Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

929. Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem, stran 2733.

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-5/2010 z dne 22. februarja 2010 je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji 4. redni seji 9. marca 2010 sprejel
S T A L I Š Č E 12
Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem
UVOD
1. člen
(Vsebina stališča)
(1) Stališče revizijskega sveta Inštituta o pregledu izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem (odslej stališče) iz 236. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (odslej ZFPPIPP) pojasnjuje revizijske postopke v zvezi s pregledom izjave poslovodstva.
(2) Kadar se stališče sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem stališču, imajo enak pomen kot v določbah ZFPPIPP, zakona, ki ureja gospodarske družbe, in zakona, ki ureja revidiranje.
PREGLED IZJAVE POSLOVODSTVA
3. člen
(Izjava poslovodstva)
V primeru, da želi dolžnik odložiti odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, mora v skladu z 236. členom ZFPPIPP zahtevi za odložitev priložiti:
1. izjavo poslovodstva, da
– dolžnik ne zamuja niti s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače niti s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in
– bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka sposoben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne plače ter davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek;
2. poročilo pooblaščenega revizorja o pregledu izjave iz prejšnje točke, v katerem je revizor dal mnenje brez pridržkov.
4. člen
(Pregled izjave poslovodstva)
(1) Revizor izjavo poslovodstva pregleda na način in s smiselno uporabo Mednarodnega standarda sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov (odslej MSS 4400).
(2) V zvezi z zagotovili poslovodstva, da dolžnik ne zamuja niti s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače niti s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačami delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, revizor opravi vsaj tele postopke:
a) pridobi in preizkusi seznam zaposlenih pri dolžniku na dan izjave poslovodstva ter preizkusi njegovo popolnost in pravilnost;
b) pridobi in preizkusi seznam in stanje obveznosti do zaposlenih na dan izjave poslovodstva, seznam in stanje zapadlih obveznosti do zaposlenih na dan izjave poslovodstva ter seznam in stanje obveznosti do zaposlenih, ki so predmet sodnih sporov na isti dan, ter stanja primerja z ustreznimi konti v glavni knjigi;
c) pridobi predstavitveno pismo poslovodstva dolžnika, da so seznami iz točke a) in b) pravilni in popolni;
d) preizkusi pravočasnost poravnavanja obveznosti za plače delavcem ter za pripadajoče davke in prispevke;
e) preveri upravičenost odložitve plačila davkov in prispevkov, povezanih z izplačilom plač;
f) preveri razloge za neporavnane zapadle obveznosti do zaposlenih.
(3) V zvezi z zagotovili poslovodstva, da bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka sposoben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne plače ter davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačami delavcem, razen če je plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, revizor opravi vsaj tele postopke:
a) pridobi načrt poslovanja dolžnika v obdobju odloga odločanja o stečaju, ki ga je pripravilo poslovodstvo dolžnika in ki je bil podlaga za izjavo poslovodstva, da bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja o začetku stečajnega postopka sposoben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne plače s pripadajočimi davki in prispevki;
b) v primeru, da obstaja načrt poslovanja, pridobi izjavo poslovodstva, da so predpostavke, na katerih je načrt narejen, realne in da obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da bo načrt poslovanja v dvomesečnem obdobju od datuma izjave poslovodstva dolžnika uresničen;
c) pridobi predračun denarnih tokov za obdobje, za katero velja izjava, in preveri njegovo skladnost z načrtom poslovanja iz točke a);
d) oceni zadostnost likvidnih sredstev za poplačilo minimalnih plač s pripadajočimi davki in prispevki v obdobju odložitve odločanja o začetku stečajnega postopka.
(4) Opravljene postopke iz drugega in tretjega odstavka revizor ustrezno dokumentira.
5. člen
(Poročanje)
(1) Revizor mora v svojem poročilu o opravljenih dogovorjenih postopkih navesti namen opravljanja dogovorjenih postopkov ter natančno opisati vrsto in obseg opravljenih postopkov in dejanskih ugotovitev, do katerih je prišel na tej podlagi.
(2) Revizor pripravi poročilo iz prejšnjega odstavka ob smiselni uporabi predloga poročila iz priloge 1 tega stališča.
DATUM UVELJAVITVE TER POJASNILA TEGA STALIŠČA
6. člen
Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk tega stališča je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
7. člen
To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2/10
Ljubljana, dne 9. marca 2010
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.