Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1530. Pravilnik o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev, stran 4498.

Na podlagi 93. člena ter drugega in tretjega odstavka 96. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-11/2009 z dne 14. 9. 2009 je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 7. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o rednem letnem poročanju pooblaščenih ocenjevalcev
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja vsebina poročil iz 93. člena ter drugega in tretjega odstavka 96. člena ZRev-2.
(2) Pojmi v tem pravilniku so razumljeni tako, kot jih opredeljuje ZRev-2.
NAMEN POROČANJA
2. člen
Namen poročanja po tem pravilniku je preverjanje spoštovanja in izpolnjevanja zahtev ZRev-2 ter nadziranje, ali pooblaščeni ocenjevalci pri ocenjevanju vrednosti ravnajo v skladu s pravili ocenjevanja vrednosti.
POROČANJE O SPREMEMBAH PODATKOV
3. člen
Pooblaščeni ocenjevalec mora v roku 15 dni poročati Inštitutu o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v javni register pooblaščenih ocenjevalcev, ki ga vodi Inštitut.
REDNO LETNO POROČILO
4. člen
(1) Pooblaščeni ocenjevalec enkrat letno (vsako leto posebej) do 30. maja poroča Inštitutu:
a) o pogodbah o ocenjevanju vrednosti, ki jih je pooblaščeni ocenjevalec oziroma družba, za katero dela pooblaščeni ocenjevalec, sklenil(a) z naročniki za ocenjevanje vrednosti v predpisanem poročevalskem obdobju, tako da za vsako sklenjeno pogodbo navede:
   1) naročnika – firmo in sedež pravne osebe, ki je sklenila pogodbo,
   2) datum sklenitve pogodbe,
   3) ime in priimek pooblaščenega ocenjevalca, ki je neposredno odgovoren za ocenjevanje vrednosti,
   4) datum ocenjevanja vrednosti,
   5) rok izdelave ocene vrednosti,
   6) predmet ocenjevanja vrednosti,
   7) namen ocenjevanja vrednosti,
   8) izbrano podlago vrednosti,
   9) pogodbeno ceno;
b) o poročilih o ocenjevanju vrednosti, ki jih je pooblaščeni ocenjevalec izdelal v predpisanem poročevalskem obdobju, tako da za vsako poročilo navede:
   1) predmet ocenjevanja vrednosti,
   2) ali je subjekt ocenjevanja vrednosti zavezan obvezni reviziji,
   3) datum izdelave poročila o ocenjevanju vrednosti,
   4) datum ocenjevanja vrednosti,
   5) namen ocenjevanja vrednosti,
   6) izbrano podlago vrednosti,
   7) uporabljene metode ocenjevanja vrednosti.
(2) Kot poročevalsko obdobje se šteje obdobje od 16. maja predhodnega leta do 15. maja tekočega leta.
NAČIN POROČANJA
5. člen
(1) Obrazec za poročanje in navodila za njegovo izpolnjevanje so objavljeni na spletnih straneh Inštituta.
(2) Pooblaščeni ocenjevalec je dolžan obrazec za poročanje izpolniti v skladu z navodili za izpolnjevanje ter poročati pisno in elektronsko na določenem obrazcu v obliki in formatu, kot je objavljen na spletnih straneh Inštituta.
(3) Vsa poročila iz tega pravilnika se Inštitutu posredujejo s priporočeno pošiljko oziroma vložijo na sedežu Inštituta v času uradnih ur.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
6. člen
(1) Prvo poročilo po tem pravilniku pooblaščeni ocenjevalci pripravijo za obdobje od 16. maja 2009 do 15. maja 2010.
(2) Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5/10
Ljubljana, dne 7. aprila 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik
Strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo