Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1594. Odlok o grbu in zastavi Občine Šentrupert, stran 4613.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) ter 7. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 29. redni seji dne 15. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Šentrupert
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo (v nadaljevanju: simbola) Občine Šentrupert, ki predstavljata istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lokalne skupnosti.
I. SIMBOLI
2. člen
(1) Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje simbolov so sestavni del tega odloka.
(2) Izvirniki simbolov se hranijo v občinski upravi Občine Šentrupert.
Grb
3. člen
Grb Občine Šentrupert je na modrem polju poznogotskega ščita s konico, zlat rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. »Rdeče opremljen« je razumeti heraldični izraz za jezik, čekane in kremplje leva. V heraldično »desno obrnjen« je razumeti heraldični izraz za opazovalčevo levo. Heraldična zlata barva je ekvivalent rumeni barvi, prav tako je srebrna beli. Lev je klasično heraldično slikan v načinu »srditega vzpona«, stoječ na zadnjih tacah.
4. člen
Grb občine se uporablja:
– v žigu in pečatu ter na ostalih oznakah občinskih organov,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na listinah in dokumentih, ki jih izstavljajo župan in občinski upravni organi,
– na protokolarnih listinah, čestitkah, vizitkah itd., ki jih za službene namene uporablja župan,
– na listinah, ki jih izstavlja občinski svet v svečani obliki in na drugih svečanih listinah ali priznanjih Občine Šentrupert,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
5. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah ter na javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju z določili tega odloka.
6. člen
Grb občine lahko uporabljajo:
– župan, občinski svet, občinska uprava ter drugi občinski organi Občine Šentrupert,
– podjetja, ki imajo sedež v Občini Šentrupert,
– obrtniki, ki imajo svojo obrt registrirano v Občini Šentrupert,
– družbene, kulturne, športne in druge organizacije na področju Občine Šentrupert in
– drugi, ki za uporabo grba izkažejo svoj interes.
Zastava
7. člen
(1) Zastava Občine Šentrupert je modre in rumene barve s tem, da je na prvem, modrem kvadratu njene rute upodobljen glavni atribut iz občinskega grba, rumen rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. Preostali vetrni del rute je rumene barve.
(2) Pravokotna modro-rumena zastava Občine Šentrupert je krojena v razmerju »H« proti »L« = 1:2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je ruta vertikalno deljena na dva neenaka dela; na drogovnem modrem kvadratu zastavine rute je upodobljen atribut iz občinskega grba, rumen rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. Preostali vetrni del rute je rumene barve.
(3) Atribut ne sme biti manjši od 7/10 (sedem desetin) višine rute in ne večji od 9/10 (devet desetin) iste višine.
8. člen
(1) Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža Občine Šentrupert.
(2) Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih in krajevnih praznikih, jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
– ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
– ob drugih podobnih priložnostih.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se zastava izobesi na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev. Župan občine lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine, zastava izobesi tudi na drugih zgradbah.
(4) Zastava se ob državnih praznikih izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije in Evropske skupnosti na način, ki ga določa zakon.
(5) V primeru žalovanja se izobesi zastavo na pol droga.
II. PRAVILA ZA UPORABO
9. člen
(1) Simbola se uporabljata le v obliki in na način, ki sta določena v skladu z določbami tega odloka.
(2) Ne sme se ju uporabljati, če sta poškodovana ali kako drugače neprimerna za uporabo.
(3) Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu občine.
10. člen
Za pravilno uporabo simbolov je odgovoren direktor občinske uprave, ki sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb in daje potrebna pojasnila v zvezi z njuno uporabo.
11. člen
(1) Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika, opis tehnike in predvideno naklado oziroma količino.
(2) Če gre za označitev prireditve, mora prosilec v prošnji navesti vsebinsko opredelitev prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
12. člen
(1) Odločbo, s katero se dovoli uporaba simbolov, izda direktor občinske uprave.
(2) V odločbi se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do katerega je dovoljena uporaba.
(3) Izdano dovoljenje se lahko prekliče, če se ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren izgled simbolov in če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
13. člen
O pritožbi zoper odločbo, s katero se dovoli uporaba simbolov, odloča župan.
14. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga in storitev brez dovoljenja občine.
III. KAZENSKE SANKCIJE
15. člen
(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih uporablja v nasprotju s tem odlokom.
(2) Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Določbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena izvaja komunalni redar.
IV. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje direktor občinske uprave in inšpekcijske službe.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0001/2010-2
Šentrupert, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost