Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1570. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009, stran 4569.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 28. seji dne 8. 4. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      v EUR|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|Konto  |Naziv               |   Realizacija|
|     |                  |      2009|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  15.187.581,90|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  13.141.708,22|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |  11.309.330,49|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |700 Davek na dohodek in dobiček  |  9.298.137,00|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |703 Davek na premoženje      |  1.592.516,87|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago     |   418.676,62|
|     |in storitve            |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |706 Drugi davki          |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |  1.832.377,73|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku      |   672.338,02|
|     |in dohodki premoženja       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |711 Upravne takse         |    6.744,15|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |712 Denarne kazni         |   133.093,05|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga   |   152.636,69|
|     |in storitev            |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |714 Nedavčni prihodki       |   867.565,82|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |   449.529,22|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |720 Prodaja osnovnih sredstev   |    13.994,00|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog   |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |722 Prodaja zemljišč in      |   435.535,22|
|     |nematerialnega premoženja     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |    45.810,85|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |    45.810,85|
|     |virov               |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine   |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |  1.550.533,61|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |  1.550.533,61|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  16.674.487,40|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |  4.195.925,47|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |  1.111.652,06|
|     |zaposlenih             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev     |   183.524,82|
|     |za socialno varnost        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |402 Blago in storitve       |  2.631.360,12|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |    69.669,32|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |409 Sredstva rezerv        |   199.719,15|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERJI         |  7.383.801,28|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije           |    3.890,77|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |411 Transferji posameznikov    |  2.829.026,85|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |412 Transferji neprofitnim     |  1.012.795,38|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi domači transferji    |  3.538.088,28|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino   |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |  4.045.272,11|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |  4.045.272,11|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERJI      |  1.049.488,54|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |431 Inves. transf. pravnim     |   531.301,11|
|     |in fizičnim osebam, ki niso    |        |
|     |proč. uporabniki          |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |432 Investicijski transferji    |   518.187,43|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |  –1.486.905,50|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |        |
|     |IN NALOŽB             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH       |    14.470,83|
|     |POSOJIL IN KAPIT. DELEŽEV     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH       |    14.470,83|
|     |POSOJIL              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |750 Prejeta posojila danih posojil |    14.470,83|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    2.500,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)      |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    2.500,00|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |440 Dana posojila         |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |    2.500,00|
|     |in naložb             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    11.970,83|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|        |
|     |V.)                |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (50)         |  2.249.900,00|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |  2.249.900,00|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |  2.249.900,00|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (55)        |   219.875,17|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |   219.875,17|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |550 Odplačilo domačega dolga    |   219.875,17|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   555.090,16|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |  2.030.024,83|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)   |  1.486.905,50|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |  1.187.002,55|
|     |12. 2009              |       EUR|
+---------+-----------------------------------+----------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dan po objavi. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0012/2010
Murska Sobota, dne 8. aprila 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost