Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1969. Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009, stran 5591.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana je Občinski svet na 18. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Sveta Ana za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v letu 2009.
Zaključni račun proračuna Občine Sveta Ana za leto 2009 je realiziran v naslednjih zneskih:
+---------+-------------------------------------+--------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|KONTO  |NAZIV                | ZNESEK V EUR|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   3.141.853|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   1.763.943|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |   1.524.337|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |   1.404.734|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |703 Davki na premoženje       |    50.327|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve|    69.276|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |    239.606|
|     |(710+711+712+713+714)        |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|    16.617|
|     |premoženja              |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |     2.199|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |712 Denarne kazni          |      254|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    68.522|
|     |storitev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |    152.015|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    135.739|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    135.739|
|     |sredstev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog    |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |       0|
|     |nematerialnega premoženja      |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)      |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov|       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine    |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |   1.242.171|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |    959.966|
|     |javnofinančnih institucij      |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |741 Prejeta sred. iz drž. prorač. iz |    282.205|
|     |sred. prorč. EU           |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   3.745.045|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |    632.142|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|    148.098|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za    |    24.271|
|     |socialno varnost           |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |    447.067|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |     2.226|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |409 Rezerve             |    10.480|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |    537.453|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |410 Subvencije            |     2.872|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |411 Transferi posameznikom in    |    346.285|
|     |gospodinjstvom            |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |412 Transferi neprofitnim      |    34.966|
|     |organizacijam in ustanovam      |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |    153.330|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |   2.455.080|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |   2.455.080|
|     |sredstev               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |    120.370|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim |    61.889|
|     |in fizičnim osebam          |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |432 Investicijski transferi     |    58.481|
|     |proračunskim uporabnikom       |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)  |   -603.192|
|     |(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)        |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)|       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil  |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev   |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |       0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |440 Dana posojila          |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev  |       0|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |       |
|     |V.)                 |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|VII.   |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |   -603.192|
|     |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |       |
|     |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) - |       |
|     |(II.+V.)               |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |    800.000|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |    800.000|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |    800.00|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|IX.   |ODPLAČILO DOLGA (550)        |    11.786|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA           |    11.786|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga     |    11.786|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)    |    788.214|
+---------+-------------------------------------+--------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |    185.022|
|     |RAČUNIH (III. + VI. + X.) = (I. + IV.|       |
|     |+ VIII.) - (II. + V. + IV.)     |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC   |    39.272|
|     |PRETEKLEGA LETA           |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna na ravni podskupin, kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k zaključnem računu pa se objavita na spletni strani Občine Sveta Ana.
Št. 41009-01/2010
Sveta Ana v Slovenskih goricah, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost