Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1140. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, stran 3567.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98 in 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti – uradno prečiščeno besedilo/ZLD-UPB1/ (Uradni list RS, št. 36/04), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/07) sta Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) na 23. redni seji, dne 8. 3. 2010 in Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) na 25. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi uskladitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica z delitvenim sporazumom, sprejetim dne 18. 9. 2007 zaradi ustanovitve Občine Poljčane in Občine Makole in na podlagi Odloka o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva (Uradni list RS, št. 42/08) in Odloka o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva (Uradni list RS, št. 84/08), se sprejmejo spremembe in dopolnitve tega odloka (v nadaljevanju: odlok).
2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Občinska sveta Občine Slovenska Bistrica in Občine Makole uvodoma ugotavljata:
– da sta Občina Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00) ustanovili javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica,
– da sta bili v letu 2006 na območju Občine Slovenska Bistrica ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Poljčane in Občina Makole,
– da je bil dne 18. 9. 2007 sprejet delitveni sporazum med Občino Slovenska Bistrica, Občino Poljčane in Občino Makole, iz katerega izhaja, da sta novo nastali občini soustanoviteljici javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica,
– da so občine soustanoviteljice javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica sprejele Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda in o prenehanju soustanoviteljstva (Uradni list RS, št. 84/08) in Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda in o prenehanju soustanoviteljstva (Uradni list RS, št. 42/08),
– da javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica opravlja lekarniško dejavnost na območju Občine Slovenska Bistrica in Občine Makole.«
3. člen
V 3. členu odloka se druga alinea spremeni tako, da na novo glasi: Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole.
4. člen
V 4. členu se na koncu besedila doda stavek »Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga«.
5. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se v novem besedilu glasi:
»Zavod ima naslednje organizacijske enote:
– Lekarna Bistrica, Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica,
– Lekarna Center, Partizanska ulica 1, Slovenska Bistrica,
– Lekarna Plečnikova, Plečnikova ulica 27, Slovenska Bistrica,
– Lekarniška podružnica Pragersko, Kolodvorska ulica 3, Pragersko,
– Lekarniška podružnica Polskava, Mariborska ulica 42, Zgornja Polskava.«
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Zavod organizira lekarne in podružnice lekarne kot svoje organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti na določenem območju.
Področje dejavnosti in notranjo organizacijo organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
Zavod lahko organizira lekarne in podružnice lekarne v skladu s standardi in pravili za organiziranje lekarne oziroma podružnice. Pred organizacijo enote oziroma podružnice mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljice na območju katere želi organizirati novo organizacijsko enoto.«
5. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
»Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja nemotena oskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega:
– izdajo zdravil na recept,
– izdajo zdravil brez recepta,
– magistralno pripravo zdravil.
Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja,
– izdajanje veterinarskih zdravil,
– izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev,
– svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, izdelovanje galenskih izdelkov, mešanje čajev in izdelovanje čajnih mešanic, prehranskih dopolnil, homeopatskih izdelkov, izdelovanje kozmetičnih in drugih sredstev za izboljšanje zdravja in počutja ter njihovo trženje,
– pakiranje in razdeljevanje na manjše količine,
– raziskovalna in izobraževalna dejavnost,
– spletna prodaja,
– druge storitve za trg.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo lekarniško dejavnost in so v skladu z določili Zakona o lekarniški dejavnosti in ostalih področnih zakonov:
– zdravstveno-vzgojno izobraževalno dejavnost,
– mentorstvo,
– informativna dejavnost.
Glavna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
G/47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti za katere je zavod ustanovljen, oziroma jih lahko opravlja z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja v obsegu dovoljenem z zakoni in drugimi predpisi, so določene v prilogi tega odloka, ki je njegov sestavni del.«
6. člen
V 11. členu odloka se v tretjem odstavku spremeni tretja alinea: »štirje predstavniki ustanoviteljic, in sicer: trije predstavniki Občine Slovenska Bistrica in en predstavnik Občine Makole.«
V zadnjem odstavku se besedilo spremeni, in sicer se glasi: »predstavnike ustanoviteljic imenujeta ustanoviteljici v skladu s svojim statutom.«
7. člen
V 12. členu se v drugem stavku za besedo izvoljen doda besedilo »oziroma imenovan«.
8. člen
23. člen se spremeni tako, da se v tretjem odstavku besedilo glasi: »zavod vodi poslovanje organizacijskih enot ločeno po stroškovnih mestih za enote na območju ustanoviteljic.«. V istem členu se spremeni četrti odstavek in na novo glasi »zavod vodi ločeno tudi stroške tistih skupnih dejavnosti, ki se izvajajo v lekarnah na območju ustanoviteljic za potrebe občanov obeh občin.«
9. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju lekarniške dejavnosti kot javne službe, odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicama. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.«
10. člen
25. člen se spremeni tako, da glasi:
»25. člen
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev, izkazanega v letnem poslovanju zavoda, odločata v skladu z zakonom in na predlog sveta zavoda ustanoviteljici.
Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod.
11. člen
36. člen se spremeni tako, da se v prvem in drugem odstavku besedilo glasi: »Občina Slovenska Bistrica in Občina Makole ustanavljata s tem odlokom skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti do zavoda po tem odloku.« in drugi odstavek »skupni organ sestavljata župana Občine Slovenska Bistrica in Občine Makole.«
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Na podlagi tega odloka, se v svet zavoda v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka, imenuje predstavnik Občine Makole.
Svet javnega zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta javnega zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega odloka in članu, ki je imenovan v skladu s tem odlokom, poteče mandat s potekom mandata sveta.
13. člen
Skupni organ iz 36. člena odloka se mora konstituirati v roku enega meseca od dneva veljavnosti tega odloka.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V objavo ga posreduje Občina Slovenska Bistrica, v roku petnajst dni potem, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, ustanoviteljic.
Št. 033-2/2010-23/6
Slovenska Bistrica, dne 8. marca 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.
   PRILOGA Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica

   Druge dejavnosti zavoda so:
   C/21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
   G/47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
   G/47.750 Trgovina na drobno v specializiranih s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki
   G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
   M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
   P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
   P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti