Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

2052. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan, stran 5787.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08, 79/09) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06) UPB je Občinski svet Občine Škocjan na 29. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan
1. člen
V celotnem besedilu Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 100/06, 18/09) se beseda »sklep« spremeni v »odločba« v ustreznem sklonu in številu.
2. člen
2. člen pravilnika se dopolni tako, da se glasi:
»Za sofinanciranje se lahko potegujejo naslednji izvajalci turističnih programov:
– društva,
– samostojni ustvarjalci na področju turizma,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju turizma ter so njihovi programi v interesu občine in
– ostale organizacije ustanovljene skladno z aktivno zakonodajo RS, ki delujejo pretežno v javnem interesu.«
3. člen
3. člen se dopolni tako, da se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo tudi organizacije, ki ne izpolnjujejo prve alineje prvega odstavka tega člena, v primeru, da Občina Škocjan takšne organizacije na svojem območju nima in ta izpolnjuje ostale pogoje prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisijo za izvedbo razpisa turističnih programov (v nadaljevanju: komisija) sestavlja šest članov, in sicer člani Odbora za turizem in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju družbenih dejavnosti.«
5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni uslužbenec, ki je član komisije, v navzočnosti enega izmed članov komisije, pregleda prispele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če se ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, se ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.«
6. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Odločba o izbiri se vroči vsem predlagateljem turističnih programov čimprej, najpozneje pa v roku 30 dni od sprejete odločitve komisije. Zoper odločbo ima stranka pravico pritožbe. Pritožba se vloži v 15 dneh od vročitve odločbe na organ, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od prejema popolne pritožbe.«
7. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Izvajalci turističnih programov morajo do konca marca naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati poročilo. V primeru, da posamezni program ni bil v celoti realiziran, se izvajalcu kulturnega programa pri javnem razpisu za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0004/2010
Škocjan, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost