Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1333. Uredba o dopolnitvah Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, stran 3970.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
1. člen
V Uredbi o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09) se na začetku prvega odstavka 20. člena doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je skladišče sestavni del naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in je hkrati obrat ali del obrata v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, je treba zahteve iz te uredbe za obratovanje skladišča in njegovih rezervoarjev vključiti v okoljevarstveno dovoljenje za napravo.«.
2. člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(dokončanje postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj)
Postopki izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po Pravilniku o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79 in Uradni list RS, št. 67/02 – ZV-1).«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-12/2010/4
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2010-2511-0058
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost