Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3054. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, stran 8239.

Pri podpisnikih kolektivne pogodbe se spremeni in dopolni tekst, tako da glasi:
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, Ljubljana,
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za obrt in podjetništvo
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen, tako da glasi:
(1) Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost po Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08), in za druge delodajalce, ki so člani stranke te kolektivne pogodbe.
(2) Stranki kolektivne pogodbe sta podpisnik te kolektivne pogodbe, ki zastopa interese delodajalcev, in podpisnik te kolektivne pogodbe, ki zastopa interese delavcev.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se premeni, tako da glasi:
(2) Pogodba je sklenjena za določen čas do 31. 12. 2011.
3. člen
Za 33. členom se doda novo poglavje VI.A in nov člen 33.a, ki glasita:
VI.A ZADOVOLJEVANJE STANOVANJSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH POTREB
33.a člen
(1) Stranki kolektivne pogodbe si bosta prizadevali za dvig znanja in veščin članov strank te kolektivne pogodbe ter zadovoljevanja njihovih stanovanjskih potreb.
(2) Člani strank te kolektivne pogodbe s kolektivno pogodbo nižje ravni lahko za območje ene ali več območnih obrtno-podjetniških zbornic uredijo način uresničevanja pravic s področja izobraževanja in zadovoljevanja stanovanjskih potreb.
4. člen
Spremeni in dopolni se 37. člen, tako da glasi:
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred se uporabljajo od prvega koledarskega dne v mesecu po objavi te kolektivne pogodbe v Uradnem listu RS dalje in znašajo:
I. tarifni razred             527,98 evrov
II. tarifni razred            548,89 evrov
III. tarifni razred            592,80 evrov
IV. tarifni razred            606,39 evrov
V. tarifni razred             642,99 evrov
VI. tarifni razred            737,08 evrov
VII. tarifni razred            862,54 evrov
VIII. tarifni razred           967,09 evrov.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz prejšnjega odstavka delijo s 174.
(3) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2010 v primerjavi z obdobjem januar–december 2009 presegla 0,5%, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi in osnovne plače delavcev za leto 2010, za mesec januar 2011 in naprej povečajo za dejansko povprečno letno inflacijo (vir: SURS).
5. člen
45. člen se dopolni in spremeni tako, da glasi:
(1) Regres za letni dopust v letu 2011 znaša najmanj 735,00 EUR.
(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko regres za letni dopust izplača v več obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
6. člen
Drugi in četrti odstavek 49. člena se spremenita, tako da glasita:
(2) Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu pripada pri vsakem delodajalcu sorazmerni del povračila za prehrano med delom, ki dnevno ne sme biti nižje od 4,50 EUR.
(4) Do povračila stroškov za prehrano je upravičen delavec v višini 4,50 EUR na dan.
7. člen
Tretji odstavek 50. člena se spremeni tako, da glasi:
(3) Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati, je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,18 EUR, oziroma v vsakokratni višini po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za vsak polni kilometer razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela.
8. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da glasi:
(1) Delavec je za službeno potovanje v Sloveniji upravičen do dnevnice, in sicer za pot, ki traja:
– nad 6 do 8 ur – v višini 6,20 EUR,
– nad 8 do 12 ur – v višini 8,50 EUR,
– nad 12 ur – v višini 17,00 EUR.
9. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 54. člena, ki se glasi:
(2) Če prehrano (3 obroki) in prenočišče organizira delodajalec, je delavec upravičen do terenskega dodatka v višini 4,00 EUR na dan.
10. člen
Doda se nov 58.a člen, ki se glasi:
(Uveljavitev normativnih določb sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe)
Z dnem, ko stopijo v veljavo te spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe, prenehajo veljati določbe, ki se spreminjajo s spremembami in dopolnitvami te kolektivne pogodbe.
11. člen
Doda se 59.a člen, ki se glasi:
Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe so sklenjene, ko jih podpišeta stranki kolektivne pogodbe. Uporabljati se začnejo prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. junija 2010
Podpisnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, Ljubljana
Milan Škapin l.r.
 
Podpisnik delojemalcev:
Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
Peter Jančar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 29. 6. 2010 izdalo potrdilo št. 10101-14/2008-4 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 42/1.