravi in predlaga svetu zavoda akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravi in predlaga svetu zavoda v sprejem strateški načrt,
– pripravi in predlaga svetu zavoda v sprejem program dela s finančnim načrtom,
– pripravi in predlaga svetu zavoda v sprejem načrt investicij,
– sprejema akte o organizaciji dela v zavodu in druge splošne akte,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
– pripravi letno poročilo o delu zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– uresničuje sklepe, ki jih v okviru svojih pristojnosti sprejme svet zavoda,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranje delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti zavoda.
Pooblastila direktorja:
– v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen pri razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima zavod upravljanju, kjer je za prevzem obveznosti v tej zvezi potrebno soglasje ustanovitelja,
– direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje določenih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Direktor najkasneje v treh mesecih po imenovanju pripravi notranje organizacijske akte ter 3 oziroma 5 letno strategijo razvoja zavoda s finančnim načrtom.
12. člen
(strokovne projektne skupine)
Svet zavoda s pravili določi način imenovanja, razrešitev članov, sestavo in delovanje strokovnih projektnih skupin za posamezna področja delovanja zavoda, kjer je zaradi obsega in zahtevnosti nalog to potrebno. Strokovne projektne skupine niso organi zavoda.
13. člen
(sredstva in odgovornost za obveznosti)
Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj zagotovi v roku 15. dni po sprejemu tega odloka 5.000 EUR.
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo s/z:
– proračunskimi sredstvi občine,
– dotacijami iz javnih sredstev države, evropske skupnosti in razpisov drugih ustanov,
– lastnimi aktivnostmi in prihodki za svoje delo (plačilo za blago in storitve),
– drugih virov.
Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki se nameni za delovanje in razvoj zavoda.
Direktor zavoda enkrat letno poroča Občinskemu svetu Občine Idrija o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih vsebinsko zaključenih projektov,
– finančnem stanju zavoda,
– drugih zadevah, o katerih Občina Idrija zahteva poročilo.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
14. člen
(statusne spremembe in prenehanje zavoda)
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih z zakonom ali z odlokom Občine Idrija.
15. člen
(rok konstituiranja svata zavoda in prehodne določbe)
Svet zavoda se konstituira najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka, do takrat opravlja vse potrebne naloge občinska uprava Občine Idrija, ki poskrbi tudi za vpis ustanovitve zavoda v sodni register. Do imenovanja predsednika sveta zavoda zastopa zavod župan.
16. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0006/2010
Idrija, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost