Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

2053. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan, stran 5787.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 29. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan
1. člen
V celotnem besedilu Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 100/06, 18/09) se beseda »sklep« spremeni v »odločba« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
Drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Komisijo za izvedbo razpisa kulturnih programov (v nadaljevanju: komisija) sestavlja šest (6) članov, in sicer člani Odbora za kulturo in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju družbenih dejavnosti.«
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Javni uslužbenec, ki je član komisije, v navzočnosti enega izmed članov komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če se ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, se ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.«
4. člen
Prvi odstavka 9. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Odločba o izbiri se vroči vsem predlagateljem kulturnih programov čimprej, najpozneje pa v roku 30 dni od sprejete odločitve komisije. Zoper odločbo ima stranka pravico pritožbe. Pritožba se vloži v 15-iz dneh od vročitve odločbe na organ, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od prejema popolne pritožbe.«
5. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Izvajalci kulturnih programov morajo do konca marca naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati poročilo. V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu kulturnega programa pri javnem razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0004/2010
Škocjan, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost