Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

2041. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009, stran 5780.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Radeče (NPB1) je občinski svet na 23. redni seji dne 10. 5. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Radeče za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009.
2. člen
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |VIŠINA PRORAČUNA             |     EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Zaključni račun Občine Radeče za leto  |       |
|   |2009 obsega:               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   ZR 2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  3.553.664|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.087.563|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  2.684.880|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.409.090|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   141.708|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   134.082|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |705 Davki na mednarodno trgovino     |      –|
|   |in transakcije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki             |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   402.683|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   321.295|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |     911|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    2.600|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    4.118|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    73.759|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |    4.021|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    4.021|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)      |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic naravnih|      –|
|   |nesreč                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |   462.080|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno |   305.995|
|   |finančnih institucij           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna|   156.085|
|   |iz sred. proračuna Evropske unije    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  3.844.567|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |   578.480|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   270.104|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    39.175|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev     |   243.288|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    11.111|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |    14.802|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |  1.940.136|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   318. 902|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   145.223|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.476.011|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.201.343|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.201.343|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   124.608|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    73.164|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    51.444|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |450 Plačila sredstev v proračun Evropske |      –|
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |III./2 PRESEŽEK ODHODKOV         |       |
|   |NAD PRIHODKI (II. – I.)         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |(SKUPAJ ODHODKI MINUS SKUPAJ PRIHODKI)  |   290.903|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      –|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752+753)            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil    |      –|
|   |subjektom, vključenim v enotno      |       |
|   |upravljanje sredstev sistema EZR     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      –|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      –|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      –|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namen. premož. v jav.   |      –|
|   |skladih in drugih prav. osebah jav.   |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |444 Dana posojila subjektom vključenim v |      –|
|   |enotno upravljanje sredstev sistema EZR |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA |      –|
|   |KAPITALSKIH DELEŽE (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |   485.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   485.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   485.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   175.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   175.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   175.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |    19.097|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)      |   310.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   290.903|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12   |    6.464|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2009 znaša 6.658,96 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 12.097,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 33.294,45 EUR.
4. člen
Namenska sredstva konec leta 2009 v višini 220.496,62 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2010, namenska sredstva v višini 54.172,66 EUR pa se razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v letu 2010.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2010
Radeče, dne 10. maja 2010
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.