Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

2055. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Občini Vransko, stran 5789.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 18/10) je župan Občine Vransko sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Občini Vransko
1. člen
S tem sklepom se začne za območje VR13-1e/CD7, opredeljenim z Občinskim prostorskim načrtom Vransko (Uradni list RS, št. 38/08) – v nadaljevanju OPN Vransko, priprava Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – v nadaljevanju OPPN VR13-1e/CD7.
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN
2. člen
Skladno s 4. točko 5. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko so v poglavju enote urejanja prostora, namenska raba in dopustna izraba izvedbenega dela omenjenega prostorskega akta opredeljene tudi enote urejanja za katere je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. Znotraj naselja Vransko je v sklopu centralnih dejavnosti za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta predvideno tudi območje VR13-1e/CD7.
3. člen
Ocena stanja
Pred začetkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za predvideno območje VR13-1e/CD7 so bile izdelane »Strokovne podlage za dopolnitev UZ Vransko« (RC – Planiranje Celje; št. 312/07) in »Študija preveritve kapacitete pokopališča v Občini Vransko« (RC – Planiranje Celje; št. 51/07). Upoštevajoč ta dva dokumenta, je občina sprejela nov temeljni prostorski akt – Občinski prostorski načrt Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08), ki ustvarja pogoje za skladen in uravnotežen razvoj prostora pri čemer je treba za določena območja predhodno izdelati tudi podrobnejše prostorske akte.
V skladu z izdelanimi Strokovnimi podlagami, je potrebno zagotoviti 25 m pas (rezervat za pokopališče in zelena bariera), ki ga je potrebno obvezno zasaditi z avtohtonimi vrstami in tako ustvariti zeleni tampon oziroma ločnico od pokopališkega kompleksa.
Dne 3. 10. 2008 je bil v (Uradni list RS, št. 94/08), objavljen Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e-CD7. Med samim postopkom priprave OPPN je investitor prišel do ugotovitve, da za načrtovane centralne dejavnosti na tem območju ni praktično nobenega interesa, s strani uporabnikov (najemnikov ali kupcev) poslovnih prostorov.
22. člen občinskega prostorskega načrta Občine Vransko govori o dopustnih odstopanjih. Kot dopustna toleranca se šteje sprememba, ki nastane zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka, pri čemer pa se ohranja ali varuje naravne in kulturne dobrine, ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšuje obremenitev okolja ter ne spreminja vplivov na načrtovani izgled območja.
Iz zgoraj navedenih razlogov, se je investitor odločil, da prične s pripravo novega občinskega podrobnega prostorskega načrta. Del območja bo tako še zmeraj namenjen centralnim dejavnostim, del zemljišča, pa želi nameniti stanovanjski dejavnosti, za katero je ocenil, da obstaja tržni interes. Glede na dejstvo, da se nahajajo vzhodno od območja obdelave stanovanjske hiše, je ta namembnost primerna.
Nadaljnji postopek priprave akta
Občinski podrobni prostorski načrt za območje VR13-1e/CD7 se v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) pripravi ob upoštevanju priporočil nosilcev urejanja prostora.
II. OBMOČJE OBRAVNAVE
4. člen
Območje, ki bo zajeto v načrtovanje podrobnih prostorskih ureditev obsega zemljišča parc. št. del 205, del 171/1, del 171/4 in 171/5 vse k.o. Vransko.
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
5. člen
Postopek priprave prostorskega akta vodi Občina Vransko. Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pa pridobi in financira investitor. Za strokovne rešitve prostorskih ureditev se ne izdelajo variantne rešitve. Načrtovalec na podlagi analize stanja prostora, strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja prostora le utemelji predlagano prostorsko ureditev in zanjo pripravi ustrezen prostorski akt.
Za območje obravnave OPPN območja VR13-1e/CD7, se skladno Pravilniku o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela tudi geodetski načrt s certifikatom geodetskega načrta. Geodetski načrt pridobi investitor.
IV. POSTOPEK PRIPRAVE OPPN IN ROKI IZDELAVE POSAMEZNIH FAZ PROJEKTA
6. člen
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta:
1. faza: objava sklepa o začetku priprave OPPN
2. faza: izdelava osnutka OPPN / 15 dni
3. faza: pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora / 45 dni
4. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni od pridobitve vseh smernic
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni od dneva potrditve dopolnjenega osnutka OPPN s strani Občinskega sveta Občine Vransko
6. faza: priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave / 30 dni po zaključku javne razgrnitve
7. faza: priprava predloga OPPN / 60 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
8. faza: pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora / 45 dni od dneva potrditve izdelanega predloga OPPN s strani Občinskega sveta Občine Vransko
9. faza: odločitev ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, glede sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje / 30 dni od dneva pridobitve vseh mnenj
10. faza: sprejem usklajenega predloga OPPN s strani občinskega sveta in objava v uradnem glasilu / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
Sprejet odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta se po njegovi uveljavitvi pošlje Upravni enoti Žalec.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
8. člen
Pripravljavec občinskega prostorskega načrta je Občina Vransko.
Nosilci urejanja prostora (NUP) so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodeluje v postopku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom.
Pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta VR13-1e/CD7 se upoštevajo smernice in strokovne podlage posameznih NUP, ki bodo pridobljene v postopku priprave OPPN.
9. člen
Vloge za pridobitev smernic s strani NUP za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta se posredujejo:
– Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Sektorju za upravljanje z vodami, Izpostava Celje;
– Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste, Izpostava Celje;
– Telekomu Slovenije, PE Celje;
– Elektru Celje;
– Javnemu komunalnemu podjetju Žalec;
– Energetiki Vransko;
– Občini Vransko in njenim službam v delih, kjer je občina upravljavec gospodarske javne infrastrukture;
– druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, če se v postopku ugotovi njihova relevantnost.
Na izdelan predlog OPPN VR-13-1e/CD7 morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje izdano.
VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM POSTOPKA
Izdelavo in pripravo OPPN, izdelavo geodetskega posnetka in pripravo vseh strokovnih rešitev v celoti financira investitor, ki zagotovi tudi izdelovalca prostorskega akta.
VII. DOLOČITEV OBJAVE
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vransko.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po uradni objavi.
Št. 35051-01/2009-03
Vransko, dne 12. maja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost