Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1971. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana, stran 5599.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US, 79/09), 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01) ter strokovnih podlag, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, je Občinski svet Občine Sveta Ana na 18. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana
1. člen
Z odlokom Občina Sveta Ana (v nadaljevanju: občina) razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana.
Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter zagotovi njihov nadaljni obstoj v občini.
2. člen
Nepremični kulturni spomeniki so na osnovi strokovnih podlag Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, Območna enota Maribor (v nadaljevanju: zavod) opredeljeni v Prilogi 1 tega odloka. Vsak opis spomenika vključuje:
- identifikacijo spomenika, vključno z določitvijo meje spomenika
- natančno lokacijo spomenika
- lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev
- režim njegovega varstva
- merilo, v katerem je vrisan spomenik na kopijo katastrskega načrta
- vplivno območje, kadar je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika potrebno, vključno z določitvijo meje vplivnega območja.
3. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine:
1. Arheološki spomeniki
predstavljajo zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo pomembne sledove človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih in njegove povezanosti z naravnim okoljem.
V Prilogi 1 so zabeleženi naslednji arheološki spomeniki:
Rožengrunt - Rimsko gomilno grobišče pod evidenčno številko 7083
Zgornja Ročica - Gomila pod evidenčno številko 1062
Zgornja Ročica - Rimsko gomilno grobišče pod evidenčno številko 1035
Zgornja Ščavnica - Rimska gomila pod evidenčno številko 7090
Zgornja Ščavnica - Rimsko gomilno grobišče pod evidenčno številko 7087
Žice - Gomila »Ledinek« pod evidenčno številko 1066
Žice - Rimsko gomilno grobišče pod evidenčno številko 1039.
2. Etnološki spomeniki
so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja naših prednikov.
V Prilogi 1 so zabeleženi naslednji etnološki spomeniki:
Dražen vrh - Domačija Kapl pod evidenčno številko 23199
Dražen vrh - Domačija Perko pod evidenčno številko 23200
Dražen vrh - Domačija Kranerov vrh pod evidenčno številko 27108
Lokavec - Murkova hiša pod evidenčno številko 23184
Zgornja Ščavnica - Domačija Grafonž pod evidenčno številko 23203
Žice - Hudičeva hiša pod evidenčno številko 23201.
3. Umetnostno zgodovinski spomeniki
so posamezne stavbe in skušina stavb, prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, grafični in drugi umetniško oblikovani predmeti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in arhitekture na naših tleh.
V Prilogi 1 so zabeleženi naslednji umetnostno zgodovinski spomeniki:
Krivi vrh - Znamenje Pomorski križ pod evidenčno številko 7119
Rožengrunt - Kapela Marijinega obiskovanja pod evidenčno številko 2848
Sveta Ana v Slov. goricah - Cerkev Svete Ane pod evidenčno številko 2847.
4. Zgodovinski spomeniki
so območja, stavbe, predmeti ali zbirke predmetov, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo politično zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno zgodovino, razvoj prometa, prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva, prosvete in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko zgodovino na naših tleh.
V Prilogi 1 so zabeleženi naslednji zgodovinski spomeniki:
Zgornja Ščavnica - Evangeličansko pokopališče pod evidenčno številko 7128.
5. Tehniški spomeniki
so območja, stavbe in skupine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju tehnične kulture v Sloveniji
V Prilogi 1 so zabeleženi naslednji tehniški spomeniki:
Zgornja Ščavnica - Močnikova kovačija pod evidenčno številko 24201
Lokavec - Osnovna geodetska merilna točka pod evidenčno številko 20337.
4. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišča in vplivno območje je treba predhodno pridobiti kulturno-varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje zavoda.
5. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa zakon.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
6. člen
Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu v merilih 1:1000, 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita zavod in občina.
7. člen
Pravni status nepremičnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega odloka. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika in vplivnega območja na parcelah, navedenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.
9. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 76/07, 33/09).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62001-02/2010
Sv. Ana v Slovenskih goricah, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost