Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998

Kazalo

1028. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Mislinja, stran 1536.

Na podlagi 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 21. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Mislinja na 39. seji dne 26. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Mislinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odpadki) in ravnanje z njimi na območju Občine Mislinja.
2. člen
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov;
2. zajetje in ločeno zbiranje odpadnih materialov na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov;
3. vračanje odpadnih materialov v ponovno uporabo;
4. sprejemljivost ukrepov za okolje;
5. uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj”.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Mislinja,
2. izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in druge osebe javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnost ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci), na podlagi pogodbe ali koncesije Občine Mislinja,
3. povzročitelji obremenitev, torej pravne, civilne in fizične osebe, ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter površin in pri katerih nastajajo komunalni odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji),
4. vsi prebivalci Občine Mislinja in drugi povzročitelji odpadkov, ki se nahajajo na območju občine.
4. člen
Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji sistem:
1. ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter prevažanje, sortiranje in skladiščenje odpadkov,
2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
3. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
4. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih,
5. saniranje divjih odlagališč,
6. obveščanje, opozarjanje in usposabljanje prebivalstva za pravilno ravnanje z odpadki v skladu s sprejetimi programi.
5. člen
Na celotnem območju Občine Mislinja je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov na način, ki je opisan v tem odloku.
6. člen
Dejavnost ravnanja z odpadki opravljajo izvajalci po programu, ki ga sprejme Občinski svet občine Mislinja v skladu s predpisi in s tem odlokom.
II. ODPADKI
7. člen
Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih, ki so v javni rabi. Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki iz gospodinjstev so:
1. trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane – bioodpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo, keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki ter listje in trava),
2. kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi ipd.),
3. nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
Ostali komunalni odpadki so:
1. odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz manjših gradbenih posegov,
2. večje vejevje, štori in drugi inertni materiali v urbanih naseljih,
3. ohlajeni ogorki in pepel iz kurilnih naprav skupnih kotlovnic,
4. odpadki, ki nastanejo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin,
5. trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov,
6. komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov,
7. fekalije iz greznic.
Posebni odpadki so odpadki iz industrije, obrti ali drugih dejavnosti, ki se pri odlaganju lahko mešajo s komunalnimi odpadki, ne da bi povzročili škodo okolju, vendar se zaradi svoje sestave, oblike in količine odlagajo pod posebnimi pogoji.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka se v skladu s programom, ki ga pripravi izvajalec in ga potrdi Občinski svet občine Mislinja, uvede na celotnem območju Občine Mislinja in je obvezno za vse povzročitelje in izvajalce.
Izvajalci morajo v skladu s programom iz prejšnjega odstavka zagotoviti ustrezne tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov in jih postaviti na določena mesta.
Povzročitelji so dolžni sortirati odpadke in jih v skladu z navodili odlagati v tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov.
9. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, morajo same na svoje stroške sortirati komunalne in posebne odpadke iz 7. člena tega odloka na izvoru nastanka in poskrbeti na nadaljnjo predelavo koristnih odpadkov oziroma jih oddati pooblaščenim zbiralcem odpadkov.
10. člen
Zbirno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo odpadke v tipizirane posode za odpadke.
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke.
Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru.
Odjemna mesta so lahko pri tedenskem odvozu (posode od 120 l do 900 l) oddaljena največ 5 m od transportne poti smetarskega vozila. V primeru večje oddaljenosti povzročitelj doplača strošek transporta tipizirane posode za odpadke do smetarskega vozila.
V posameznih naseljih so na posebnih lokacijah nameščene tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov v obliki ekoloških otokov.
Pri zbiranju komunalnih odpadkov v 5 m3 kontejnerje je odjemno mesto praviloma oddaljeno od gospodinjstva največ 700 m. V primeru večje oddaljenosti (redka poseljenost) plača povzročitelj strošek ravnanja s komunalnimi odpadki po nižji tarifi.
11. člen
Zbirno in odjemno mesto za odpadke morata ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter požarno varnostnim pogojem in ne smeta ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
12. člen
Zbirna in odjemna mesta pri tedenskem odvozu določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo za skupno zbirno mesto z uporabo skupne posode za odpadke.
Lokacije ekoloških otokov in zbirnih mest za 5 m3 kontejnerje določi občinski svet na predlog izvajalca dejavnosti, ki predhodno pridobi soglasje od lastnika zemljišča.
13. člen
Transportno pot smetarskih vozil določi izvjalec skupaj z Občinskim uradom Mislinja in mora ustrezati varnim pogojem vožnje ter ne sme ogrožati prometa.
14. člen
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka in tehnologijo izvjalcev.
15. člen
Povzročitelji morajo odlagati odpadke v:
1. tipizirane posode na kolesih,
2. tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov,
3. tipizirane velike zaboje (kontejnerje),
4. zaprte posode za zbiranje in odvoz ostankov hrane,
5. tipizirane zabojnike za steklo, papir in druge uporabne odpadke,
6. posebne vrečke za odpadke v soglasju z izvajalcem (v nadaljevanju: posode za odpadke).
Vrsto in število posod za odpadke določijo izvajalci v skladu s tehnologijo odvažanja oziroma strukturo in vrsto odpadkov.
16. člen
Na zbirnih in odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke izven posod za odpadke.
17. člen
V tipizirane posode in zaboje na kolesih ter posebne vrečke za odpadke je prepovedano odlagati:
1. večje količine gradbenega materiala, kamenja in zemlje,
2. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
V katerekoli posode za odpadke iz 15. člena tega odloka pa je prepovedano odlagati:
1. odpadke v tekočem stanju,
2. kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
3. tleče, lahko vnetljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive in strupene snovi ter radioaktivne odpadke skupaj z embalažo oziroma vse nevarne snovi, s katerimi je treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
V tipizirane velike zaboje (kesone) iz 3. točke 15. člena, ki so po programu zbiranja in odvoza odpadkov namenjeni za zbiranje kosovnih odpadkov, navedenih v 2. točki prvega odstavka 7. člena, je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
V tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov je obvezno sortirano odlaganje v skladu z navodili izvajalca. V te posode je prepovedano odlaganje drugih odpadkov.
18. člen
Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke.
19. člen
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode za odpadke, razen tipizirane velike zaboje (kontejnerje), pripeljati iz zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
20. člen
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih in odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih mest.
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod za odpadke onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.
Skupna zbirna in odjemna mesta s 5 m3 kontejnerji in ekološke otoke vzdržuje in čisti izvajalec.
21. člen
Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine (gnilo sadje, zelenjava itd.), gostinska podjetja in zasebni gostinci so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke odpadke v zaprte posode za odpadke, navedene v 4. točki prvega odstavka 15. člena, ali pa morajo te vrste odpadkov odlagati v plastične vrečke, le-te pa v posode za odpadke. Pristojne inšpekcijske službe lahko zahtevajo tak način odlaganja tudi v drugih primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).
22. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z usteznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi, najkasneje do 7. ure zjutraj, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
23. člen
Izvajalec dejavnosti je dolžan na igriščih, avtobusnih postajah, parkih, parkiriščih in drugih javnih površinah posode za odpadke redno prazniti.
24. člen
Lastniki posod so dolžni posode za odpadke čistiti in vzdrževati. Dotrajane posode je potrebno nadomeščati z novimi ali rabljenimi na stroške lastnika oziroma izvajalca dejavnosti, če je ta posodo poškodoval z malomarnim ravnanjem.
Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo poškodovali ali odtujili sami.
Izvajalci so dolžni ne glede na določila prvega odstavka tega člena, najmanj enkrat letno opraviti čiščenje posod za odpadke.
25. člen
Tipizirane posode za odpadke nabavi praviloma izvajalec dejavnosti, ki v tem primeru za njihovo uporabo povzročiteljem zaračunava obrabnino.
26. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, morajo, v skladu s tehnologijo odvoza in pogodbo z izvajalcem oziroma v skladu z odločbo izvajalca, same na svoje stroške nabaviti tipizirane posode za odpadke.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
27. člen
Izvajalci so dolžni posode za komunalne odpadke iz gospodinjstev (1. točka prvega odstavka 7. člena) prazniti skladno z razporedom odvoza. Letni razpored odvoza, ki ga pripravijo izvajalci in ga potrdi Občinski svet občine Mislinja, se objavi v javnih občilih na krajevno običajen način. Razpored mora ustrezati značilnostim in količini posameznih odpadkov.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd.), so izvajalci dolžni opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo izvajalcu večjo pogostost odvoza na stroške povzročitelja.
28. člen
Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke iz 1. točke prvega odstavka 7. člena samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, prevažanje in praznjenje.
29. člen
Ohlajene ogorke in pepel iz kurilnih naprav skupnih kotlovnic, odpadke, ki nastanejo pri ročnem in strojnem čiščenju javnih površin, trdne usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav, komunalnim odpadkom podobne odpadke iz drugih virov, fekalije iz greznic ter ločeno zbrane odpadke odvažajo izvajalci po potrebi s posebej za to urejenimi vozili in na posebna za to določena mesta.
Kosovne odpadke iz gospodinjstev, odpadni gradbeni material, kamenje, jalovino iz manjših gradbenih posegov ter večje vejevje, štore in druge inertne materiale iz urbanih naselij odvažajo izvajalci po posebnem naročilu in jih odložijo na za to določena mesta.
Kosovne odpadke iz gospodinjstev, odpadni gradbeni material, kamenje, jalovino iz manjših gradbenih posegov ter nenevarne posebne odpadke iz industrije, obrti in drugih dejavnosti lahko odvažajo tudi povzročitelji sami v dogovoru z izvajalci, vendar morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznjenje ali na način, ki omogoča takšno nakladanje, prevažanje in praznjenje.
Izvajalci so dolžni najmanj enkrat letno v spomladanskem času organizirati odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem območju občine. Odvoz teh odpadkov se objavi na krajevno običajen način.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
30. člen
Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke na za to dejavnost določeno odlagališče odpadkov.
Odlagališče komunalnih odpadkov se nahaja v Mislinjski Dobravi. Namenjeno je za odlaganje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, ostalih komunalnih odpadkov in nenevarnih posebnih odpadkov iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, ki nastajajo na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja, v skladu z določili tega odloka.
31. člen
Na odlagališče komunalnih odpadkov je dovoljeno odlagati odpadke iz prvega in drugega odstavka 7. člena, razen odpadkov iz 3. točke prvega odstavka in 7. točke drugega odstavka 7. člena.
Posebne odpadke iz tretjega odstavka 7. člena, ki se odlagajo pod posebnimi pogoji, je dovoljeno odlagati na odlagališče komunalnih odpadkov po pridobitivi mnenja upravnega organa občine, pristojnega za varstvo okolja, oziroma ustrezne strokovne inštitucije ter dovoljenja upravljalca odlagališča (izvajalca). V pogodbi, ki jo sklene izvajalec s povzročiteljem odpadkov, morajo biti navedeni pogoji, pod katerimi se lahko ti odpadki odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov.
Ne glede na določila prvega in drugega odstavka tega člena na odlagališče komunalnih odpadkov ni dovoljeno odlagati odpadkov, ki jih je možno ponovno uporabiti kot sekundarno surovino ali jih, v skladu z občinskimi programi za ravnanje z odpadki in veljavnimi predpisi, predelati ali obdelati na kak drug, okolju prijaznejši način.
Dokončno odločitev o tem ali je odpadke mogoče odlagati na odlagališču v skladu s prejšnjim odstavkom, sprejme občinski urad pristojen za varstvo okolja.
32. člen
Odpadni inertni gradbeni materiali se lahko uporabljajo na odlaglišču odpadkov za lastne potrebe v skladu s poslovnikom. Možno jih je odložiti tudi drugje v okolju, za kar pa je potebno predhodno pridobiti dovoljenje za poseg v prostor.
Investitor si mora pridobiti pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor mnenje za deponiranje inertnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča od občinskega urada.
Na enak način je možno odlagati tudi druge inertne materiale iz 2. točke drugega odstavka 7. člena.
33. člen
Odlagališče odpadkov upravlja izvajalec. Izvajalec sprejme poslovnik o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov. Poslovnik potrdi Občinski svet občine Mislinja.
Izvajalec s poslovnikom določi režim odlaganja odpadkov na odlagališču. Poslovnik ureja evidenco dovoza odpadkov na odlagališče, ravnanje z odpadki na odlagališču, tehnologijo deponiranja odpadkov, nadzor in dela, ki se izvajajo na odlagališču, delovni čas odlagališča, postopek izdaje dovoljenj za odlaganje posebnih odpadkov iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, čiščenje izcednih vod in kontrolo vpliva na okolje, požarno varnost ter vzdrževanje okolice odlagališča.
34. člen
Obratovalni čas na odlagališču določi izvajalec. Povzročitelji so dolžni pripeljati odpadke na odlagališče v obratovalnem času in jih odločiti na mestu, ki ga določi izvajalec.
35. člen
Kdor odloži odpadke izven odlagališča odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na odlagališče odpadkov pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcijske službe.
Če so odpadki odloženi na zasebnem zemljišču in ni mogoče najti povzročitelja, jih na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb odstranijo lastniki oziroma upravljalci zemljišč. Če v roku, ki je v odločbi določen za odstranitev odpadkov, le-ti niso odstranjeni, jih odstrani izvajalec na stroške lastnika ali upravljalca zemljišča.
Če so odpadki odloženi na javnem zemljišču in ni mogoče najti povzročitelja, jih na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb odstrani izvajalec.
36. člen
Prepovedano je kuriti odpadke na prostem ali v drobnih kuriščih, kjer bi zaradi nepopolnega zgorevanja prihajalo do nastanka emisij, škodljivih za okolje. Taki odpadki so: guma, plastika, tekstil, embalaža z ostanki barv, lakov, ostanki ivernih plošč in drugi lesni odpadki, ki vsebujejo kemikalije in podobno.
Prepovedano je oddajati industrijske, obrtne in druge odpadke prebivalcem občine za namene kurjenja v drobnih kuriščih, razen če je z mnenjem pristojne strokovne inštitucije dokazano, da pri kurjenju teh odpadkov ne prihaja do kakršnegakoli škodljivega vpliva na okolje.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI
37. člen
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov.
38. člen
Cene za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev se določajo na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z Občinskim svetom občine Mislinja oziroma na osnovi določil koncesijske pogodbe med Občino Mislinja in izvajalci. Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev vključuje:
– stroške zbiranja in odvoza odpadkov,
– stroške ravnanja z odpadki na odlagališču in
– stroške ravnanja s posodami za komunalne odpadke (stroške čiščenja, vzdrževanja in nabave posod – obrabnina).
Cene za ravnanje z ostalimi komunalnimi odpadki iz industrije, obrti in drugih dejavnosti se formirajo na podlagi pogodbenih odnosov med pozročitelji odpadkov in izvajalci in morajo pokrivati vse potrebne stroške ravnanja s temi odpadki.
Stroški za organiziran odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po četrtem odstavku 29. člena se posebej ne zaračunavajo, če jih povzročitelji pri odlaganju sortirajo po navodilih izvajalca.
39. člen
Občinski svet občine Mislinja lahko k stroškovni ceni ravnanja z odpadki določi tudi del cene za izgradnjo novih kapacitet za odlaganje odpadkov in sanacijo divjih odlagališč. V tem primeru mora izvajalec ravnanja z odpadki voditi posebno evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih sproti odvajati v proračun Občine Mislinja.
40. člen
Cena ravnanja z odpadki iz stanovanjskih prostorov se obračunava po številu oseb, ki prebivajo v stanovanju.
Cena ravnanja z odpadki iz poslovnih površin, razen industrijskih obratov se obračunava po enoti uporabne površine. Za poslovne površine se štejejo vsi prostori, ki služijo za izvajanje poslovne dejavnosti.
Cena ravnanja z odpadki iz 2. točke prvega odstavka in 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke drugega odstavka 7. člena tega odloka, kolikor niso vključeni v reden odvoz, se obračunava po m3 efektivno odpeljanih odpadkov.
Cena ravnanja z odpadki, ki se odvažajo po naročilu ali pogodbi, se obračunava po m3 odpeljanih in odloženih odpadkov.
Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po m3 pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje brez prevoza.
41. člen
Povzročitelji so dolžni v roku 30 dni sporočiti izvajalcem podatke in spremembe, ki se nanašajo na prvi in drugi odstavek 40. člena tega odloka.
42. člen
Če povzročitelji v roku 30 dni ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
43. člen
Izvajalci so dolžni ocenjevati in evidentirati strukturo in količino odpadkov, ki so zajeti v odvoz odpadkov in se odlagajo na odlagališču, ter ločeno zbranih odpadkov in jih konec meseca januarja za preteklo leto posredovati Občinskemu svetu občine Mislinja.
44. člen
Vsaka pravna oseba javnega in zasebnega prava in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, so dolžne pred pričetkom opravljanja dejavnosti posredovati ustrezne podatke izvajalcu, na osnovi katerih le-ta izda odločbo o ravnanju z odpadki. V primeru, da povzročitelj opravlja dejavnost v najetih prostorih, za katere ima najemodajalec že sklenjeno pogodbo, je dolžan le-ta posredovati zahtevane podatke izvajalcu.
Odločba o ravnanju z odpadki je pogoj za pridobitev uporabnega oziroma obratovalnega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu. Brez odločbe ni možno odlaganje odpadkov na odlagališču odpadkov.
45. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja služba za komunalni nadzor Občine Mislinja, Inšpekcija za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Zdravstvena inšpekcija Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ter drugi organi v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil.
Organi, navedeni v prvem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalci in povzročitelji so dolžni zagotavljati pravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji.
X. KAZENSKE DOLOČBE
46. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
1. ne priskrbijo ustreznih tipiziranih posod za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev (drugi odstavek 8. člena),
2. ne čistijo skupnih zbirnih in odjemnih mest in zbirnih in odjemnih mest za ločeno zbiranje odpadkov (ekoloških otokov) (tretji odstavek 20. člena),
3. ne namestijo potrebnega števila posod za odpadke na javnih površinah, jih ne praznijo redno, jih ne čistijo in vzdržujejo (23. člen),
4. na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb ne očistijo in vzdržujejo posod za odpadke, jih sproti ne popravljajo in dotrajanih ne nadomeščajo z novimi ali rabljenimi (prvi odstavek 24. člena),
5. ne očistijo posod za odpadke najmanj enkrat letno (tretji odstavek 21. člena),
6. ne praznijo posod za odpadke skladno z razporedom odvoza oziroma pogosteje na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb (prvi odstavek 27. člena),
7. ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (drugi odstavek 27. člena),
8. ne odvažajo odpadkov iz 1. točke prvega odstavka 7. člena s posebej urejenimi komunalnimi vozili (28. člen),
9. ne odvažajo odpadkov skladno z 29. členom,
10. odlagajo odpadke izven določenega odlagališča (prvi odstavek 30. člena),
11. na odlagališče komunalnih odpadkov v Mislinjski Dobravi odlagajo odpadke iz drugih lokalnih skupnosti (drugi odstavek 30. člena),
12. ne ocenjujejo in evidentirajo strukture in količine odpadkov ter podatkov ne posredujejo upravnemu organu občine pristojnemu za varstvo okolja (prvi odstavek 43. člena),
13. odlagajo na odlagališče posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in/ali posebne odpadke, za katere si niso pridobili mnenja upravnega organa občine oziroma mnenja strokovne inštitucije (drugi in tretji odstavek 31. člena),
14. odlagajo na odlagališče odpadke v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 31. člena,
15. ne sprejmejo poslovnika o upravljanju in vzdrževanju odlagališča odpadkov oziroma ne delujejo v skladu z določili poslovnika (33. člen),
16. ne sklenejo pogodbe s povzročiteljem odpadkov oziroma mu ne izdajo odločbe o ravnanju z odpadki (drugi odstavek 31. člena, prvi odstavek 44. člena),
17. ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji (tretji odstavek 45. člena).
47. člen
Z denarno kaznijo 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. odlaga odpadke iz tretjega odstavka 7. člena v posode za komunalne odpadke, izven posod za odpadke, izven odlagališča, jih zakopava ali oddaja prebivalcem za kurjavo,
2. odlaga posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi, v posode za komunalne odpadke ali izven.
Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se kaznuje na kraju samem odgovorna oseba in delavec povzročitelja, če storita prekršek iz prvega odstavka tega člena.
48. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno gospodarsko dejavnost, če kot povzročitelj:
1. ne sortira odpadkov v skladu z 9. členom,
2. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi odstavek 12. člena),
3. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke po 12. členu oziroma odlaga odpadke izven posod za odpadke (16. člen),
4. odlaga odpadke v nasprotju s 17. členom,
5. v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto ali jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto (19. člen),
6. ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči izvajalcu dostopa do odjemnih mest (prvi odstavek 20. člena),
7. ne odlaga ostankov hrane in drugih bioloških odpadkov v zaprte posode za odpadke ali v tipizirane posode za odpadke ali v tipizirane posode za odpadke v plastičnih vrečkah (21. člen),
8. ne nabavi ustreznih tipiziranih posod za odpadke (26. člen),
9. ne odvaža odpadkov z ustreznimi vozili (tretji odstavek 29. člena),
10. odlaga odpadne inertne gradbene materiale v okolje, ne da bi si predhodno pridobil dovoljenje za poseg v prostor (prvi odstavek 32. člena),
11. si ne pridobi mnenja Občinskega urada Mislinja za deponiranje inertnega odpadnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor (drugi odstavek 32. člena),
12. odlaga odpadke izven odlagališča odpadkov (35. člen),
13. kuri odpadke na prostem ali v drobnih kuriščih in povzroča emisije, ki škodujejo okolju (36. člen),
14. ne sporoči izvajalcem podatkov in sprememb, ki se nanašajo na prvi in drugi odstavek 36. člena tega odloka (41. člen),
15. ne posreduje izvajalcem podatkov o odpadkih (44. člen).
49. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik ki opravlja dejavnost organizatorja kulturne dejavnosti, športnih ali drugih prireditev, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času prireditve opremljeni s posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in za odvoz odpadkov na odlagališče odpadkov (22. člen).
50. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če kot povzročitelj:
1. stori prekršek, naveden v 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. točki prvega odstavka 48. člena,
2. ne sortira odpadkov in jih ne odlaga ločeno v ustrezne tipizirane posode (tretji odstavek 8. člena),
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v prvem odstavku 49. člena in v 2. točki prvega odstavka tega člena.
51. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje delavec izvajalca, ki takoj ne očisti odjemnega mesta, ki ga je pri praznjenju posod za odpadke onesnažil (drugi in tretji odstavek 20. člena).
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje posameznik, ki namerno poškoduje posodo za odpadke, jo prevrne ali razsipava odpadke.
52. člen
Do uveljavitve novih predpisov v zvezi z gospodarskimi javnimi službami opravlja dejavnost ravnanja z odpadki Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec.
53. člen
Obveznost plačila ravnanja z odpadki nastane z dnem, ko izvajalec organizira odvoz odpadkov iz določenega območja občine in ko pismeno obvesti povzročitelja o načinu odlaganja in o njegovih dolžnostih.
Obveznost plačila ravnanja z odpadki za povzročitelje iz 44. člena tega odloka nastane z dnem začetka izvajanja dejavnosti.
54. člen
Vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava in fizične osebe, ki že opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost in še nimajo odločbe izvajalca za ravnanje z odpadki, so dolžne v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka posredovati ustrezne podatke o odpadkih izvajalcu, da le-ta izda odločbo o ravnanju z odpadki.
Brez odločbe o ravnanju z odpadki ni možno odlaganje na komunalnem odlagališču odpadkov.
55. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati za Občino Mislinja odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 3/94 in 81/97).
56. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-01/98
Mislinja, dne 4. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.